Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch

Ligplaats nemen Noordhollandsch Kanaal

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 30 juni 2016, kenmerk 820359/820362, tot wijziging van het besluit van 24 oktober 1995, nr. 95-901256, houdende instelling van een ligplaatsverbod (ankeren en meren) op het Noordhollandsch Kanaal.

De complete wijziging kunt u hier downloaden.

RWS-ASV-KNWV-BLN overleg

Kort verslag van “Gebruikersoverleg met RWS Noordzeekanaal”

Datum: 21 juli 2016 te IJmuiden, Districtskantoor RWS, De Wetstraat 2
Aanwezig:

 • RWS districtshoofd
 • RWS nautisch adviseur
 • A.S.V.
 • S.R.N.
 • K.N.W.V.
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer

RWS districtshoofd legt het doel van deze ochtend uit. Hij is sinds kort districtshoofd en had behoefte aan een dialoog met de gebruikers van dit district ( West Nederland Noord). Daarnaast spelen er enkele dringende zaken die aandacht vragen, zoals de bouw van de Nieuwe Zeesluis en de mogelijke aanleg van een brug over het IJ.

Kooybrug ( Den Helder – Noord Hollands kanaal):
De afstandbediening van deze brug is niet meer betrouwbaar op dit moment. Dit heeft te maken met cybersecurity. Daarom besloten, in overleg met de provincie N.H. tot beperkte bediening, waarbij monteuraanwezig zal zijn. Scheepvaart wordt bij Zaandam door DRIP geïnformeerd. Bedientijden zijn aanvaardbaar voor de recreatievaart. Meeste beroepsvaart kan brug passeren zonder opening. Voor speciale transporten (silo’s Oostwouder) wordt extra gedraaid.

Schellingwouderbrug:
Hier hetzelfde probleem. Beperkte bediening. Recreatievaart stoort zich aan het aantal stremmingen en beperkingen op de gehele Staande Mast Route (SMR). Schellingwouderbrug maakt daar ook deel van uit. Dit jaar is deze route uitzonderlijk veel belast met beperkingen en stremmingen door storingen. Dit zal in het SMR-overleg zeker besproken gaan worden.

Oranjesluizen:
Ook hier is een onbetrouwbare bediening de oorzaak dat al een jaar één van de kolken niet beschikbaar is voor de scheepvaart. Bedienaar mag niet 2 kolken gelijk bedienen. Hierdoor blijft schutcapaciteit liggen. Dit leidt tot ergernis bij de vaste gebruikers van het sluizencomplex. De wachttijden blijven dan wel binnen de norm, maar dit is niet nodig. Goede nieuws is dat eind 2016 er weer met alle 4 de kolken geschut kan worden. BLN/KSV vraagt met spoed te onderzoeken of één van de kolken geschikt gemaakt kan worden voor het doorvaren bij “gelijk water”. Afgelopen jaar is de P.W.A-kolk gestremd geweest door calamiteiten met de deuren. Scheepvaart langer dan 90 meter moet dan omvaren via de IJssel. Dit is geen redelijk alternatief. Door het C.O.V. is deze situatie dan ook bij de minister gemeld als knelpunt. Op termijn zal er een 2e kolk met maximale afmetingen moeten komen voor een betrouwbaar transport over water naar het Noorden. Tot die tijd is het openzetten van één van de kolken een alternatief. Tot nu toe is dat nooit meer gebeurd, maar erger….. ook niet meer onderzocht door RWS!

Nieuwe zeesluis IJmuiden:
Voor de start van dit project is de binnenvaart betrokken geweest bij de maatregelen die op het water en op het land genomen zouden moeten worden. Deze maatregelen hebben tot nu toe niet geleid tot grote hinder voor de scheepvaart. Hierna zijn de gebruikers niet meer betrokken geweest bij de ontwikkelingen rond de aanleg van de nieuwe sluis. Door de aanwezigen wordt dat wel als wenselijk gezien. RWS districtshoofd zal RWS Omgevingsmanager hierop attenderen en uitnodigen bij een volgend overleg.

Brug over het IJ:
Gemeente Amsterdam voert hierbij een eigen koers, zonder netjes met alle partijen te overleggen. Deze ervaringen hebben zowel RWS als de gebruikers. Belangrijk is om het juiste moment te kiezen om onze belangen naar voren te schuiven. RWS heeft via de Minister haar argwaan laten blijken. Het scheepvaartbelang heeft nog niet voldoende aandacht gekregen is ons gevoel.
Via Port of Amsterdam hebben de gebruikers wel de minimale eisen voor een brug neer gelegd bij de gemeente. We zitten op één lijn. Minimaal 12 meter hoog ( 4 x lege HC containers), 2x een beweegbaar gedeelte, zowel aan de noord- als aan de zuidzijde, waardoor scheepvaart niet hoeft over te steken, beweegbare gedeelte 30 meter breed en geen beperkingen in de bediening. Geen brug ter hoogte van het Centraal Station.

Afsluitend vraag RWS districtshoofd of er behoefte is aan een periodiek overleg in deze samenstelling. Tot voor enkele jaren was dit overleg er ook, speciaal tussen RWS en de beroepsvaart. Daar zat de recreatievaart toen niet bij. Nu is er ook het WBA-overleg en daar zitten alle partijen/beheerders van de IJmond aan tafel. Ook RWS. Maar ook daar ontbreekt de recreatievaart.

Gezien de ontwikkelingen de komende jaren, Zeesluis IJmuiden en Brug over het IJ, stellen de aanwezigen het op prijs elkaar de komende tijd regelmatig te ontmoeten in deze samenstelling.
RWS districtshoofd zal daar het initiatief voor nemen.

Als nabrander en alvast als onderwerp voor het volgend overleg:
BLN/KSV speekt zijn zorg uit over de uitbreiding van IJburg 2, waarbij de woningen weer dichter bij de doorgaande scheepvaartroute komen te staan. Realiseert men zich dat deze schepen geladen kunnen zijn met ADN-goederen, waarbij wettelijke minimale afstanden tot woningbouw gehouden moeten worden?

Belemmering scheepvaart Coevorden

Onderstaande brief heeft de ASV aan de provincie Drenthe gestuurd

Aan: Provincie Drenthe 
Postbus 122,
9400 AC Assen

Betreft: belemmering scheepvaart spoorhaven Coevorden
Rotterdam, juli 2016

Geachte,

Hierbij protesteert de ASV tegen het inmiddels doorgevoerde besluit om ligplaats te bieden aan woonboten in de spoorhaven van Coevorden op een plek die ronduit belemmerend is voor de scheepvaart. De ligplaats levert gevaarlijke situaties op want de woonboot is gesitueerd in het vaarwater, vlak voor een spoorbrug. De spoorbrug heeft recent nieuwe palen geplaatst waar schepen die moeten wachten alvorens er een brugopening komt zouden moeten kunnen vastmaken, dat is op deze manier onmogelijk geworden.
Door de spoorbrug ligt een werf “de Vlijt” waar zeer regelmatig schepen naar toe gaan of vandaan komen. Die moeten dan door de spoorbrugopening en hebben slechts een zeer beperkte manoeuvreerruimte. Het is wachten op een ongeluk op deze wijze en daarvoor houdt de ASV de provincie aansprakelijk.
Omdat de plek waar de woonschepen nu liggen vraagt om ongelukken benadrukt de ASV dat de schipper hier niet voor verantwoordelijk gesteld kan worden. Zij zijn afhankelijk van het vaarwater en de wijze waarmee daarmee omgegaan wordt is de verantwoordelijkheid van de provincie Drenthe.

De Algemeene Schippers Vereeniging heeft, na klachten van haar leden, contact gezocht met de betreffende werf (de Vlijt). Die werf heeft al weken geleden contact gezocht met de gemeente Coevorden en zou teruggebeld worden. Dat is tot op heden niet gebeurd. Inmiddels heeft de ASV contact gezocht met de gemeente Coevorden en van haar te horen gekregen dat dit geen besluit is van de gemeente maar van de provincie Drenthe.

Op zoek naar de verantwoordelijke zou dat de opvolger van de heer Oosting moeten zijn horen wij, maar na telefonisch contact met de provincie werd de ASV doorverwezen naar de heer Dijkstra (medewerker beleidsuitvoering) die de vergunning verleend zou hebben. De heer Dijkstra was echter afwezig en zou “binnen 3 werkdagen terugbellen”. Volgens de site van de provincie Drenthe is de heer H.Brink (VVD) beheerder van deze portefeuille (verkeer en vervoer). Maar in tegenstelling tot de meeste andere provincies is deze gedeputeerde niet per mail bereikbaar. Overigens is ook de griffie niet per mail bereikbaar. De enige contactmogelijkheid lijkt een formulier of een mail naar een algemeen adres te zijn.
De bereikbaarheid van de provincie is daarmee zacht gezegd niet bepaald drempelverlagend.

Wie is de ASV?
De ASV is dé Nederlandse belangenbehartiger voor de binnenschippers die gebruik maken van de haarvaten van de waterwegen. Een deel van de leden vaart op een klein schip zoals een Spits of een Kempenaar, anderen op grotere schepen, maar allen maken regelmatig gebruik van de Drentse vaarwegen. Dat kan zijn op doorvaart naar andere bestemmingen maar ook om er te laden of te lossen. De ASV neemt deel aan overleggen bij overlegorganen vanuit het ministerie zoals thema-overleggen gericht op de binnenvaart.

Daarnaast is de ASV actief in het WBR (havenzaken Rotterdam) en het WBA (Amsterdam). De ASV heeft o.a. als doelstelling het streven naar onvervalste concurrentie tussen vervoersmodaliteiten. Het voorkomen dat de binnenvaart onnodig kosten moet maken, gehinderd wordt in haar bedrijfsuitoefening of niet (tijdig) de (juiste) plaats van bestemming kan bereiken hoort daarbij.

Wij hopen u vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar uw reactie.

Hoogachtend,
Sunniva Fluitsma

Extra wachttijden voor de Krammersluis

En weer blijken de effecten van het achterstallig onderhoud voor de binnenvaart. Op dit moment mogen er geen vrachtschepen meer gebruik maken van de jachtensluis van de Krammersluizen. Dat zorgt voor veel oponthoud omdat er ook nog een kolk gestremd is. Een van de leden van de ASV belde de ASV hierover waarna David Twigt (ASV) contact zocht met Rijkswaterstaat. Wat is de reden dat beroepsvaart opeens niet meer met de jachtensluis mag schutten?

Veiligheid voor alles?
Uiteindelijk wist de ASV door te dringen tot degene die hier meer over wist bij Rijkswaterstaat. De heer Molenaar (adviseur scheepvaart) noemde het feit dat dit gebeurde “diep triest”. Want uiteindelijk is het allemaal terug te voeren op bezuinigingen. Door achterstallig onderhoud is er iemand door de steiger gezakt. Daarna heeft een duiker de zaak geïnspecteerd en wat blijkt: het remmingwerk is instabiel, zo erg zelfs dat de buizen op afknappen staan. Dat de beroepsvaart niet of nauwelijks gebruik zou maken van dit remmingwerk bij het in- of uitvaren, zoals de ASV beargumenteerde, werd door RWS niet onderschreven. In ieder geval wilde men het zekere voor het onzekere nemen. Maar het wordt nog erger: er is een grote kans dat ook de jachten hierdoor niet meer door de jachtensluis mogen en mee zullen moeten schutten met de sluizen die bestemd zijn voor de beroepsvaart. Of dit werkelijkheid wordt, daarover wordt deze middag (21-9) een overleg gevoerd en een besluit genomen. Dat dit besloten zou worden, juist in belang van ons aller veiligheid roept bij de ASV grote vragen op, schippers moeten er niet aan denken wat er allemaal mis kan gaan als men de keuze maakt om de jachten mee te laten schutten met de (grote) beroepsvaart.

De wil is er, de middelen ook, maar pas na 2022
Ondertussen zit Rijkswaterstaat in Zeeland hiermee in haar maag. Zij wordt er tenslotte op aangekeken dat er zoveel oponthoud is, maar volgens de heer Molenaar (adviseur scheepvaart Rijkswaterstaat) is RWS met handen en voeten gebonden. Wat wil namelijk het geval? Het ministerie IenM houdt voet bij stuk: er mag pas vanaf 2022 (!) iets aan gedaan worden wat betreft eventuele investeringen. “de wil is er, de middelen ook maar we krijgen geen toestemming om hier iets aan te doen” verzucht de heer Molenaar. Wel doet de heer Molenaar er alles aan om deze noodzakelijke reparaties “naar voren te trekken” maar ziet het niet gebeuren dat er voor het eind van dit jaar al een oplossing voor het probleem zou zijn. De ASV heeft dan ook afgesproken dat zij er van haar kant alles aan zal doen om alles en iedereen die hier iets over te zeggen heeft op de hoogte te stellen van deze belemmering van de binnenvaart ten opzichte van vervoer over de weg.

Noot van de ASV
We lezen in de media hoe trots minister Schultz is op haar snelwegennetwerk in Nederland. Wat dat betreft heeft de ASV al gereageerd dat er ook zoiets als een (hoofd)vaarwegennetwerk bestaat waar we niets terug zien van al die “kwaliteitverbetering”, sterker we vragen om het wegwerken van achterstallig onderhoud. Wanneer worden de teksten over sympathie voor de binnenvaart nu eens omgezet in daden?

Vervolg:
Bovenstaande heeft de ASV naar de diverse kranten gestuurd (Schuttevaer, Scheepvaartkrant en Binnenvaartkrant) en nadat de ASV de verschillende politici bovenstaande heeft opgestuurd hebben Lutz Jacobi (PvdA) en Betty de Boer (VVD) hier nog in dezelfde week Kamervragen over gesteld.

Onderwerp: belemmering binnenvaart
Vragen van de leden Jacobi en De Boer aan de minister van infrastructuur en milieu nav een onderhoud met schippers uit de binnenvaart.

 1. Is de minister bekend met de situatie dat vrachtschepen op dit moment geen gebruik meer mogen maken van de jachtensluis van de Krammersluizen?
 2. Wat is de reden dat de beroepsvaart niet meer met de jachtensluis mag schutten?
 3. Begrijpt de minister dat dit leidt tot veel oponthoud, mede omdat er ook nog een kolk gestremd is?
 4. In hoeverre vormt achterstallig onderhoud de oorzaak van deze stremming?
 5. Wat is de reden dat er pas vanaf 2022 geïnvesteerd gaat worden in achterstallig onderhoud in de binnenvaart?
 6. Kan de minister nagaan of de veiligheid van de binnenvaart ook in het geding is?
 7. Is de minister het met de VVD eens dat deze onwenselijke situatie zorgt voor veel oponthoud, en nadeel voor de binnenvaart? Zo nee, waarom niet?
 8. Heeft dit ook te maken met het in het weekeinde niet meer te schutten met de middensluis in Terneuzen? Zo  nee, waarom is besloten om hier minder te schutten en is hier sprake van een tijdelijke maatregel, en wordt dit op den duur met ICT of bedienen op afstand opgelost? Zo nee, waarom niet?