Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Opinie en politiek

MOTIE VAN DE LEDEN Laçin en Arissen

Voorgesteld 21 juni 2017

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Inspectie Leefomgeving en Transport als speerpunt heeft geformuleerd te handhaven op onwettig verkregen economisch voordeel; constaterende dat het automatische identificatiesysteem of toegezonden kopieën van het vaartijdenboek gebruikt worden om overtredingen op afstand vast te stellen; overwegende dat daarbij geen rekening gehouden kan worden met situaties ter plekke of goed zeemanschap, en dat schippers daardoor geen kans hebben te beargumenteren dat zij wet- en regelgeving niet hebben overtreden om onwettig economisch voordeel te behalen; overwegende dat de interventiematrix de inspectie expliciet de mogelijkheid geeft om waarschuwend op te treden bij goedwillende overtreders; verzoekt de regering, niet meer toe te staan dat boetes opgelegd kunnen worden wanneer er niet in persoon contact is geweest tussen de handhaver en de schipper,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin Arissen

MOTIE VAN DE LEDEN Visser en Van Helvert

Voorgesteld 21 juni 2017

De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verschil-lende inspecties uitvoert in de binnenvaart om erop toe te zien dat de wet- en regelgeving wordt nageleefd; overwegende dat in 2015 een wijziging in het boetesysteem heeft plaatsgevonden, waardoor de hoogte van de verschillende boetes de afgelopen jaren enorm is gestegen; van mening dat het toegenomen aantal hoge boetes voor relatief kleine overtredingen een zeer nadelige ontwikkeling voor de Nederlandse binnenvaartsector kan zijn; constaterende dat de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen onduidelijk zijn; verzoekt de regering, te onderzoeken of de boetetarieven in de binnen-vaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet uit de pas lopen, in dit onderzoek ook de werkwijze van de ILT te betrekken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser Van Helvert

MOTIE VAN LID Van Aalst

Voorgesteld 21 juni 2017

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er een zwartboek wordt opgesteld over het onredelijke boetebeleid in de binnenvaart; overwegende dat ondanks uitdrukkelijk verzoek door een ruime meerderheid van de Kamer middels de motie-Van Helvert/Jacobi (31 409, nr. 119) kennelijk nog onvoldoende veranderd is aan dit onredelijke boetebeleid; overwegende dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op andere terreinen capaciteit tekortkomt om de excessen aan te pakken; verzoekt de regering om, de capaciteit bij de ILT optimaal te benutten door deze probleemgericht in te zetten en derhalve minder frequent te controleren bij de binnenvaart op nieuwe regelgeving van te goeder trouw handelende schippers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Liar, liar

Theresa May heeft het aan de stok met de Engelse popmuziek. Het liedje ‘Liar Liar’ (= leugenaar, leugenaar) dat aan haar is gewijd, is nul keer op de Britse radio gedraaid, maar het is wel een YouTube-hit en wordt ook zo vaak gedownload dat het op het ogenblik de iTunes-hitlijst aanvoert, nog boven Ariana Grande en Justin Bieber dus.

Het komt van de band Captain SKA, die een nieuwe versie maakte van een liedje uit 2010 waarin citaten uit speeches van Thatcher, Cameron, Clegg en Osborne werden afgewisseld met een vrolijk refrein waarin de sprekers voor leugenaar werden uitgemaakt. Voor de nieuwe versie zijn de citaten vervangen door uitspraken van May. Het lijkt alsof de tijd van Thatcher is teruggekeerd. Zij was de inspiratiebron voor meerdere stevige protestliedjes.
Captain SKA heeft nog nooit zo’n grote hit gehad als met ‘Liar Liar’ – ze hebben aangegeven dat de opbrengst ervan naar voedselbanken en armoedebestrijding gaat. May’s woordvoerder heeft nog geen commentaar gegeven.

En hoe zit het bij onze beleidsmakers? Wat horen wij allemaal van de Minister en het Ministerie of de daaronder vallende ILT?

 • Alle bonden zijn akkoord met het huisvuilabonnement
 • Het huisvuilabonnement heeft draagvlak onder de schippers in de binnenvaart
 • Inmiddels is het overleg met de sector nagenoeg afgerond (Over huisvuil, toen de publicatie al in de Staatscourant stond)
 • ILT denkt mee met de schipper 
 • ILT heeft vooral een corrigerende functie
 • ILT had al een keurig format klaar over de evaluatie van het boetebeleid tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer
 • De hogere boetes hebben geleid tot minder overtredingen
 • De motie GRAUS over de CCR regelgeving wordt uitgevoerd
 • Kleine binnenvaartbedrijven draaien goede omzetten
 • Het moratorium geeft een enorme verlichting van CCR regelgeving
 • Het moratorium komt juist de kleinere schepen ten goede
 • Sloop kleine schepen is geen probleem: dan worden er gewoon nieuwe kleine schepen gebouwd 
 • De bakjes van Weijts zijn een goed innovatief idee
 • De minister draagt de binnenvaart een warm hart toe
 • Alle bonden samengevoegd geeft een sterke organisatie met veel slagkracht
 • De vrije markt werkt
 • Alleen de ASV leden zijn voor een veilingsysteem in de binnenvaart
 • De ASV bestaat slechts uit 100 leden
 • De andere bonden vertegenwoordigen 8.000 tot 9.000 schippers, die geen AGORA willen
 • Iedereen dacht dat AGORA op vrijwillige basis zou zijn 
 • Alleen nog meer samenwerking in de binnenvaart kan de sector helpen
 • Panteia heeft het nut en de zin van samenwerkingsverbanden aangetoond
 • Er zijn genoeg andere organisaties die zorgen dat de binnenvaartmarkt voldoende transparant is
 • Een verplichting tot deelname aan het veilingsysteem AGORA is strijdig met het vrije verkeer van goederen en diensten in Europa 
 • Buitenlandse schepen en verladers worden uitgesloten van deelname aan het veilingsysteem
 • Tijdens de indiening van de motie was onduidelijk of het veilingsysteem een verplicht of een vrijwillig karakter zou hebben
 • De bereidheid tot deelname aan het veilingsysteem wordt bij ondernemers erg laag ingeschat 
 • Er is geen draagvlak voor het veilingsysteem AGORA
 • De werking van het voorgestelde systeem is onduidelijk
 • Er zijn juridische bezwaren om een pilot met het veilingsysteem uit te voeren. Ik kan niets anders dan concluderen dat ik de pilot en daarmee de motie niet verder kan uitvoeren. 
 • Op de maritieme werkconferentie is IenM intensief in gesprek met de betrokken partijen 
 • Op de maritieme werkconferentie luistert IenM goed 
 • Op de maritieme werkconferentie vraagt IenM van de sector zelf initiatief
 • Op de maritieme werkconferentie komt een gezamenlijke analyse tot stand van de situatie en de trends
 • Op de maritieme werkconferentie komen we tot een gezamenlijk gedragen werkprogramma

Mooi liedje hoor…. liar, liar


Politiek, politiek: Moties en meer

Naar aanleiding van het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer zijn er heel wat moties ingediend, waaruit blijkt dat de politici vaak goed geluisterd hebben naar de geluiden uit de sector. Daarvoor onze hartelijke dank.

Helaas werden niet alle goede moties aangenomen.

Motie tegen boetes op afstand verworpen
Zo werd de prima motie van de SP (Lacin) mede ondertekend door de Partij voor de Dieren (PvdD, Arissen) verworpen. Deze motie betrof het voorstel boetes alleen op te leggen in geval van contact met schipper.
De motie die duidelijk maakt dat:
er geen boetes uitgeschreven mogen worden door gebruik van AIS als controle/ opsporingsmiddel
er niet alleen aan de hand van een vaartijdenboek bekeurd mag worden en
er goed rekening gehouden moet worden met zaken als “goed zeemanschap”

Deze motie werd alleen gesteund door 50plus, FvD en PVV!!

Boetetarieven
Aan de andere kant zijn we weer heel positief over de aangenomen motie van Visser (VVD) en van Helvert (CDA), waarbij de boetetarieven in de binnenvaart opnieuw bekeken dienen te worden en waarbij de ASV er alles aan zal doen dat die motie uitgevoerd wordt.

Minder handhaven door ILT
De motie van de PVV (van AALST) haalde het dan weer niet. Daarin werd gepleit voor zinvoller inzet van ILT en dat is dus minder handhaven. Die motie werd weer alleen ondersteund door de PvdD, SP, 50plus en FvD.

Kortom: we zien dat er partijen zijn, die er alles aan doen om het boetebeleid van ILT aan te pakken en dat zou voor veel schippers een hart onder de riem moeten betekenen in deze tijden waarin angst lijkt te gaan regeren..

Markttransparantie
De Minister kan dan wel AGORA “afgeschoten hebben”, maar dat wil niet zeggen dat de politici dan maar het moede hoofd in de schoot leggen. Gelukkig werd met grote meerderheid de motie van SP, mede ondertekend door PvdD en Groen Links wel aangenomen.
Inhoud: constaterende dat in delen van de binnenvaartmarkt bevrachters meerdere rollen naast elkaar vervullen en dat dit leidt tot een ongelijke informatiepositie; constaterende dat dit ongelijke speelveld zorgt voor een niet-transparante markt, waardoor binnenvaartschippers te vaak onder de kostprijs moeten varen; overwegende dat deze intransparantie goede marktwerking in de sector niet dient en daarmee een eerlijke prijs voor de dienstverlening in de weg staat; overwegende dat de sector ook van mening is dat meer transparantie gewenst is; verzoekt de regering om, in overleg met het veld, tot concrete voorstellen te komen om de markttransparantie te verbeteren en deze voorstellen voor 1 september 2017 aan de Kamer aan te bieden.

De reactie van de EVO was voorspelbaar: schippers moeten meer samenwerken en contracten afsluiten. Zie de tweet van Jurgen van der Sloot, beleidsmedewerker EVO: Tweede Kamer wil meer markttransparantie in de binnenvaart.

Kortom, er zijn diverse prima moties aangenomen. Daarmee feliciteren we de politici. In ieder geval heeft de ASV alle woordvoerders hartelijk bedankt voor de inzet voor deze mooie sector in het AO, het VAO en door het indienen, mede ondertekenen en/of steunen van moties die de schippers het bestaan zouden moeten verlichten.