Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch-Technisch - 1

Actualiseren van het ligplaatsenbeleid op de vaarwegen in het Noordzeekanaalgebied

Voor het Noordzeekanaalgebied geldt een ligplaatsbeleid uit 2003, waarin het gedeelte te Schellingwoude niet is opgenomen. Dit wordt zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat als een groot gemis ervaren. Daarnaast zijn er vele ontwikkelingen die een actualisatie noodzakelijk maken.

De Minister van I&M heeft in september 2015 aan de 2e Kamer toegezegd nieuw onderzoek te zullen laten uitvoeren naar de huidige en toekomstige behoefte aan wacht- en overnachtingsplaatsen en het daarbij behorende voorzieningenniveau (o.m. afloopvoorzieningen). Begin 2017 is deze opdracht van Rijkswaterstaat voor de vaarwegen in het Noordzeekanaalgebied gegund aan de combinatie Advin/Ecorys.

De doelstelling van het project bestaat uit twee delen:
1. Het vaststellen van knelpunten in spreiding, capaciteit en kwaliteit.
2. Vaststellen of uitbreiding van het huidige ligplaatsenbeleid met het gebied rond Schellingwoude wenselijk of noodzakelijk is.
Hierbij gaat het om een vooronderzoek in de vaststelling van de huidige situatie en een prognose voor 2030.

Men wil de ASV betrekken bij het onderzoek om het toekomstig ligplaatsenbeleid in het Noordzeekanaalgebied te verbeteren. Daarbij wordt de ASV uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep.

Weer aanlegplaats verdwenen: Meerpalen Oude Rijn t.h.v. Albert Schweitzerbrug verdwijnen.

Op de site van Alphen.nl lezen we:

Bewoners langs de Oude Rijn hebben jarenlang bij de provincie Zuid-Holland geprotesteerd tegen het aanleggen van vrachtschepen tegenover de monumentale Oudshoornse kerk. De provincie heeft nu besloten de meerpalen weg te halen.

Er waren diverse argumenten tegen de aanlegplaatsen recht voor de kerk. Eén daarvan was dat vanaf het water en de overkant de voor miljoenen gerestaureerde kerk niet meer te zien was. Daarnaast ontnamen de schepen de bewoners van het verzorgingstehuis naast de kerk het zicht op de rivier.

Ook veroorzaakten schippers regelmatig geluidsoverlast, doordat ze hun eigen aggregaat lieten draaien terwijl walstroom aanwezig is. “Dichtbij het industrieterrein bij de Gnephoek is voldoende ruimte”, aldus één van de omwonenden.

Verwijderen
De provincie deed eerder een poging om de meerpalen weg te halen. “De meerpalen zijn destijds te veel aangelegd en te dicht op de Albert Schweitzerbrug geplaatst. Daarom worden ze verwijderd”, zo verklaarde een woordvoerder.
Een omwonende is blij met de actie, maar niet met de gang van zaken. “Als wij iets willen, gaan we jarenlang door de molen en krijgen dan uiteindelijk toch een afwijzing, terwijl de provincie zichzelf wel heel makkelijk toestemming geeft - bovendien nog op foute gronden ook, zoals nu blijkt. Waarom ze daar na zoveel jaren nu ineens achter komen, is me een raadsel”, aldus de boze omwonende.

Poging twee
Saillant detail: de provincie had voor het verwijderen van de meerpalen een te lichte kraan ingehuurd, die niet in staat bleek de palen uit de grond te halen. Het werk moet dus binnenkort opnieuw worden ingepland om de meerpalen uit de Oude Rijn te halen.

De ASV heeft drie vragen aan de provincie Zuid-Holland gesteld:

  • - Hoe is dit besluit tot stand gekomen?
  • - Is er overleg geweest met de brancheorganisaties betreffende dit besluit?
  • - Komt er op een andere plek een vergelijkbare ligplaats met dezelfde faciliteiten voor in de plaats?

Nota bene: Het verhaal van geluidsoverlast door draaiende generatoren lijkt ons een onzinnig argument. Juist de provincie Zuid-Holland heeft op veel plekken een verplichting om stroomvoorziening van de wal te gebruiken en dat gebeurt ook. Er is hier zelfs zo’n voorziening dus het enige dat men hoeft te doen is een bordje plaatsen dat er een generatorverbod is. Hoe moeilijk is dat?

WAT DOET DE ASV?
De ASV heeft over dit onderwerp contact gezocht met de betreffende verantwoordelijken in de provincie Zuid-Holland. Die hebben (begin augustus) nog niet gereageerd op onze vragen.

Voorwaarden ligplaats nemen Zeeland Seaport

Een van onze denktankleden heeft de voorwaarden van Zeeland Seaport uitgepluisd.

Conclusie: Het is onmogelijk voor een schipper om al deze voorwaarden te weten welke gelden voor iedere haven die men aandoet, hetzij om te laden en/of te lossen, hetzij om te overnachten of alleen maar een boodschap te doen...

Zeeland Seaport: (een gedeelte uit) Algemene tarieven en voorwaarden.

Binnenhavengeld
Artikel 17 Verschuldigdheid van binnenhavengeld
17.1 Onder de naam binnenhavengeld is gebruiker een vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het havengebied met een binnenschip of met elk ander vaartuig, waarvoor geen zeehavengeld is verschuldigd.

Artikel 18 Toepassing haventarieven voor binnenschepen
18.1 Bij de toepassing van de haventarieven voor binnenschepen:
a) wordt slechts een naar beneden afgeronde eenheid van laadvermogen, inhoud, of oppervlakte in aanmerking genomen;
b) geldt het laadvermogen in tonnen van een vaartuig, (zoals dat blijkt uit de bij het vaartuig behorende meetbrief);
c) wordt de termijn steeds op de kortste van de in de tabel voor het betreffende soort vaartuig genoemde termijnen gesteld, tenzij voor een langere termijn opgave is gedaan of melding is gemaakt;
d) worden bij een gecombineerd havenbezoek aan havens gelegen voor of achter de sluizen de haventarieven die gelden voor de sluizen gehanteerd;
e) wordt voor schepen die een abonnement, kwartaal of jaar, hebben achter de sluizen, een bezoek vóór de sluizen berekent volgens het verschil tussen het normaal geldige tarief vóór de sluizen en het volle tarief achter de sluizen.

18.2 Indien de in onderdeel b van lid 1 bedoelde meetbrief niet wordt overgelegd of indien deze de vereiste gegevens niet vermeldt, wordt, in afwijking van het bepaalde in de onderdelen a en b van lid 1, het laadvermogen in tonnen dan wel grootste breedte en/of de lengte over alles door de Havenmeester vastgesteld.

Artikel 19 Melding en opgave betreffende binnenschepen
19.1 Direct voorafgaand aan de aanvang van het verblijf van het binnenschip in het havengebied dient gebruiker zijn komst te melden bij de Havenmeester via een melding via marifoonkanaal 9 (Vlissingen) en/of marifoonkanaal 11 (Terneuzen).

19.2 Voor de verschuldigdheid van het binnenhavengeld dient gebruiker, via een elektronische melding dan wel via marifoon zoals in lid 1 omschreven, opgave te doen aan de Havenmeester van alle voor de vaststelling en facturatie van het verschuldigde binnenhavengeld van belang zijnde gegevens. Deze melding dient volledig en juist te zijn en te worden gedaan vóór definitief vertrek uit het havengebied.
19.3 De meldingen als bedoeld in het tweede lid dienen te geschieden aan het door de Havenmeester vastgestelde elektronisch adres met gebruikmaking van een door de Havenmeester vast te stellen berichtdefinitie en protocol.
19.4 Indien gebruiker niet of niet tijdig opgave heeft gedaan, zoals bedoeld in tweede lid van dit artikel, dan wel een onjuiste opgave heeft gedaan zonder deze tijdig te corrigeren, zullen (administratie)kosten van € 20,00 (zegge: twintig euro) in rekening worden gebracht. Indien door een onvolledige of onjuiste opgave te weinig is betaald kan tevens een toeslag ter hoogte van 10% van het totaal te betalen bedrag in rekening gebracht.
19.5 Indien gebruiker heeft nagelaten zich te melden en/of opgave te doen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, zal het haventarief worden berekend volgens het haventarief dat tot het hoogste te betalen bedrag leidt. In dit geval kan de NV ZSP tevens een toeslag aan gebruiker in rekening brengen ter grootte van 25% over het hoogst te betalen bedrag.
19.6 Op verzoek van de Havenmeester wordt bij de opgave de meetbrief van het vaartuig overgelegd.
19.7 Indien het gebruik van het havengebied met een vaartuig wordt voortgezet nadat de termijn is verstreken, vangt een nieuwe termijn aan en neemt met betrekking tot de laatste bedoelde termijn het gebruik van de haven opnieuw een aanvang. Het in de vorige volzin bepaalde vindt geen toepassing ingeval het gebruik van het havengebied wordt beëindigd vóór 12.00 uur op de dag, volgende op de laatste volle dag van de verstreken termijn, mits sprake is van een minimale termijn van 7 kalenderdagen.

Artikel 20 Duur van het verblijf t.a.v. binnenschepen

20.1 Voor de berekening van het binnenhavengeld wordt uitgegaan van de periode vanaf de aankomstdatum tot en met de vertrekdatum. Deze duur van het verblijf in de haven wordt geacht niet te zijn onderbroken wanneer een binnenschip binnen 6 uur weer aanloopt zonder een andere haven te hebben aangedaan of werkzaamheden te hebben uitgevoerd. De Havenmeester dient hiervan voor binnenkomst op de hoogte te worden gesteld.
Artikel 21 Vrijstellingen voor binnenschepen

21.1 Binnenhavengeld wordt niet in rekening gebracht ter zake van het gebruik van het havengebied met:
a) een vaartuig wanneer door de NV ZSP bij schriftelijke overeenkomst een andere vergoeding daarvoor is overeengekomen;
b) een sleepboot, uitsluitend voor zover deze wordt gebruikt voor de normale assistentie van zeeschepen bij het in- en uitvaren van de haven;
c) een sleepboot, uitsluitend voor zover deze tezamen met een ander binnenschip een eenheid vormt;
d) een binnenschip voor een periode van ten hoogste acht termijnen van 7 dagen wanneer het gebruik van de haven en het genot van diensten slechts plaatsvindt voor het dokken of het doen verrichten van herstelwerkzaamheden op speciaal voor dat doel bestemde en/of in gebruik zijnde eigen ligplaatsen van een scheepsreparatieinrichting, mits zowel van het tijdstip van aanvang als dat van het einde van het dokken of herstellen schriftelijk vooraf aan de Havenmeester is kennisgegeven;
e) een vaartuig in directe dienst van het Rijk of de Provincie, mits geen personen of goederen bedrijfsmatig worden vervoerd;
f) een hospitaalschip;
g) een opleidingsschip voor de Rijn- of binnenvaart of de marine of de koopvaardij, uitsluitend als zodanig in gebruik;
h) een binnenschip gelegen aan het Zijkanaal A of de Beurtvaartkade te Terneuzen onder de volgende voorwaarden: dat er geen overslag van lading plaatsvindt;
Te Terneuzen en Zijkanaal H te Sas van Gent onder de volgende voorwaarden:
dat van deze ligplaats slechts gebruik wordt gemaakt tussen vrijdag 15:00 uur en de daaropvolgende maandag 09:00 uur, alsmede op de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag,· Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en de beide kerstdagen, in welk geval de vrijstelling wordt verlengd tot de dag volgende op één of meer van genoemde feestdagen om 09:00 uur;
De vrijstelling kan niet direct voorafgaan aan of aansluiten op een andere vrijstelling;
·18 uur aaneengesloten, mits zowel van het tijdstip van aankomst als dat van vertrek aan de Havenmeester kennis wordt gegeven.
i) een vaartuig wachtend voor het formeren van een sleep- of duweenheid met een vaartuig waarvoor binnenhavengeld verschuldigd is, zulks voor ten hoogste 18 uur;
k) een binnenschip, wanneer het gebruik van de haven en het genot van diensten slechts plaatsvindt in verband met het afzetten dan wel aan boord nemen van een eigen voertuig of het afgeven van scheepsafvalstoffen, tot een maximum van vier uur. Van de voorgenomen handeling dient vooraf melding te worden gedaan bij de Havenmeester;
l) een vaartuig dat gebruikt wordt: 1. in directe dienst van de NV ZSP 2. ten behoeve van het onderhoud, de verbetering en de uitbreiding van de haven, voor zover deze in opdracht van de NV ZSP worden uitgevoerd;
m) een binnenschip dat gebruik maakt van een los- en laadgelegenheid die in gebruik is bij een bedrijf waarmee een overeenkomst is aangegaan t.a.v. de inning van haven- en kadegelden, en voor zover daar lading wordt ingenomen of gelost die voor dit bedrijf afkomstig of bestemd is.

Reactie ASV: de schipper wordt natuurlijk wel geacht van alle havens en vaarwegen de reglementen en voorwaarden te kennen, op straffe van….. Leuker kunnen we het niet maken, makkelijker zeker niet!

Afloopsteigers Peronne (Wallonië)

Bij het Waalse Peronne zijn er nog afloopsteigers voor de sluis. Maar als je daarover wilt gaan is dat wel voor eigen risico.

Geen van de afloopsteigers is betrouwbaar zoals deze foto illustreert.

Ook met vastmaken moet je opletten want de houten beschoeiing is verrot, dus blijven er slechts uitstekende bouten over waarmee het hout ooit geborgd was.

Ondertussen horen we dat we volgend jaar alweer 3 marifoons aan boord zouden moeten hebben; vanwege de veiligheid……

 

Ankeren verboden op het afgesloten IJ

Amsterdam Noordzeekanaalgebied

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt het volgende bekend:
Per 1 augustus 2017 is het gebruik van de ankerplaats op het Afgesloten IJ komen te vervallen.

Hiervoor in de plaats is het toegestaan om op de locatie aangegeven op tekening N0328_v11 ligplaats te nemen uitsluitend door middel van spudpalen. Op deze locatie is het niet toegestaan om gebruik te maken van een generator.

De route van en naar deze ligplaats dient te gebeuren middels de op tekening N0328_v11 aangegeven wijze en na melding op marifoonkanaal 66 bij Post Schellingwoude.

Het opheffen van de ankerplaats en het toestaan om ligplaats te nemen met spudpalen is een uitkomst van een overeenkomst tussen Stadsdeel Oost, vertegenwoordigers van de bewoners van de Suriname- en de Sumatrakade en het Havenbedrijf. In deze overeenkomst is zowel het gebruik van het water door binnenvaartwachtplaatsen alsmede de belangen van de bewoners vastgelegd.

Heeft u vragen over deze Basijn dan kunt u contact opnemen met de manager operatie 020-5234692.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer,
Tevens Rijkshavenmeester,
M.F. van de Kerkhof
Announcement number:
2017/37

Haventop Deventer

Geachte

Namens de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) wil ik hierbij reageren op de recentelijk door u georganiseerde Haventop Deventer.

Graag wil ik mij eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Esther Lubbers varend op het binnenvaartschip M.S. Esther. Binnen de ASV draag ik mijn steentje bij als bestuurslid van de ASV. Ik ben vanuit mijn beroep als binnenvaartondernemer tevens een gebruiker van uw haven, en een Tukker dus we komen graag in uw haven.

Wat is de ASV?
De Algemeene Schippers Vereeniging kortweg ASV genoemd, is een sociaal-economische organisatie zonder winstoogmerk. Daarnaast is de ASV een onafhankelijke belangenbehartiger voor de motor van de Nederlandse binnenvaart: de particuliere schipper. Ons credo is: “schippers voor schippers”, varende bestuursleden en denktankers ondervinden het beleid van overheden aan den lijve.
Het beleid van de ASV is gebaseerd op democratische beginselen en is gericht op het streven naar sociaal en economisch aanvaardbare situaties in de binnenvaart, waarbij in de meest ruime zin des woords, de factor “mens” centraal staat.

De ASV neemt deel aan overleggen bij overlegorganen vanuit het ministerie zoals thema-overleggen gericht op de binnenvaart . Daarnaast is de ASV actief in het WBR (havenzaken Rotterdam) en het WBA (Amsterdam). De ASV heeft o.a. als doelstelling het streven naar onvervalste concurrentie tussen vervoersmodaliteiten. Het voorkomen dat de binnenvaart onnodig kosten moet maken, gehinderd wordt in haar bedrijfsuitoefening of niet (tijdig) de (juiste) plaats van bestemming kan bereiken hoort daarbij.

Waarom deze brief?
Het is uit hoofde van mijn functie binnen de ASV dat ik u benader met het volgende.
Zelf kom ik graag in Deventer, maar dat telt zeker voor veel van ons leden, al hopen we allen snel een meer binnenvaart vriendelijke omgeving te zien.
Maandag 19 juni jl. ben ik dan ook naar uw haventop gekomen vanuit Hoogkerk om te luisteren naar wie wat zegt en hoe er tegen de binnenvaart en het gebruik van de haven aangekeken wordt. Helaas kon ik niet deelnemen aan de deelsessies en heb dus niet de conclusies hieruit mee gekregen voor het vervolgtraject. Daarom voelen wij als ASV ons genoodzaakt dat op deze manier onze visie te geven.

Indruk Deventer Haventop
Het was prettig te horen dat de gemeente al jaren met de rug naar het water of haven staat, niet dat het gebeurd is, maar wel dat deze gemeente nu ziet dat er achterstallig onderhoud is, veel leegstand is en dat er wat moet gebeuren. Hierom schrijf ik u aan namens de ASV, om vanuit de binnenvaart onze punten van zorg en eventuele verbeteringen aan te dragen. Tevens zijn we blij met de kleine investering in de haven die gedaan is, maar zoals u zult begrijpen, vinden ook wij dit niet genoeg. Tevens gaf de gemeente zijn visie niet prijs, maar wij staan in ieder geval open om op ons vakgebied met u te spreken en mee te denken.

Helaas zien wij dit beeld met de rug naar het water toe, op vele niveaus en door heel Nederland heen en hebben daarom een pamflet gemaakt om de binnenvaart weer in het hoofd en hart te krijgen van beleidsmakers. En dat valt niet mee; terwijl er geruisloos enorme hoeveelheid aan tonnen stilletjes en duurzaam door heel Europa vervoerd worden, lijken beleidsmakers zich hier nauwelijks van bewust te zijn. Wij zijn dan ook verheugd dat de gemeente open staat voor discussie om tot een goede visie wat betreft de rol van Deventer binnen het vervoer over water en gebruik van de haven te komen.

Aandachtspunten
Dan zien wij de volgende aandachtspunten voor de binnenvaart:
• Ligplaatsen
• Autoafzetplaatsen
• Drinkwaterpunt

Ligplaatsen
Er zijn te weinig goede ligplaatsen, dat geldt zowel in de haven als buiten aan de IJssel waar toch een paar plaatsen weggesnoept zijn in de loop der jaren. Ook na de vernieuwing herinrichting IJssel kade zien we wederom dat passagiersschepen meer en meer voorrang krijgen ten koste van ligplaatsen binnenvaart.
Nu is het ook zo dat er in de gehele binnenvaart een vaar en rusttijdenweet van kracht is en er in dit kader ligplaatsen nodig zijn voor overnachtingen.

In de haven zelf, volgens een lid van de ASV: gelijk linksaf aan het begin (naast silo) ligt een scheepje die daar inmiddels gedoogd wordt. In het begin kon je daar ook nog half naast liggen, maar nu maakt de bewoner problemen als je daar aan vastmaakt, het andere eind wordt nu vaak gereserveerd voor passagiersschepen. Ook bij gesloten bedrijven waar voorheen schepen lagen mag je nu niet meer liggen.

Auto-afzetplaatsen en drinkwaterpunt
De auto-afzetplaatsen zijn gebrekkig te noemen.
Het drinkwaterpunt bevindt zich op een ligplaats en is dus moeilijk bereikbaar als hier een schip ligt. Zo wat problemen voor de schepen die uw haven aandoen.

Schippers zijn ook mensen
Wij sluiten ons aan bij de woorden van Tom van der Liende, medewerker Ruimtelijke ordening van de gemeente Olst –Wijhe, die een aardig beeld schetste hoe schippers het gebruik van de haven de haven ervaren; erg duur en slecht onderhouden. Als schipper die in uw haven of aan de kade aan de IJssel ligt, ben je tijdelijk bewoner van Deventer, die ook uit eten, boodschappen doet of de stad in gaat voor aanschaf van zaken, naast het laden lossen of overnachten van het schip. Dit moet natuurlijk mogelijk zijn. Steeds vaker horen wij dan ook dat het moeilijk is plek te vinden om te liggen of om auto’s, fietsen er goed en veilig af te krijgen door slechte kades, verwildering van groenvoorziening, gevaarlijke trottoirs of achter gesloten hekken liggen.

Oneigenlijk ligplaatsgebruik
Ook zien we tegenwoordig sloopschepen in uw haven, gekocht door bedrijven, ligplaatsen innemen die bedoeld zijn voor varende beroepsvaart. Deze sloopschepen liggen vaak weken onbemand, vies en slecht onderhouden de gewone binnenvaart in de weg te liggen. Ook zie je deze schepen pas ter plekke, omdat zij geen verplichte AIS-signaal uitzenden. De vraag rijst dan ook; zijn er geen betere alternatieven voor deze schepen dan de reguliere goede ligplaatsen te bezetten zodat de reguliere binnenvaart op deze manier weer een ligplaats kwijt is?

Ook haalde Tom de spertijden en openingstijden aan. Het aanbod van doorvaartmomenten is inderdaad te mager. Op het einde van de dag, als schepen leeg komen, is er daardoor een te beperkte mogelijkheid om “buiten” te geraken in de 2 uur dat doorvaart in de avond mogelijk is. Daardoor moet er overnacht worden in de haven waardoor er om 06.00 uur in de morgen extra drukte ontstaat en sommige schepen pas uren later buiten zijn. Dat zou beter moeten kunnen. Een goede openingstijd zou toch tot 22.00 zijn in plaats van tot 19.30 uur.

Wat ook erg fijn te horen was via deze beleidsmedewerker was dat hij ook de bedrijven die met de binnenvaart werken gesproken heeft, die blijken erg tevreden zijn over de tonnenmaat van de schepen die Deventer aan kunnen doen. Dit bevestigt het beeld dat wij al hadden uit ervaring.

Van de prijsvorming van het havengeld is de ASV niet op de hoogte, maar het moge duidelijk zijn dat het bij het hoogst betaalde havengeldtarief hoort in Nederland, en je er slechte ligplaatsen voor terug krijgt.
Wat ook als onredelijk ervaren wordt is dat als een schip dezelfde week terug komt (en voor een week betaald heeft) , er opnieuw betaald moet worden. Dit ergert schippers: Betalen en er weinig tot niets voor terug krijgen.
Het komt zelfs voor dat een schipper uw haven slechts enkele uren aandoet om te lossen. De ASV stelt dan ook voor dit beleid te herzien waarbij er meer recht gedaan wordt aan het adagium “de gebruiker betaalt naar rato van het gebruik en de kwaliteit van het gebruikte”.

Containerterminal
Tenslotte wil de ASV graag reageren op de uitspraken zoals gedaan (door BLN-Schuttevaer) over het belang van een containerterminal in de haven van Deventer. Ook de ASV heeft leden met containerschepen en we begrijpen het belang voor hen en voor eventueel een stad als Deventer. Wij wagen echter te betwijfelen of de haven zelf daar nu het meest geschikt voor is. Niet alleen vergt het een enorme investering voor onder andere een grotere (en vaker bemande) sluis (en eventueel brug?) het op diepgang brengen en houden van de haven, maar ook het lawaai van containers die gelost en/of geladen worden, de piepende kranen, de aan en af rijdende vrachtwagens die er allemaal bij horen valt niet te onderschatten.

Niet alle gebouwde terminals vertellen een succes verhaal, de terminal in Coevorden is bijvoorbeeld geen succes gebleken en ligt er verlaten bij.
Bovendien is de vraag of het binnendraaien van deze lange schepen de voorhaven in, zo gaat lukken zonder verbouwing van de voorhaven. Ook zal dan de druk op de sluizen zeer vergroten door de toename van containerschepen. Wij zijn zeker niet tegen een terminal maar zien vele haken en ogen.

Een alternatief idee
Ons lijkt het dat een terminal in de IJssel bijvoorbeeld naast de snelweg haalbaarder en wenselijker is dan gesitueerd in de haven.
Voor containerschepen vormen sluis noch brug dan een obstakel waarbij er bovendien een aansluiting is op de autowegen voor de vrachtwagens. Daarmee ontlast je de stad van extra verkeer. Tevens staan hier geen huizen waardoor het lawaai geen probleem is. Of dit past in uw bestemmingsplan of visie weten wij natuurlijk niet, maar de sluis verbouwen naar een geschikte sluis voor 110 meter-schepen gaat veel geld kosten en jaren duren.

Duurzaam transport voor later! Kies dan nu voor vervoer over water.
Tot slot wil de ASV de gemeente Deventer wijzen op het Pamflet dat wij aan de vooravond van de verkiezingen aan de Kamerleden hebben toegestuurd. Het geeft in een notendop de situatie van de binnenvaart weer op dit moment. Wij willen graag van de gelegenheid gebruik maken u hierbij ook dit pamflet aan te mogen bieden.

Tot zover onze informatie. Wij zouden graag als vertegenwoordigende partij voor de binnenvaart op korte termijn hierop een reactie vanuit de gemeente Deventer ontvangen. Ook zijn wij bereid om eventueel het een en ander toe te lichten.

met vriendelijke groet,
secretaris ASV,
Esther lubbers