Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Ledenvergadering 16 september 2017

Verslag vergadering 16 september 2017

Opening

Om 10.05 opent technisch voorzitter Paul Markusse de vergadering. Hij verwelkomt de aanwezige leden en donateurs.
Sunniva Fluitsma, voorzitter ASV, verwelkomt ook iedereen een spreekt de rede uit.

Goedkeuring agenda
De agenda wordt goedgekeurd.

Goedkeuring verslag
Het verslag van 25 maart jl. wordt goedgekeurd. De notulist wordt bedankt.

Mededelingen
Er gaan vaak steeds dezelfde mensen naar overleggen. Het bestuur stelt voor om na 5 overleggen een vergoeding van 150 euro te geven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017. We hebben het dit jaar 1 keer gedaan voor Sunniva, omdat er veel overleggen achter elkaar waren en het onmogelijk was om een reis te doen. Paul zegt dat er vroeger een halve ligdag vergoeding werd gegeven voor mensen die kantoordienst deden. Er komt een discussie in de zaal over de hoogte van het bedrag en over het aantal malen dat je naar overleggen moet zijn geweest voordat je vergoeding krijgt. Uiteindelijk wordt er voor gekozen om een pilot te doen, waarbij voorlopig het voorstel zoals het er ligt, wordt uitgeprobeerd en te kijken hoe het verloopt en wat de kosten zijn. In de voorjaarsvergadering komt het bestuur hiermee terug naar de leden.

Denktankoverleg
We hebben op 5 augustus weer een denktankvergadering gehad op de Spartivento. Het was heel gezellig met een stukje zeilen en een barbecue. Het was een goede vergadering, waar veel is besproken en uitgesproken. O.a. Agora en IL en T, onderwerpen die ook deze vergadering op de agenda staan. Ook hebben we het gehad over een vergoeding voor Liesbeth voor het maken van de nieuwsbrief en het onderhouden van de website. Liesbeth doet dit al jaren voor niks; er zit een heleboel werk in. De denktank was het volledig eens met een vergoeding van 125 euro per maand wat neerkomt op 1500 euro per jaar. De leden gaan hiermee akkoord. Maarten Valkema zegt dat wanneer Liesbeth er mee stopt de ASV een groot probleem heeft. Er zou eigenlijk iemand mee moeten kijken om het te leren. Sunniva; dat is ook een probleem, dus als iemand zich hier toe geroepen voelt; graag. Ilse Verboom werkt nu mee om de nieuwsbrief te maken. Zij kijkt of er geen taalfouten in staan en of de zinnen kloppen.

Agora
Er is natuurlijk nog steeds een motie in de 2e Kamer, die zegt dat er een pilot van 2 jaar moet komen om te kijken of Agora een oplossing is om meer markttransparantie te krijgen. De minister wil hier niks mee. Ook EVOfenedex niet. Zij praten alleen over beter opleiden, wat natuurlijk niet gaat helpen. Er is overleg geweest met allerlei partijen en alleen de ASV was voor. BLN had niet begrepen dat het voor de hele spotmarkt was, terwijl dit op allerlei overleggen waar ook de BLN bij was is gezegd en genotuleerd. We hebben verkiezingen gehad en er zijn veel nieuwe mensen in de politiek, die misschien weer andere inzichten hebben. Vooral de SP trekt er flink aan om Agora - of iets wat in ieder geval zorgt voor meer markttransparantie - van de grond te krijgen. Tijdens het middagdeel van de vergadering zijn de woordvoerder van de SP (Cem Laçin) en de beleidsmedewerker (Dirk Uijl) met binnenvaart in hun portefeuille aanwezig. De SP heeft samen met Partij van de Dieren en Groen Links een nieuwe motie ingediend, die is aangenomen. Hierdoor heeft de Minister de opdracht zelf met een voorstel te komen om markttransparantie in de binnenvaart te bewerkstelligen. Sunniva heeft telefonisch overleg gehad met het Ministerie daarover, waarbij het opviel dat de tendens is dat de binnenvaart maar moet wennen aan het feit dat het heel anders moet en de oude binnenvaart moet veranderen. Men wil gewoon van de oude binnenvaart af, wat betekent dat alle kleine schepen gaan verdwijnen en er dus steeds meer werk naar de weg gaat verdwijnen. Dat Nederland helemaal dichtslibt op deze manier, schijnt niks uit te maken. Mooi voorbeeld is het ONTB overleg van maandag waar de geluidseisen op de agenda staan. Nederland wil voorstellen dat schepen van voor 1976 als eerste aan de geluidseisen moeten gaan voldoen, omdat men er vanuit gaat dat schepen gebouwd na 1976 al aan de geluidseisen voldoen. We weten allemaal dat dat niet klopt. Het betekent wel, dat weer de oudere, vaak kleinere schepen - waar nu al een tekort aan is - gaan verdwijnen. In alle rapporten staat, dat het onmogelijk is om deze schepen aan de nieuwe geluidseisen te laten voldoen. Het lijkt er dus op dat Nederland een koude sanering wil. Nederland zegt dat Duitsland alles tegen houdt als het gaat om versoepeling van de CCR eisen, terwijl Duitsland toch duidelijk heeft geschreven dat er geen schip mag verdwijnen als het gaat om geluidseisen en schepen daar niet aan kunnen voldoen. In de 2e Kamer zijn meerdere moties aangenomen, waarin uitgesproken wordt dat de kleine binnenvaart niet mag verdwijnen door CCR regelgeving. Maar het Ministerie werkt de kleine binnenvaart via deze geluideisen juist uit de markt. Het lijkt gewoon beleid te zijn. Als je vraagt tijdens overleggen hoe het Ministerie hierover denkt, wordt het stil.

Rijnvaartcommissie
De Rijnvaartcommissaris is toegankelijker geworden naar de ASV toe. Daardoor is nu afgesproken, dat als de communicatie niet soepel verloopt tussen ASV en medewerkers van BLN (denk aan de ligplaatsenproblematiek), de directeur van BLN (Hester Duursema) zal zorgen dat er toch op een goede manier gecommuniceerd kan worden. Ook de duwbakken en tankschepen steunen ons geregeld. Het gaat dus steeds beter in de overleggen.

Geertruidenberg
Het gaat om 1 ligplaats voor de kleine binnenvaartschepen. Dit probleem sleept nu al jaren voort. David en Sunniva zijn naar een overleg geweest en het is afschuwelijk hoe men daar met de binnenvaart omgaat; een regio die van oudsher en nu nog steeds veel aan de binnenvaart te danken heeft. Er is helemaal geen wethouder in de gemeente die zich met binnenvaartzaken bezighoudt. De havenmeester heeft het daar voor het zeggen en bepaalt wie op die ene plek mag liggen en wie er weg moet liggen. Hij belt zomaar opeens dat je gelijk weg moet, ook als je niet aan boord bent en dreigt met wegslepen. We willen uitzoeken of een havenmeester wel zoveel macht kan hebben.

Bestuur
Het bestuur was in maart blij met 2 nieuwe krachten in het bestuur. Helaas hebben beiden om privéomstandigheden zich terug moeten trekken uit het bestuur. De denktank heeft voorgesteld, dat een nieuw bestuurslid eerst minimaal een half jaar mee moet draaien in de denktank om een beetje te kunnen kijken hoe het werkt in het bestuur/denktank en kan wennen aan de soms vele mails die binnenkomen. Daarvoor moet het huishoudelijk reglement aangepast worden. De leden gaan hiermee akkoord.

Zwartboek
Er is helaas niet zoveel aangeleverd voor het zwartboek als we graag hadden willen zien. Je hoort wel veel problemen, maar mensen vinden het schijnbaar moeilijk om het op te schrijven en aan te bieden voor het zwartboek. We kunnen zo niet goed aantonen hoe groot het probleem is. De zaken voor het zwartboek zijn in de vorm van casussen aangeleverd aan ILT, zodat die gebruikt kunnen worden voor de evaluatie.

WBA
Sommige overleggen zijn heel zinvol, maar andere ook niet. Het WBA loopt best wel goed; de notulen laten wel lang op zich wachten en kloppen vaak niet. Wel is er het gevoel dat BLN op onze lijn zit.

WBR
Lenie van Toorenburg lijkt daar het opperhoofd te zijn en de ASV ervaart de manier van werken als volgt: wat je inbrengt maakt niet uit, want ze legt het toch naast zich neer. Ze is heel denigrerend naar de ASV-vertegenwoordigers toe. Sunniva meldde dat ze het gevoel had bijna oorlog te moeten voeren met de voorzitter van de WBR, werkzaam bij de haven van Rotterdam, om het voor elkaar te krijgen om met 2 mensen te mogen komen namens de ASV (waar BLN met 5 mensen vertegenwoordigd is).

CCR
De ASV heeft samen met BLN het rapport gemaakt over de ligplaatsproblematiek, maar in de officiële stukken staat alleen BLN genoemd. Daardoor lijkt het alsof BLN in dezen alle eer naar zich toe wil trekken. Ook het feit dat de ASV een half jaar lang heeft moeten vragen om de notulen alvorens we ze eindelijk mochten ontvangen, geeft aan dat de samenwerking nog steeds niet bepaald soepel verloopt.

Afscheid Sunniva
Na 8 jaar in het bestuur en vele jaren onze voorzitter te zijn geweest neemt Sunniva afscheid van het bestuur. Esther Lubber leest een bedankje voor van Ger en Tineke Veuger, die niet aanwezig kunnen zijn. Gerberdien le Sage leest een bedankje voor namens het bestuur en er is een staande ovatie van de leden en donateurs voor Sunniva. Er zijn cadeaus en bloemen voor de vertrekkende voorzitter.

Rondvraag
Huub Ooms vraagt of er al meer bekend is over FIDEWA over tv kijken van personeel. Mariëlle heeft wat onderzoek gedaan. Andere bedrijven hoeven pas vanaf 3 personen te betalen en betalen ook nog eens minder dan de binnenvaart. Als het personeel zijn eigen tv en schotel of digitenne mee neemt, is er niks aan de hand. BLN is gebeld en die gingen in overleg, maar we hebben daarna niets meer gehoord. FIDEWA is niet bevoegd om te komen controleren aan boord. We zullen het afwachten en proberen meer te weten te komen. Matthe Broeken vraagt of er al meer bekend is over nieuwe vaartijdenwet en bemanningsregels. Niets over bekend; er wordt al heel lang over gesproken en zal ook nog lang duren eer er daadwerkelijk veranderingen komen.
David Twigt vraagt zich af of denktank niet moet gaan nadenken of ook buitenlandse collega’s lid kunnen worden van de ASV. In het buitenland heb je eigenlijk nergens meer bonden, die echt opkomen voor de belangen van de schipper. Misschien dat deze collega’s lid willen worden. Dan zal de ASV wel een internationale bond moeten worden en zullen waarschijnlijk de statuten veranderd moeten worden. Ook zullen er dan natuurlijk taalproblemen ontstaan. Bestuur en denktank gaat er over nadenken en het komt op de agenda van de volgende denktankvergadering.

PAUZE

Deze middag is Sunniva technisch voorzitter geworden en verwelkomt de nieuwe mensen die erbij zijn gekomen voor de middagvergadering. Ook spreekt ze de middagrede uit.

Nautisch technische zaken
Het groeit de ASV weleens boven het hoofd, zoveel zaken er zijn tegenwoordig als het gaat om nautisch technische zaken. Afgelopen week weer naar Geertruidenberg geweest, waar het gaat om 1 ligplaats voor de wat kleinere schepen. Hier wordt al zeker 5 jaar over gesproken. De binnenvaart wordt gewoon gepasseerd en als je vraagt wie er in de gemeente verantwoordelijk is, krijg je geen antwoord. Er is helemaal geen ambtenaar voor de binnenvaart. Men vindt binnenvaart heel belangrijk, maar niet binnen de eigen gemeentegrenzen en dat is eigenlijk overal zo. In de 2e Kamer is er gelukkig een kleine kentering te zien en vinden steeds meer Kamerleden de binnenvaart belangrijk. Maarten meldt nog dat het overleg over de spertijden bij de Beekse Brug niets heeft opgeleverd: na onderzoek blijkt dat de spertijden helemaal niets uitmaken voor de files, omdat niet de brugopening de oorzaak is, maar de verkeerslichten. Hoewel iedereen dus weet dat schepen totaal zinloos liggen te wachten: de spertijden blijven wel. Jos zegt dat de verminderde bedieningstijden in Helmond geëvalueerd worden, maar de tijden blijven hetzelfde tijdens de evaluatie. Sunniva meldt dat David en zijzelf in Helmond bij de gemeente een gesprek hebben gehad, waarbij afgesproken is dat ze betrokken zouden worden bij de evaluatie: echter, er ligt wel een brief met de mededeling dat er geëvalueerd gaat worden, maar noch David noch Sunniva zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie.

Van Dijk advocaten
Ynke Ooykaas van Van Dijk advocaten gaat iedere keer een stukje schrijven in de nieuwsbrief. Het zou goed zijn als de binnenvaartondernemer zijn eigen algemene voorwaarden zou opstellen. Uit de zaal klinkt meteen, dat je als binnenvaart over het algemeen geen of weinig onderhandelingspositie is, dus dat heeft geen zin. Wel is het belangrijk om dingen goed met elkaar af te spreken. Ook moet er meer nagedacht worden over het veilig stellen van privébezit, zodat, wanneer je eventueel failliet gaat, je niet alles kwijt bent. Je komt ook nog regelmatig tegen dat dames die meewerken in het bedrijf, daar vaak niets voor krijgen als de partners uit elkaar gaan. Aan de andere kant: als het financieel zo slecht is gegaan, dat er nauwelijks verdiend is, valt er ook weinig te verdelen. Dat moeten mensen ook begrijpen. Maar als je samen een bedrijf hebt, moet je dat wel goed regelen, zodat er duidelijkheid is mocht het spaak lopen. Ook kun je een rechtsbijstandsverzekering beter bij een verzekering afsluiten, die bekend is met de binnenvaart. EOC zegt dat, wanneer je bij hun een verzekering afsluit met je binnenvaartschip, je een actieve rechtsbijstandsverzekering afsluit. Dit betekent dat je verzekerd bent als je aangeklaagd wordt voor schade of als jij zelf iemand wil aanklagen voor schade. Bij de pleziervaart krijg je alleen een passieve rechtsbijstandsverzekering en ben je alleen verzekerd voor als jij aangeklaagd wordt voor schade.

CCR
Er is een rapport gemaakt over ligplaatsen aan de Rijn door ASV, BLN en CBRB. Jammer dat het nu wordt aangeboden in de werkgroep en er alleen de naam van BLN onder staat, terwijl we het toch samen hebben gedaan. Dick van Doorn, Rijnvaartcommissaris, zegt dat het rapport via de ESO-EBU is aangeboden en daar is de ASV geen lid van. De tekst van het stekkerverplichtingsbord wordt aangepast. Nu ben je niet meer verplicht om er een stekker in te steken, als de generator maar uit is. Jos vraagt hoe het zit met de Ecdis-verplichting in Duitsland. Rijnvaartcommissaris antwoordt dat het niet geldt voor de Rijn, maar dat ESO-EBU niet blij zijn met de verplichting. Maar Duitsland ziet het helaas anders. Sunniva vindt dat de CCR een onneembare vesting is en is blij dat er meer democratie is bij Cesni. De Rijnvaartcommissaris meldt dat er verschillen zijn. Bij CCR overleg heb je 5 landen die unaniem moeten zijn in hun besluitvorming. Bij Cesni heb je 27 landen waarbij 25 % tegen mag zijn. Daar zijn ook landen bij die niets weten van de binnenvaart. Hij weet niet wat nu beter is. Matthe vraagt of er naast autoafzetplaatsen ook ligplaatsen worden gecreëerd. Dat is wel de bedoeling. Matthieu Tullemans zegt dat de akte van Mannheim eist, dat er vrijhavens zijn waar schepen kunnen schuilen als het hoogwater is of bij ijsgang. Deze havens zijn allemaal verdwenen; waarom is er nog een Akte van Mannheim? De Rijnvaartcommissaris antwoordt dat de Akte van Mannheim niet mag verdwijnen, want anders krijg je een kostenstijging op de Rijn van minimaal 25%. Sunniva zegt dat dat altijd wordt geroepen, maar de vraag is: wat is erger, de CCR eisen of het betalen van accijnzen?

ILT
De ASV heeft een petitie opgezet en heeft deze willen aanbieden aan de 2e Kamer. Door een fout van de griffie is dat niet gebeurd. De SP heeft zich ervoor ingezet en nu kunnen wij op 5 december as. alsnog de petitie aanbieden. Meerdere politieke partijen hebben er ook voor gezorgd dat er een evaluatie komt over de hoge boetes van het ILenT. Nu schijnt er een extern onderzoeksbureau te komen, we moeten het maar weer afwachten. Piet Bennik merkt nog even op dat in de notulen van het IL en T overleg veel op- en aanmerkingen waren vanuit de ASV, maar daar wordt niets mee gedaan. Wij hebben ons dus gedistantieerd van deze notulen. Matthieu merkt op dat een buurman een jaar geleden een boete van 10.000 euro heeft gekregen, maar daar nog niets van heeft gehoord. Sunniva zegt dat je meestal na 3 maanden toch wel de boete binnen krijgt. Als IL en T aan boord komt om te controleren moet je vragen waar ze voor bevoegd zijn, want ze zijn niet altijd overal toe bevoegd. De ASV gaat vragen of er ‘s avonds na het werk tijdens rusttijden gecontroleerd mag worden.

Agora
Er is een motie aangenomen in de 2e Kamer voor een pilot van 2 jaar om Agora een kans te geven. De Minister is hier fel op tegen en komt met argumenten die zijn gelogen of die we al 20 jaar horen. Dus moet je het op een andere manier gaan proberen. BLN is ook tegen Agora en zeggen dat ze het niet goed hebben begrepen, terwijl ze toch al vanaf het begin bij allerlei overleggen zijn geweest, waar ook notulen van zijn gemaakt.
Sunniva kreeg een uitnodiging om op korte termijn naar het Ministerie te komen om te verzinnen hoe de markttransparantie dan vorm moet krijgen nu AGORA geen optie blijkt te zijn. Dat heeft geen zin, want we hebben alles al een paar keer uitgelegd en alle stukken zijn in het bezit van het Ministerie. Uiteindelijk is er een telefonisch overleg geweest. Het is duidelijk dat niemand wat wil, alleen samenwerken moet de oplossing zijn, maar met welk doel? In ieder geval wil men kennelijk niets doen wat ertoe zou kunnen leiden dat de positie van de binnenvaartondernemer kan verbeteren. Sunniva heeft aan het Ministerie gemeld: “Er is altijd een spotmarkt nodig om de binnenvaart flexibel te houden, om schommelingen in aanvoer en waterstanden te kunnen opvangen. Maar het moet wel een gezonde spotmarkt zijn”. De Minister wil een moderne binnenvaart en wil af van al die kleine bedrijfjes. Geen mama en papa bedrijfjes meer, zoals de Minister dat noemt. Men is willens en wetens bezig de kleine binnenvaart te laten verdwijnen.

ONTB geluidseisen
Een goed voorbeeld, waaruit blijkt dat men echt van ons af wil, is een nieuw voorstel van Nederland als het gaat om geluidseisen. Men wil nu de schepen van voor 1976 als eerste aan de geluidseisen laten voldoen, dus de meest kleinere en oudere schepen, waarvan men weet dat die niet aan de eisen kunnen voldoen; dat hebben alle rapporten bewezen. En dat terwijl er een motie ligt, die zegt dat de kleine binnenvaart moet worden ontzien als het gaat om CCR regels. Ook Duitsland heeft gezegd dat er geen enkel schip uit de markt mag verdwijnen alleen vanwege de reden dat ze niet aan de geluidseisen kunnen voldoen. Een van de voorstellen is: dan ga je gewoon A1 varen, maar dan heb je een groot deel van de dag dat je niet mag varen en dus minder omzet. Je kunt je schip minder flexibel inzetten en er verdwijnt werk naar de weg, terwijl men het juist andersom wil: werk van de weg naar het water. Ook wordt je schip natuurlijk minder waard als je hem niet altijd kunt inzetten. De Rijnvaartcommissaris zegt dat er voor de kleinere schepen voorstellen zijn om er wel aan te kunnen voldoen. Gerberdien: er wordt gezegd dat je dan 10% van je omzet moet investeren, maar je krijgt geen garantie dat het dan goed is en bovendien kun je dan niet meer beroepen op de hardheidsclausule. Waar overigens al jaren ongeveer 10 aanvragen in de la liggen, waar maar geen uitspraak over komt.

SP Cem Lacin
Cem Laçin is Kamerlid voor de SP en heeft o.a. vervoer in zijn portefeuille en komt uit Rotterdam. Nederland slibt dicht ondanks de vele investeringen in wegen. Daarom wil de SP meer kijken naar het spoor en vooral naar de binnenvaart. Wat moet er gebeuren? De politieke wil moet er zijn en daar moeten we aan werken. De SP wil kijken hoe de spotmarkt in te richten: Agora of iets wat daar op lijkt. Er moet markttransparantie komen: de schipper heeft een zwakke positie daarin. Daarom hebben we geprobeerd om Agora van de grond te krijgen. De Minister komt met een heel verhaal, maar niet met voorstellen om tot de goede markttransparantie te komen. Ook de ILenT moet aangepakt worden. Vroeger dachten ze nog met de sector mee, nu worden er boetes uitgedeeld via de AIS zonder te kijken waarom er te lang is gevaren. In de binnenvaart heb je veel meer boetes dan in andere sectoren. Er is veel bezuinigd op mensen en kennis bij ILenT. Ook mag regelgeving niet zo zijn, dat er goede duurzame schepen gesloopt worden. Het aantal kleine schepen is al enorm gedaald, terwijl deze schepen de concurrent kunnen zijn van het wegvervoer. Er moet druk gezet worden op Den Haag om resultaten te krijgen. We moeten gaan rammelen in Den Haag. De vraag is: wat verwachten we van de nieuwe Minister en hoe gaan we dat bereiken? Jos vraagt: technische regels zijn Europees, maar moeten worden geïmplementeerd worden door de landen. Kan Nederland gedeelten van deze regels zelf invullen? Cem denkt dat het mogelijk is, maar gaat de Minister zich daar hard voor maken? Is de politieke wil er? David merkt op dat er tal van enquêtecommissies zijn geweest, maar wordt het niet eens tijd dat er een enquêtecommissie moet komen om het Ministerie van I en M door te lichten. Het is een staat in een staat, dat grondig doorgelicht moet worden: ze liegen en dat is te bewijzen. Cem: je wilt een oproep doen om het Ministerie door te lichten. Ik deel je mening dus daar kunnen we naar gaan kijken. Matthieu zegt dat er een schip over een stuw vaart en je hoort niks van ILenT. Ze verslepen het schip met boten zonder ADN en diezelfde ILenT beboet ons als wij even iets niet helemaal op orde hebben. Nederland is aan een ramp ontsnapt: 2000 ton benzeen is heel gevaarlijk. Ronald vraagt zich af hoe hij dat rammelen in Den Haag moet zien. Hij ziet zichzelf nog niet met spandoeken in Den Haag staan. Cem: met een spandoek in Den Haag staan is niet van deze tijd. Je kunt tijdens het aanbieden van de petitie op 5 december of tijdens het AO waar je op de tribune bij aanwezig kunt zijn een ludieke actie bedenken. Ook kun je een mailbom naar het Ministerie sturen. Stuur maar in 1 keer 50.000 e-mails; daar worden ze niet blij van. Je moet met de 4 partijen, die aan de formatietafel zitten in contact zien te komen. Sunniva: de 2e Kamer is de laatste jaren wel meer geïnteresseerd geworden in de binnenvaart als het gaat om markttransparantie , ILenT en CCR eisen. Maar het Ministerie doet er gewoon niets mee, ze willen gewoonweg niet. Het is net een muur waar je tegen aan loopt. Piet zegt dat als Agora weer ter sprake komt in de Kamer, je de nadruk moet leggen op het milieuaspect. Je krijgt met Agora veel minder leegvaart. Jos zegt: als Kamermoties niet helpen, kunnen we dan met wetsvoorstellen komen? Cem: dat is een mogelijkheid, maar dan moet je wel samenwerken met andere partijen om een meerderheid te krijgen.

Rondvraag
Heel bijzonder maar er zijn geen vragen voor de rondvraag.

Om 17.15 uur sluit technisch voorzitter Sunniva Fluitsma de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit voor een drankje aan de bar.

Rede najaarsvergadering 2017 (middagdeel)

Heeft u ook zo genoten van het EK vrouwenvoetbal? De dames die de Nederlandse eer moeten redden in voetballand? Ik wel. Waarom eigenlijk? Is het vanwege het spel op zich? Waarom schaarde opeens heel Nederland zich achter deze dames? Zelfs de mannen van Voetbal International die in de aanloop naar het WK vrouwenvoetbal zich zo laatdunkend over hen hadden uitgelaten.

Wat maakte de eenheid? Voor mij was het heerlijk te zien hoe samenwerking kan verlopen, niet voor eigen status gaan maar voor het belang van het geheel. Zorgen dat die pass goed aankomt en een ander kan scoren. Dienstbaar aan het grotere belang. Geen schwalbes, geen oneerlijk spel maar er gewoon keihard voor gaan. En keihard was het soms ook in meerdere opzichten, keihard maar wel eerlijk. Prachtig! Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan.
Ik zie heel veel parallellen met de binnenvaartsector in deze. De wanhopige schouderophalende reacties op alweer een verloren wedstrijd bij de mannen: “meer zat er niet in, het is het hoogst haalbare, de anderen waren nu eenmaal beter” is één op één vergelijkbaar met de teksten die wij in overleggen te horen krijgen. Het zijn teksten die we horen over zaken als de CCR regelgeving, over markttransparantie, verdwenen ligplaatsen, ingevoerde spertijden, of over de huisvuilsoap: “meer zat er niet in, het is het hoogst haalbare, de anderen zijn nu eenmaal beter”.

Dat dachten wij nu even niet. Als het niet genoeg is, dan moeten we er wat aan doen. En als anderen dat niet begrijpen, moeten wij het ze duidelijk maken.

Want natuurlijk kan het beter, natuurlijk kunnen wij beter. En meer zit er zeker in, maar niet als je je al bij voorbaat op de eigen helft terugtrekt. Soms moet je aanvallen als je iets wilt bereiken, soms moet je verdedigen als men aan wil tasten wat waardvol is. En dus vallen we aan met een voorstel AGORA als men maar de niet-functionerende vrije markt blijft verdedigen, waar de schipper meer en meer de slaaf wordt van bevrachters en samenwerkingsverbanden. Transparantie? Een contract moet je tekenen waarin je belooft dat je niemand op de hoogte stelt van het tarief waar je voor vaart.

En soms verdedigen we, zoals de particuliere schipper als hij met boetes geconfronteerd wordt die disproportioneel en onrechtvaardig zijn. Soms verdedigen we het bestaan van de diversiteit van de vloot, of een gewoonterecht zoals ligplaats nemen gedurende langere tijd.
Aanvallen en verdedigen op de momenten dat het moet. Dat is onze tactiek.
Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan. We knokken voor wat we waard zijn.

Ik zie heel veel parallellen tussen dat elftal en de binnenvaartsector. Zoals die schwalbes die we zo vaak bij die mannen zien, het oneerlijk spel. Één op één vergelijkbaar met de schwalbes, het spelbederf van Ministerie, Minister Schultz en andere bonden, en één op één vergelijkbaar met een reactie van de “verslaggevers”: als je ermee wegkomt heb je het slim aangepakt. Slim of onsportief? Het is maar hoe je het beziet:

Is het slim of onsportief

 • als de ESO de ASV voor de helft van de overleggen buitensluit en daarna verbaasd doet dat de ASV dan geen deel meer uit wil maken van deze organisatie?
 • als je als collega-bond het verslag waar keer op keer om gevraagd wordt over ligplaatsen op de RIJN achterhoudt voor de ASV?

Is het slim of onsportief

 • als banken schippers dwingen grote nieuwe schepen te kopen, ook als zij graag met een kleiner, ouder schip zouden willen beginnen?
 • als vervolgens iedereen zegt dat die schipper verantwoordelijk is omdat hij zelf zijn handtekening heeft gezet?
 • als schepen ver onder water staan wat hypotheek betreft maar de banken, BVB en het Ministerie blijven zeggen dat het economisch best meevalt omdat er zo weinig faillissementen zijn?
 • als kleinere schepen zelfs voor de meest elementaire zaken geen lening krijgen?

Is het slim of onsportief

 • als de EVO trots is op een bezuiniging van 1 miljard op de vervoerders in de binnenvaart?
 • als de EVO dat doet door iedere vorm van samenwerking met als doel een eerlijker onderhandelingspositie voor de schippers te krijgen te ondermijnen?
 • als de EVO zegt dat wij moeten zorgen dat meer jongeren gaan kiezen voor de binnenvaart?
 • als de EVO zelf geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de reden dat jongeren geen toekomst meer zien in de binnenvaartsector?

Is het slim of onsportief

 • als Rijkswaterstaat zelf beoordeelt of haar eigen ligplaatsbeleid deugt in een hoorzitting?
 • als ILT zelf oordeelt over haar eigen boetebeleid als er beroep tegen aangetekend wordt?
 • als ILT “vergeet” het deel van de motie uit te voeren waarin gevraagd wordt om een evaluatie van het boetebeleid samen met de sector?
 • als ILT zegt dat men samen met de sector het boetebeleid evalueert terwijl men een, niet nader genoemd, bureau inschakelt om het vuile werk op te knappen?
 • als ILT naar de pers zegt dat men geen casussen aangeleverd heeft gekregen over het boetebeleid terwijl drie mails van de ASV daarover genegeerd zijn?
 • als ILT zegt geen casussen te hebben terwijl er een klacht van de ASV ligt over een specifiek voorbeeld?
 • als ILT zegt dat we dan maar een rechtszaak tegen de Staat aan moeten spannen als wij aantonen dat het boetebeleid in strijd met de Rechten van de Mens is?

Is het slim of onsportief

 • als je zegt “We wisten niet dat AGORA over de hele spotmarkt ging”, terwijl dat werkelijk op ieder overleg, het symposium over de marktwerking, de hoorzitting en de ASV vergaderingen is gezegd en genotuleerd?
 • dat er geen verslag gemaakt is van het rondetafelgesprek over AGORA en de Minister nu zegt niet te weten dat ACM heeft uitgesproken dat AGORA wel degelijk mogelijk is?
 • als je de jarenlange vraag om markttransparantie negeert?
 • als er een markttransparantie voorstel komt suggereert dat alleen ASV leden dit zouden willen, niet gebaseerd op enig onderzoek?
 • als je met aantallen schippers en schepen goochelt zoals het de Minister goed uitkomt?
 • als je keer op keer dezelfde onderzoeksbureaus gebruikt omdat die met uitkomsten komen die altijd hetzelfde zijn en in de lijn van de Minister?

Is het slim of onsportief

 • als je als Ministerie op geen enkele uitnodiging van de ASV ingaat, noch op een vergadering komt, noch op het symposium marktwerking aanwezig bent en tegelijkertijd zegt dat je zoveel waarde hecht aan samenwerking?
 • als je bij dreigende blokkade in de Volkerak tegen de economische uitbuiting in de binnenvaartsector als topambtenaar tegen een medebestuurslid van de ASV liegt dat ik getelefoneerd zou hebben om de zaak af te blazen?
 • als je als Minister keer op keer aangenomen moties naast je neer legt over de binnenvaart?

Is het slim of onsportief

 • als je als Ministerie met een truc de ASV uit het huisvuiloverleg zet terwijl die ASV zich aan alle afspraken heeft gehouden wat betreft het naar buiten brengen van informatie?
 • en als de collega bonden dan hun kaken op elkaar houden en de ASV niet steunen?
 • als het Ministerie, terwijl men nog in overleg heet te zijn over de huisvuilprocedure, in de Staatscourant laat plaatsen dat de besluiten al genomen zijn?
 • om vol te houden dat het huisvuilbeleid van de Minister draagvlak heeft omdat het aantal abonnementen stijgende zou zijn, terwijl we weten dat het er veel te weinig zijn om van draagvlak te kunnen spreken?

Is het slim of onsportief

 • als men de maatschappelijke kosten zoals ongevallen en congestie op de weg van de verschillende vervoersmodaliteiten niet door wil rekenen?
 • als men met oneerlijke cijfers komt over uitstoot van binnenvaart versus uitstoot wegvervoer?
 • als men het Europese Witboek vervoer waarin er een verschuiving moet plaatsvinden van wegvervoer naar binnenvaart naast zich neerlegt?
 • als men ontkent dat een binnenvaartschip en haar motor duurzaam is en dus gekoesterd zou moeten worden?
 • als men in een woord spreekt van “vervuilende oude” schepen, die zouden moeten verdwijnen terwijl ook die schepen milieuvriendelijk kunnen zijn waarbij zij bijvoorbeeld een CCR 2 motor en/ of zonnepanelen gebruiken?
 • als men er vanuit lijkt te gaan dat tientallen vrachtwagens extra op de weg milieuvriendelijker zou zijn dan zo’n “oud” schip?

Is het slim of onsportief

 • als het Ministerie nog steeds zegt ervan uit te gaan dat in alle omringende landen op dezelfde wijze met de CCR eisen wordt omgegaan, terwijl bewijzen voor het tegendeel voorhanden zijn?
 • als het ministerie zegt dat de ASV nu eens op moet houden over de CCR eisen omdat ze anders ook andere zaken niet meer voor elkaar kunnen krijgen?
 • als men doet alsof met het moratorium de grootste problemen opgelost zouden zijn?

Is het slim of onsportief

 • als de provincie Zuid Holland verklaart dat men “na overleg” met de ASV overgegaan is tot het verwijderen van een ligplaats terwijl dit overleg nooit heeft plaatsgevonden?
 • als er bewijs is dat spertijden bij de Beekse brug het vervoer over de weg niet helpen maar men het beleid niet veranderen wil?
 • als Noord Holland bij een bijeenkomst over op afstand bedienen van 80 kunstwerken niet wil praten over de risico’s maar alleen over de kleur van het tapijt en de ontspanningsruimte?

Dit is maar een greep uit hetgeen wij dagelijks tegenkomen. Sommigen zouden het slim noemen, ik noem het spelbederf waar gerust een aantal gele en zelfs rode kaarten voor uitgedeeld hadden mogen worden. Maar ja, wij hebben geen scheidsrechter.

Ik heb er in de laatste nieuwsbrief een artikel aan gewijd, “liar liar” heet het. Want erg genoeg wordt het inmiddels gewoon keihard liegen wat we tegenkomen. Liegen en bedriegen; in de Kamer, tegen ons, tegen u. En niemand spreekt dat uit want dat is niet netjes en niet aardig en dat mag je niet zeggen. Maar ik spreek het wel uit. Want de sector of in ieder geval een deel van de sector willens en wetens de nek omdraaien, hoe lieftallig je het ook doet is ook niet netjes en ook niet aardig.

Nee, dan dat vrouwenelftal: daar zag ik geen spelbederf, die hadden geen schwalbes nodig.

Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan. Knokken voor wat je waard bent.

Want wat was de missie van dit elftal? De missie was helder en duidelijk voorafgaande aan dit toernooi: laat zien wat je waard bent. Niet meer, niet minder.

En dat is waarom heel Nederland het vrouwenteam in het hart gesloten heeft. Je hoeft niet per se te winnen als je maar laat zien wat je waard bent. En wie weet komt er een moment dat je wint. En dan deel je dat ook met elkaar, want je doet het met elkaar.
Dat is zoals ik het hier binnen de ASV heb beleefd: Geen schwalbes, niet door de vrouwen ook niet door de mannen, geen oneerlijk spel maar er gewoon keihard voor gaan. En keihard was het soms ook in meerdere opzichten, keihard maar wel eerlijk. Niet kermend op de grond gaan liggen in de hoop op een vrije trap, maar gewoon doorgaan tot het niet anders kan. Want in al onze eerlijkheid hebben wij ons kwetsbaar gemaakt, maar het heeft ook respect opgeleverd en vertrouwen in ons kennis en kunnen. We hebben een lange adem. En die lange adem laat zien dat, hoe vaak ook genegeerd, bespot en belachelijk gemaakt, we uiteindelijk gelijk hebben in onze analyses, met voorstellen durven komen over hoe het beter kan en voor vele organen inmiddels een serieuze gesprekspartner zijn. Zo serieus dat er soms alles gedaan wordt om ons buiten de deur te houden, buiten spel te zetten. Tja, we hebben een harde tackle en daar is men niet altijd van gediend.

Ik geef het stokje over aan het ASV bestuur in het volle vertrouwen dat we doorgaan op dezelfde weg: Geen schwalbes, geen oneerlijk spel maar er gewoon keihard voor gaan. Niet kermend op de grond gaan liggen maar gewoon doorgaan omdat het niet anders kan.

Dus mensen, laat zien wat je waard bent, want dat is veel! Dank voor het vertrouwen, de samenwerking de afgelopen jaren. Want natuurlijk blijf ik een onderdeel van deze mooie vereniging, dus geachte aanwezigen….goede vergadering, we gaan elkaar nog veel tegenkomen.