Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Ligplaatsen

Verslag Geertruidenberg

De laatste ligplaats voor kleinere binnenvaart wordt bedreigd
Tijdens een overleg op 23 augustus jongstleden met de gemeente Geertruidenberg werd duidelijk dat zelfs die enige bestaande ligplaats voor kleine binnenvaartschepen, aan de Timmersteekade, in gevaar komt. Deze plek, die al decennia gebruikt wordt door de binnenvaart, geheel tot tevredenheid van de “buren”; de walbewoners, is al jarenlang een probleemplek. Alles wordt gedaan om ligplaats nemen door de beroepsvaart te ontmoedigen. Schippers, die er wel havengeld betalen, worden te pas en te onpas gesommeerd plaats te maken voor rondvaartboten.

Inmiddels heeft de gemeente bedacht dat men er vooral historische schepen een ligplaats wil geven; die krijgen voorrang boven de bestaande binnenvaart. Ondertussen doet de gemeente er alles aan om de belangenbehartiging voor de binnenvaart, de ASV, die al 4 jaar geleden deelnam aan de besprekingen over de herinrichting van de Donge-oevers, buiten spel te zetten. Deze organisatie, waarvan juist de leden vaak op de voornoemde plek liggen, wordt niet uitgenodigd en de brief daarover van de ASV wordt niet beantwoord. Dat de ASV op de hoogte is van de gang van zaken, komt alleen omdat leden van deze organisatie op persoonlijke titel zijn uitgenodigd, maar zo horen de zaken natuurlijk niet te gaan.

De belangenvereniging voor historische schepen LVBHB wordt daarentegen wel betrokken bij de overleggen, waarbij men 5 nieuwe plekken voor historische schepen nog niet genoeg vindt: men probeert om de bestaande woonboot (die daar zonder toestemming is gaan liggen) te verleggen naar de binnenvaartsteiger om zo zes i.p.v. vijf historische schepen te kunnen afmeren. De tendens blijkt te zijn om zoveel mogelijk medewerking te geven voor de historische schepen, ten koste van de bestaande binnenvaart.

Kortom: alles blijkt voorrang te hebben boven de bestaande binnenvaart: de woonboot, de historische schepen, de rondvaartboot, alleen de kleinere schepen die de wegen ontlasten van vrachtverkeer over de weg blijken niet gewenst.

Handelswijze Gemeente Geertruidenberg in strijd met belangen binnenvaartsector.
Op 14 september jongstleden heeft er een overleg plaatsgevonden m.b.t. de wijze waarop de gemeente Geertruidenberg omgaat met de binnenvaartsector, specifiek het ligplaatsenbeleid in Geertruidenberg, in het gemeentehuis van Geertruidenberg om 14:00 uur.

Voor dat overleg is de ASV uitgenodigd n.a.v. 2 gestuurde brieven waarin de ASV aangeeft niet betrokken te worden bij de aanpassing van de ligplaatsen en zeer bezorgd te zijn over het voortbestaan en de kwaliteit van de enige mogelijke afmeerplek voor kleinere schepen. Hoewel de ASV in het verleden diverse malen in gesprekken wat betreft ligplaatsenbeleid Dongeoevers heeft geparticipeerd, blijkt op dit gesprek dat niemand weet wie of wat de ASV is.

Al in het voorstelrondje is duidelijk dat, hoewel de brieven van de ASV aan burgemeester en wethouders is gestuurd, we hier niet met beleidsmakers om tafel zitten maar met ingehuurde krachten die het beleid, wat reeds vast heet te staan, zo horen wij, moeten uitvoeren.

Men wil ons wel “uitleggen” hoe alles in elkaar zit.

Wij hebben namens de ASV uitgesproken dat we dan, zoals ik ook al in het telefoongesprek had aangegeven na de eerste brief, met de verkeerde mensen om tafel zitten. Mensen die niet anders kunnen zeggen als : “dat wisten wij niet”, “dat heeft niemand ons verteld” en “de besluiten zijn al genomen”.

De ASV stelde daarbij dat uiteindelijk de gemeente Geertruidenberg verantwoordelijk is voor deze gang van zaken. Zij hoort ervoor te zorgen dat de informatie doorgegeven wordt en de communicatie niet stokt op het moment dat een ambtenaar vertrekt. Bovendien zou de gemeente in geval van wijziging van de plannen met degenen die daar oorspronkelijk bij betrokken waren, op de hoogte dienen te stellen. Kennelijk is het zo dat er voortdurend een wisseling is van beleidsmakers en een wisseling van uitvoerenden is, waarbij er nauwelijks communicatie is. In ieder geval is niet doorgegeven welke afspraken er ooit gemaakt zijn, toen de ASV meer dan 4 jaar geleden al betrokken was bij de plannen.

In plaats daarvan is al het contact buiten de ASV om verlopen en heeft ook de vereniging BLN-Schuttevaer, die weet dat de ASV het mandaat heeft ingetrokken om ook namens de ASV leden te spreken, doen voorkomen alsof zij de belangen van de hele binnenvaartsector behartigt.

De ASV aanwezigen (David en Sunniva) hebben de gesprekspartners erop gewezen, dat juist ASV leden van de genoemde ligplaats gebruik maken en het dus ernstig is dat de vereniging BLN Schuttevaer haar goedkeuring gegeven heeft aan plannen, die de wijze waarop er van een ligplaats voor kleinere schepen gebruik gemaakt kan worden, nog verder beperken.

Nu is het argument dat die plannen zoals met de ASV destijds besproken zijn, niet bleken te kunnen worden uitgevoerd, omdat dat in strijd was met het bestemmingsplan. Daar is de ASV echter nooit van op de hoogte gesteld. De reactie van de beide heren was dat dat onze eigen verantwoordelijkheid zou zijn: een organisatie als de ASV dient zichzelf constant op de hoogte te stellen van alle bestemmingsplannen, ontwikkelingsplannen, beleidsnotities en verkeersplannen. Kennelijk heeft men geen informatieplicht, vinden de vertegenwoordigers namens de gemeente, maar hebben de organisaties de plicht om zich constant op de hoogte te laten stellen.

Wij hebben geschetst op welke (internationale) fronten er ontwikkelingen zijn (gemeentes, provincies, Rijk, RWS, maar dan ook nog departementen en vaarwegbeheerders en dergelijke in andere landen). Daar leek men geen begrip voor te kunnen opbrengen.

Oftewel, binnen een gemeente heeft men geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van genomen besluiten als men daarmee groepen dupeert. Moeten die groepen maar ervoor zorgen dat ze op de hoogte zijn, aanwezig zijn, stukken indienen etc. Een treurige manier om met de belangen van de burgers en bedrijven om te gaan, vindt de ASV.

Wij stelden wel degelijk de gemeente verantwoordelijk voor dit beleid. Hoe kan het zijn dat een gemeente, die zo veel van zijn bestaan te danken heeft aan de binnenvaart, daar geen boodschap aan heeft? Hoe kan het dat een woonboot, die oorspronkelijk op illegale wijze ligplaats genomen heeft, de jachtjes van nieuwe bewoners, de elektrische bootjes van een verhuurbedrijf, de nu en dan passerende rondvaartboten, de aan te werven historische schepen (waar nu plaats voor gemaakt dient te worden) en de kano’s allemaal voorrang krijgen boven datgene wat er al decennia is: de binnenvaart. De binnenvaart die ook al decennia voor de Timmersteekade ligt tot volle tevredenheid van de walbewoners.

Hoe kan het, dat een gemeente als Geertruidenberg het belang wel ziet van historische schepen (we gaan voor “toerisme” werd ons verteld) maar het belang niet ziet van varende en manoeuvrerende schepen die de stad juist een levendigheid verschaft die als aantrekkelijk ervaren wordt.

De ASV heeft dus wederom aan de orde gesteld dat er ligplaatsen moeten komen voor kleinere schepen. Echte ligplaatsen waarbij men gewoon kan blijven liggen, omdat er tenslotte havengeld betaald wordt.
De ASV heeft ook gevraagd om redelijk ligplaatsenbeleid. Dat een havenmeester de mogelijkheid heeft om een schip ligplaats te wijzen (of juist te wijzen op een onmogelijkheid van ligplaats nemen) is aanvaardbaar. Maar de wijze waarop deze havenmeester die “macht” misbruikt is totaal onaanvaardbaar. Dat dezelfde havenmeester, die bij het gesprek gehaald wordt, vol trots kan zeggen “ik bepaal wie ergens mag liggen” spreekt ons inziens boekdelen. Als wij met voorbeelden komen van weggesleepte schepen en op welke manier er medegedeeld wordt dat men weg moet wezen (zie de twee brieven aan burgemeester en wethouders) wordt beantwoord met: “O zegt die dat, dan zal ik wel eens even met diegene gaan praten”. Deze houding van machtsmisbruik en verkapte dreigementen aan het adres van schippers die vaak afhankelijk zijn van de welwillendheid van deze havenmeester, zegt ons wel genoeg.

Als illustratie namen wij een aangeplakt briefje mee, geplakt over het bord waarop het telefoonnummer staat (wat inmiddels onleesbaar is waarop de schipper zich dient te melden bij ligplaats nemen). Op dat briefje staat alleen dat het verboden is ligplaats te nemen op een bepaalde datum vanwege een bepaald schip. Nergens wordt duidelijk dat dit briefje van de gemeente komt. Maar waar moet een schip blijven als hij daar niet kan liggen? Dat kan nu nog naast het woonschip, die daar niet blij mee is, maar als de toekomstplannen vorm krijgen kan dat ook niet meer.
Het betreffende schip van 80 meter heeft er overigens meer dan een week gelegen.

Er is geen probleem.
Als wij zeggen dat we hiermee een probleem hebben, zegt de havenmeester “er IS geen probleem”. Dat wordt tot 3 keer toe herhaald. Ook als wij uitleggen, dat als wij een telefoontje krijgen en op stel en sprong van Zaandam (ons woonadres) moeten vertrekken, ongeacht onze bezigheden (onder dreiging van wegslepen, politie en dergelijke), zonder vergoeding voor gemaakte kosten en wel gewoon havengeld moeten betalen, blijft men volhouden dat dat geen probleem is. Pas als men zich realiseert dat als men de auto ergens geparkeerd heeft, het heel vervelend is dat men opeens opgebeld zou worden om het onmiddellijk weg te halen, lijkt er iets te gaan dagen, maar niet bij de havenmeester. Die geeft overigens aan bij sommige mensen dan wel korting te geven op havengeld, bij anderen weer niet. Tja, het is maar hoe je met je baan omspringt, maar bij ons voelt dit als willekeur en machtsmisbruik en zeker niet als een goede dienstbare invulling van een ambtelijke taak.

Kennelijk is het heel moeilijk duidelijk te maken hoe het schippersbestaan eruit ziet en welke vergaande consequenties het feit heeft, dat men vindt dat schippers te pas en vooral te onpas dienen te verkassen. Want ook na het voorbeeld van de geparkeerde auto lijkt men te denken dat als schippers maar op tijd op de hoogte gesteld worden (via e-mail) er niets aan de hand is. Bovendien vindt de havenmeester dat schippers altijd aan boord dienen te zijn. Ook houdt de havenmeester vol dat schippers altijd keurig op tijd per mail op de hoogte gesteld worden. Als wij zeggen dat dat bij ons (FRANTO) nog nooit gebeurd is zegt de havenmeester: de FRANTO? O, dat zijn van die lastige mensen…..

Al met al heeft de ASV tijdens het gesprek aangegeven uit te gaan zoeken of een havenmeester wel op deze manier met de macht om mag gaan, die hem gegeven is. De ASV heeft dat dan ook in de ledenvergadering besproken en zal kijken of er eventueel juridische stappen gezet kunnen worden.

Verder is het dus opvallend, dat er kennelijk geen enkele wethouder de binnenvaart in zijn portefeuille heeft, maar zien wij dat de stukken betreffende de herinrichting van de Dongeoevers wel naar Wethouder van Oort gaan. Is dat dan degene die aangesproken dient te worden? Tenslotte weten de beide ingehuurde projectmanagers (?) kennelijk ook niet van de door de ASV verstuurde brieven af over dit onderwerp. Hoewel, als ik ze uit wil reiken, wordt er gezegd dat men ze al heeft (??).

Gaandeweg het gesprek lijkt het er wel op dat er een zeker begrip komt voor het feit dat het toch een vreemde zaak is dat een gemeente die zo nauw verbonden is (geweest) met de binnenvaart diezelfde binnenvaart kennelijk niet een echte vaste ligplaats wil verschaffen. Tijdens het gesprek wordt er dan ook suggesties gedaan over eventuele alternatieven, die echter wel geld kosten.

Er werd gesuggereerd dat de ASV eventueel uitgenodigd zou kunnen worden eens bij een commissievergadering te komen, waarbij de ASV vanuit een positieve (!!) invalshoek zou kunnen benaderen waarom de binnenvaart van belang is voor Geertruidenberg, waarom de kleinere schepen nergens anders kunnen liggen en waarom ook vanuit het toeristisch perspectief voor deze schepen een goede plek gevonden dient te worden. We zijn benieuwd….

David Twigt en Sunniva Fluitsma

Regensburg ligplaatsverbod tegenover de “Regenmundung”

Na een aantal klachten van collega-schippers over het ligplaatsverbod in Regensburg heeft de ASV gebeld met WSA. Deze vertelde, dat er een ondiepte zit aan de Regenmundung van 1.40 meter; de ondiepte is met groene tonnen afgeschermd.

Hedenmorgen heeft een ASV-bestuurslid heel vroeg een telefoontje gekregen van het WSA Regensburg, waarbij een vriendelijke man wist te vertellen dat er volgende week gebaggerd wordt en dat het baggeren ongeveer een week gaat duren. Daarna wordt er gepeild en worden de tonnen weggehaald. Ook het ligplaatsverbod tegenover de Regenmundung wordt dan opgeheven.

De medewerker van het WSA heeft om begrip gevraagd, omdat de procedure om deze opdracht uit te voeren erg lang duurt vanwege inschrijving door verschillende waterbouwbedrijven om de baggerwerkzaamheden te mogen uitvoeren.

Deze inschrijving duurt een aantal weken (3 tot 4 weken). Die tijd is nodig om offertes te kunnen maken.

Makkelijker kunnen ze het niet maken!

Reactie Zuid-Holland betreffende Klacht ligplaatsenbeleid Zuid Holland

Geachte mevrouw Fluitsma,

Naar aanleiding van uw e-mail van 31 juli 2017 met een aantal vragen, doe ik u hierbij een reactie toekomen.

Uw vragen alsmede de beantwoording daarvan luiden als volgt:

Hoe is dit besluit tot stand gekomen?
De afgelopen jaren klagen de omwonenden van de overnachtingslocatie langs de Oudshoornseweg in Alphen aan den Rijn regelmatig over de afgemeerde schepen. Sinds Heineken zijn grondstoffen via de vaarweg laat aanvoeren is het aantal scheepvaartbewegingen via Alphen aan den Rijn naar Zoeterwoude aanzienlijk toegenomen. Deze schippers maken vaak gebruik van de bewuste locatie. Soms met overlast voor de omgeving tot gevolg. Gezien de discussies met bewoners heeft de Dienst Beheer Infrastructuur toegezegd de noodzaak van deze overnachtingslocatie voor de beroepsvaart nader te onderzoeken.

Het ligplaatsvak is in 2001 vastgelegd in een verkeersbesluit. Het besluit is destijds genomen om het afmeren op de Oude Rijn tussen de Heimanswetering en de Gouwe te reguleren. Bij nader onderzoek is gebleken dat dit ligplaatsvak niet overeenstemt met het geldende verkeersbesluit. Als de werkelijke situatie in overeenstemming moet worden gebracht met het verkeersbesluit, dan moet een nieuw verkeersbesluit worden genomen. In dat geval ontstaat dan een strijdigheid met ons eigen ligplaatsenbeleid. Een deel van het ligplaatsvak ligt in de directe omgeving van de Albert Schweitzerbrug, terwijl volgens ons beleid het innemen van ligplaasten in de directe nabijheid van bruggen niet is toegestaan. Derhalve is ervoor gekozen om het verkeersbesluit in stand te laten en de praktijksituatie in lijn te brengen met het besluit. Dit heeft tot gevolg dat er enkele meerpalen moesten worden verwijderd.

Komt er op een andere plaats een vergelijkbare ligplaats met dezelfde faciliteiten voor in de plaats? Bij de nieuwbouw van de Koningin Maximabrug te Alphen aan de Rijn zijn recent drie extra overnachtingsplaatsen gecreëerd voor de beroepsvaart. Andere alternatieven voor ligplaatsen in en om Alphen aan de Rijn worden onderzocht. Door het smalle en stedelijke karakter van de bewuste vaarwegen is het onder de huidige infrastructurele omstandigheden echter niet eenvoudig om extra afmeervoorzieningen voor beroepsvaart te creëren. Wel wordt van een locatie in de Oude Wetering onderzocht of daar ligplaatsen gecreëerd kunnen worden. De komende tijd wordt verder bezien of er nog extra ligplaatsen in en om Alphen aan de Rijn? of verderop in het netwerk - kunnen worden aangelegd.

Nadat deze reactie op ASV-facebook was geplaatst kwamen daar ook reacties op. Een daarvan was: En waar moet je blijven als je in de Rijnhaven moet lossen, die brug sluit namelijk om 16.30 uur. Dan zou ik in de nieuwe situatie dus ‘s morgens bijna 3 uur eerder moeten vertrekken om om 6.30 uur te kunnen lossen in de Rijnhaven, maar aangezien wij met vaar- en rusttijden zitten is dit niet haalbaar, dankjewel gemeente Alphen aan den Rijn.

Dit heeft de ASV doorgestuurd naar de provincie Zuid-Holland

Herinrichting Maashaven (langliggers)

Het Havenbedrijf is druk bezig met de a.s. herinrichting van de Maashaven.

Dat hebben ze onder andere met bijeenkomsten in de Maassilo en op de Beurs van Gorinchem kenbaar gemaakt. Daar was ook ruimte voor opmerkingen waar het Havenbedrijf naar ging kijken en met zo goed mogelijke oplossingen te komen.
Ze zijn ook in gesprek geweest met de langliggers. Het Havenbedrijf is bij hen langs geweest en heeft met hen individueel gesprekken gevoerd. Daaruit hebben ze met en in goed overleg een inrichting gemaakt hoe de langliggers komen te liggen en dit is ook via de mail gecommuniceerd.

Nu was het eerst bedoeling om de werkzaamheden aan de pontons in fases uit te voeren en hierbij het westelijke deel van het lange ponton eerst te verwijderen en te reviseren en om dan neer te leggen aan de kade van Maashaven NZ.

Het plan is nu echter om de huidige pontons in zijn geheel en in één keer op te nemen en naar de werf te brengen en om daar alles in één geheel geschikt te maken voor de twee nieuwe plekken in de Maashaven.

Dit houdt in dat de langligger te maken krijgt met een tijdelijke afmeersituatie. Het Havenbedrijf biedt de mogelijkheid aan om het bestaande ponton in het westen van de Maashaven te gebruiken. De drie locaties die wij hiervoor hebben aangewezen zijn op de bijgaande kaart weergegeven.

Het Havenbedrijf heeft met de tijdplanning rekening gehouden met de feestdagen zodat iedereen gewoon nog even op zijn oude plek kan blijven liggen. Dat is voor de varende schepen en de langliggers wel heel fijn, ook omdat het meestal heel druk is met schepen. Op 1 februari 2018 moet de ponton leeg zijn om dan naar de werf te kunnen. Het Havenbedrijf wil graag dat de schepen in de laatste dagen van januari verhuizen en over het precieze tijdschema hiervan krijgen we tijdig bericht.
We moeten rekening houden met 12 maanden voor dat alles weer terug en klaar is.

Jessica van den Akker