Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch-Technische zaken

Brief aan BLN

Onderstaande brief is door de ASV aan het hoofdbestuur van BLN-Schuttevaer gestuurd.

Beste collega’s, hoofdbestuur BLN-Schuttevaer,

Onderwerp: digitalisering opgave binnenhavengeld.

Nu naast Amsterdam en Rotterdam ook de gemeente Twente de opgave van het binnenhavengeld gaat digitaliseren, voorzien wij dat deze trend zich door gaat zetten. Een digitalisering van een binnenhavengeld systeem kan vele voordelen opleveren, maar zoals het zich op dit moment ontwikkelt, ontdekken wij ook veel nadelen. Enkele nadelen zijn dat elke gemeente zijn eigen systeem ontwikkelt, waarbij een schipper voor elke gemeente inlogcodes krijgt. Ook werkt elk systeem weer op een andere manier. Een tweede nadeel is dat schippers beboet worden voor het te laat of niet aangeven van het bezoek aan de haven.

Wij hebben enkele ideeën om deze problemen op te lossen door zelf een systeem te ontwikkelen. Dit systeem kunnen we dan aanbieden aan gemeentes, die ook voornemens zijn te digitaliseren. Het is voor ons wel belangrijk dat wij niet havens gaan overhalen over te gaan op een digitaal platform.

Enkele voordelen van een dergelijk systeem zouden moeten worden:

  • één systeem voor elke gemeente waardoor het overzichtelijk blijft en je niet te maken krijgt met meerdere inlogcodes en dergelijke.
  • één overzicht met facturen.
  • makkelijk via de site, met een app of middels de marifoon aangifte doen.
  • het programma houdt de in- en uitvaarten van de haven bij en rekent zelf uit welk havenbriefje het voordeligst is.
  • geen ontwikkelingskosten voor een gemeente die wil digitaliseren.

Zo zijn er nog meer voordelen te bedenken waarom één systeem handig kan werken. Wij hebben het idee om iets te maken vergelijkbaar met parkmobile.

Er is al informeel wat gebrainstormd tussen Arend Horrel en Ronald Sipsma over een systeem als dit. Wij willen jullie vragen of jullie er open voor staan om dit gezamenlijk met de ASV op te pakken. Onze uitdrukkelijke voorkeur gaat uit naar een werkgroep bestaande uit varende leden. Vergelijkbaar met het initiatief Co2vadem, het vaardiepteprogramma, samenwerking tussen een 50-tal schippers en Autena”.

Afwachtende uw reactie,
Gerberdien le Sage, Voorzitter ASV

Helaas was het antwoord vanuit het hoofdbestuur op onze vraag tot samenwerking negatief.

Loswal Spijk

Een van onze leden heeft de slechte staat van de trappen in Spijk aan de orde gesteld bij de ASV. In oktober 2015 heeft men er al foto’s van genomen, maar jaren later bleek er geen enkele verbetering te zijn gekomen in de staat van de trappen.

De vraag aan de ASV is gesteld of het mogelijk is, dat de ASV contact op zou nemen met de betreffende zand- en grindhandel.

Eén van onze denktankleden heeft daarop telefonisch contact gehad met dhr. Albers van de firma Wezendonk te Spijk. Zij zijn eigenaar van de loswal en zijn op de hoogte van de slechte staat van de trappen. Inmiddels hebben zij al een bedrijf ingeschakeld, dat de trappen gaat repareren en zal de kooi die bij een van de trappen zit, worden weggehaald.

Men heeft destijds gedacht dat een kooi veiliger was, maar ze zijn ook al tot de conclusie gekomen dat dit averechts heeft gewerkt. Deze kooiconstructie was al binnen een week aangevaren. Ook worden er extra bolders bijgeplaatst.

Verder hoopt men, dat de schippers de bolders gaan gebruiken om vast te maken c.q. een steekeind te zetten en dat men niet meer de trappen hiervoor gebruikt, want anders zijn de gerepareerde trappen wederom binnen de kortste keren kapot.

Met de uitvoering van de werkzaamheden hoopt men zo spoedig mogelijk te beginnen, maar men is afhankelijk van o.a. waterstand en de planning van laden en lossen.

Wij houden het in de gaten….houd ons op de hoogte!

Royerssluis 2 maanden dicht vanaf 15 februari

Is dit de opmaat voor de definitieve sluiting van de Royerssluis?

In een bericht van de haven van Antwerpen, vandaag (8 februari) ontvangen door de ASV worden wij in kennis gesteld van het feit dat de Royerssluis voor 2 maanden gesloten wordt, dit deelt men ons dus mede ongeveer 1 week voordat de datum ingaat.

De reden van de sluiting is dat de bruggen en wegdek over het sluiscomplex voor verkeersdeelnemers (specifiek fietsers) aangepast dient te worden.

De ASV kan zich niet voorstellen dat de haven van Antwerpen van dit besluit niet eerder op de hoogte was dan een week voordat het besluit uitgevoerd wordt. Tenslotte moeten aannemers en dergelijke ook lang van te voren geregeld worden. Toch heeft men de schippers er tot nu toe niet van op de hoogte gesteld. Dat is bijzonder laakbaar.

Het moment van in kennis stellen van de binnenvaartsector is veel te laat, vindt de ASV.

Bovendien vraagt de ASV zich af of de genoemde reden het noodzakelijk maakt om deze belangrijke sluis voor (minimaal!) 2 maanden te stremmen.

Minimaal 2 maanden want bovendien lezen we in het bericht, dat gedurende die periode van twee maanden men (dan pas) gaat nadenken over de toekomst van de Royerssluis. Dat wijst erop dat de plannen om de Royerssluis definitief voor binnenvaart ontoegankelijk te maken hiermee bevestigd lijken te worden.

De ASV protesteert sterk tegen het (definitief) buiten werking stellen van deze voor de binnenvaart zo belangrijke Royerssluis.

Ook diverse leden hebben hier al op voorhand tegen geprotesteerd bij mevrouw Torfs waar zij echter tot nu toe geen enkel antwoord op hebben mogen ontvangen. Dit deden zij omdat uit interne informatie van werknemers bij de havendienst de ASV heeft begrepen, dat de Royerssluis definitief buiten gebruik gesteld zou kunnen worden.
Ons kwam ter ore dat kennelijk men een definitieve up-to-date renovatie te duur zou vinden. Misschien houdt het verband met de verdeling van budgetten tussen zeevaart- binnenvaart en wegverkeer in het kader van de aanleg van de nieuwe rondweg?

Wij hoeven u hopelijk niet uit te leggen, wat sluiting zou betekenen:

  • Langere wachttijden bij de resterende sluizen, waar zeevaart voorrang heeft en geen wachtplaatsen beschikbaar zijn.
  • Veel omvaarkilometers voor schepen, die van of naar het Albertkanaal komen/gaan of die ten oosten van Lillobrug laden of lossen en voor schepen die visa versa richting Brussel en Gent via de Zeeschelde varen.
  • Dikwijls negatieve gevolgen voor de scheepvaart, die rekening moet houden met het getij op de Schelde.
  • Extra risico’s door het langduriger bevaren van zeevaartroutes en bij mist of storm.
  • Onnodig brandstofverbruik en daarmee verhoogde emissies binnen een reeds zeer zwaar belast gebied.

Wij willen u erop wijzen dat Antwerpen wel milieuzones heeft ingesteld voor automobilisten maar het kennelijk geen probleem vindt dat schepen uren moeten omvaren.

Kortom: het (tijdelijk) buiten gebruik stellen van de Royerssluis betekent: voor de binnenvaart minder veiligheid en een verslechtering van de concurrentiepositie plus onnodige extra milieubelasting.

De ASV tekent daarom bezwaar aan tegen deze gang van zaken, zeker gezien het feit dat diverse leden van de ASV al op voorhand hierop per mail hebben gereageerd naar mevrouw Torf, dus u heeft kunnen weten dat er bezwaren zijn tegen deze gang van zaken.

De ASV als de Nederlandse schippersorganisatie vindt het, gezien het voorgaande, ongehoord dat er op deze wijze met de binnenvaart omgegaan wordt en tekent dan ook hierbij protest aan tegen deze manier van handelen t.o.v. de binnenvaartsector. De Royerssluis is voor de binnenvaart een heel belangrijk knooppunt en de haven van Antwerpen benadeelt hiermee de binnenvaart enorm.

Goed voorbeeld doet goed volgen?

Een van onze leden stuurde de volgende mail naar Haven Antwerpen in verband met de sluiting van de Royerssluis

*Onderwerp:* Royers
Geachte mevr. Torfs.

Het vermoedelijke voornemen van uw organisatie en het Havenbedrijf Antwerpen c.q. de gemeente Antwerpen, om tot sluiting van de Royerssluis over te gaan stuit op veel verzet in de binnenvaart.

Het is een slecht plan en wel om de volgende redenen.

Er gaan vele kilometers omvaren ontstaan omdat de trafiek van het Albertkanaal en de Dokken met lage nummers die richting Brussel, Wintham, de Dender en of Gent, zeker 15 kilometer moeten omvaren waarvan 50% tegen strooms.

De Sluizen van het Complex waartoe de gehele trafiek dan op aangewezen is, kent nu al lange wachttijden zonder afmeergelegenheid aan de rivier zijde.

De permanente kruisingen met de zeevaart zal een grote aanvaringsrisico mee brengen.

Daar waar de algemene trend er één is van scheiden der onderscheiden groepen gaat u een tegen gestelde beweging in gang zetten.

Het risico op wind en mist in het riviergedeelte wat dan gevaren moet worden maakt het risico nog extra groot.

Ik hoop dan ook dat u dit onzalige plan in de vuilbak wilt laten verdwijnen en de Royerssluis een goede opknapbeurt gunt.
Deze sluizen behoren ook zeker tot het cultureel erfgoed van Vlaanderen.

Met verschuldigde Hoogachting


Definitieve sluiting Royerssluis?

Het wordt tijd dat de schippers zich hierover laten horen.
jacques.vandermeiren@portofantwerp.com
marc.bosseler@portofantwerp.com
peggy.torfs@portofantwerp.com
intermodalsolutions@mail.portofantwerp.com

Ligplaatsen Rotterdam

Op 19 oktober 2016, tijdens het HBR-overleg (overleg met de haven van Rotterdam), gaf de secretaris van dat overleg het advies aan de ASV om de EBS een brief te schrijven over de slechte ligplaatsen. Het geval wil dat er op sommige plekken zelfs helemaal geen wachtplaatsen aanwezig zijn voor de binnenvaart in de Beneluxhaven en de Botlek.

Dit advies om EBS te contacteren kwam in het HBR overleg naar voren naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de ASV. Daarin meldde de ASV dat hierdoor meerdere schippers de dupe zijn geworden, die konden niet op de juiste ligplaats afmeren, en kregen te maken met de handhaving vanuit (de bemanning van de boten van) het Rotterdamse Havenbedrijf.Deze handhavers hadden veelal geen begrip voor de situatie en konden vaak ook niet meedenken in het vinden van een oplossing op dat moment.

Inmiddels heeft er een verhelderend gesprek plaatsgevonden tussen ASV en de EBS .

Er lijkt erop dat er een misverstand is over wie verantwoordelijk is voor de lig-/wachtplaatsen (havenbedrijf zegt EBS, EBS zegt Havenbedrijf).

Om helderheid te krijgen in de verantwoordelijkheden en om tot een oplossing te komen heeft de ASV aan het Rotterdamse Havenbedrijf gevraagd om samen met het Havenbedrijf en de EBS nog een keer om de tafel gaan zitten.

Wat schetst onze verbazing?

De secretaris van het havenbedrijf schrijft “Om de onderhandelingen en gesprekken niet te frustreren, vind ik het nu niet gepast om ter plaatse ook het gesprek aan te gaan.”

Om onderhandelingen en gesprekken niet te frustreren? De ASV had een prima gesprek met EBS. Welke onderhandelingen worden er bedoeld en waarom zou de aanwezigheid van de ASV (de particuliere schippers dus) een struikelblok vormen?

Wie roept er nu ook alweer dat wij moeten samenwerken? En hoe vaak hebben wij nu al niet onze hand uitgestoken en wordt die genegeerd?

Kennelijk is de haven van Rotterdam nog niet zover als vele politici die inmiddels wel de conclusie getrokken hebben dat de ASV wel degelijk de gesprekspartner is als het over de particuliere binnenvaart gaat.
Misschien dat het tijd wordt dat de Rotterdamse haven ook zover is? Dan praten we graag mee.

Overleg Havenbedrijf Rotterdam

slechte tot geen wachtplaatsen Dintelhaven, Beneluxhaven en Botlek

ASV was vertegenwoordigd door 2 personen. BLN was ook aanwezig met 2 personen. Er was een vertegenwoordiger van EBS. Verder waren er 4 mensen van het havenbedrijf Rotterdam.

Het gesprek begon zeer positief, omdat men de wachtsteigers in de Dintelhaven wil vernieuwen. Het eerste steiger gaat men dit jaar nog realiseren en komend WBR kan hier nog inspraak gedaan worden.

SV heeft hierbij advies gegeven om de steigers zo te plaatsen dat met de meest voorkomende windrichting (westenwinden) het aanmeren goed te doen is. De palen zouden zo gemaakt moeten worden, dat deze gebruiksvriendelijk zijn met het getij. Voorheen was het namelijk een gesloten haven.

Ook voor de duwboten is een wachtplaats nodig, omdat deze nu bij de wachtende schepen aanleggen. Dat geeft soms komische taferelen. De boot wordt gewoon in de zij van het binnenvaartschip geplaatst om mensen van boord of aan boord te laten gaan.Ze gingen ook contact opnemen met ADM om over de laadsteigers te praten. Het zou beter schoongemaakt moeten worden en er mag geen vuil in het water komen.

De Beneluxhaven en Elbehaven werden afgedaan met de mededeling dat het van EBS en ADM is, dus het probleem moet men daar oplossen.

ASV heeft gevraagd hoe dat dan met het havengeld zit, maar daar wordt met geen woord over gesproken. Er is wel een optie om de coastersteiger te mogen gebruiken. Daar gaat men over nadenken hoe deze gebruikt kan worden.

In de Botlek is het plan om de wachtsteigers bij de voormalige GEM (Chemieweg) te verbouwen tot een langskade. Nu kwam er een mededeling van het havenbedrijf met een tekening. Op deze locatie is het de bedoeling dat hier geen drogebulkschepen mogen wachten. Dit worden wachtplaatsen voor tankers. Een groot aantal openbare wachtplaatsen voor droge bulk gaan dus verdwijnen.

Op de kop/hoek JEWO Laurenshaven Centrale Geul wordt een steiger gerealiseerd voor grote schepen (110 tot 135 meter) waar een beperkt aantal kunnen liggen (3 stuks). Misschien worden er aan de binnenkant van de steigers een beperkt aantal ligplaatsen voor kortere schepen gerealiseerd. Dat kan men met de bouw pas zien. Hier mogen ook tankers liggen.

EBS krijgt de mededeling van het havenbedrijf, dat men de Risolcokade gaat gebruiken met ligplaatsborden voor 220 meter aan wachtplaatsen. Dat wordt bepaald door de HES. EBS huurt namelijk het terrein van Rotterdam havenbedrijf, dus deze mag beslissen over de kades.

Daar was de EBS vertegenwoordiger echt niet blij mee, want er kan dan geen overslag plaatsvinden. Het ziet er florerend uit bij EBS. In de toekomst zullen ze meer overslag gaan doen. Zij krijgen ook de opslag voor Agribulk erbij. Begrijpelijk dat EBS de gehele kade wil benutten om zo veel mogelijk overslag te realiseren.

Ook de ASV is niet blij mee met de mededeling, want daar ligt men achter hekken en mag het terrein niet op en af. Het openbare leven van de binnenschipper wordt hier dus ingeleverd. Men kan ook niet rusten (nachtrust). Als men de kade nodig heeft, kan het zo zijn dat je orders krijgt om te verplaatsen. Al met al was dit niet leuk en het EBS kreeg te horen dat men de planning maar beter moet gaan doen, zodat de schepen in de Maashaven kunnen blijven liggen. Nu was de ASV daar niet echt op tegen, maar om in de nacht uit de Maashaven te moeten vertrekken is niet echt handig voor de vaartijden. De handhaving is vrij streng in Rotterdam.

De planning lijkt ook heel moeilijk te realiseren, omdat er vaak met zeeschepen wordt gewerkt en dat kan door de weersomstandigheden vaak stagneren. Ook de bevrachters werken niet echt mee door zo laat mogelijk de schepen in te zetten, zodat men vaak zonder schepen zit of in één keer met een groot aantal tegelijk aankomen. De bevrachter belonen als hij op tijd schepen levert, is misschien een oplossing.

Daarbij heeft de ASV de oplossing tot transparantie gebracht, zodat men efficiënter kan werken. Hierbij is het dan de bedoeling niet laad-/losgereed te melden, maar een tijdstip waar men dient te laden/lossen met daarbij een laad-/lostijd bepaald door de schipper zelf.

BLN antwoordde dat ze dit bij hun logistieke groep (bevrachters) gaan melden.

Al met al is het positief dat haven Rotterdam goed gaat, alleen de problemen rondom de wachtplaatsen worden weer bij de binnenschipper neergelegd. De onderste schakel van de logistieke keten. Er komt nog een (vervolg)afspraak om over de Botlek te praten.

Overnachtingshaven Haaften

De Gemeenteraad van de gemeente Neerijnen heeft op 21 december 2017 ingestemd met een bestemmingsplan, waarbij besloten is over de uitbreidingsplannen van Nedcargo/van Uden bij de overnachtingshaven in Haaften. Hierdoor krijgt van Uden/Nedcargo toestemming uit te breiden met een containeroverslagplaats. Deze overslaghaven mag 6 dagen per week 17 uur per dag (van 06:00 tot 23:00 uur) opereren.

Tijdens het werk zullen bij het handelen van de containers geluidspieken optreden van 126 Db, terwijl het loopwerk van de kraan als zodanig (continu geluid) op 112 Db wordt gezet. Naar eigen zeggen van het door Van Uden ingehuurde bureau is dat een “worst case” scenario, maar het adviesbureau dat deze berekeningen maakt, doet langdurig zaken met Van Uden (waren ook betrokken bij de overslag in Alphen waar burgers al 6 jaar klagen). Er bestaan serieuze twijfels over de correctheid van die berekeningen. Ook zal ongetwijfeld niet in het donker worden gewerkt, dus een flinke hoeveelheid licht is te verwachten.

Dit alles moet gaan plaatsvinden op grofweg 200 meter van de plaats waar thans schippers overnachten. Ook burgers in Haaften wonen in het getroffen gebied binnen een straal van 300-500 meter en verwachten niet alleen in woongenot maar ook hun slaap te worden gestoord.

Een aantal burgers beraadt zich nu op een gang naar de Raad van State, omdat zij van mening is dat er in de besluitvorming allerlei aanvechtbare fouten zijn gemaakt. Zo’n rechtsgang kost geld – naar schatting tussen de 10.000 en 20.000 euro. Net zo min als de schippers hebben burgers in Haaften zelfstandig dat soort bedragen over en proberen dus met elkaar het bedrag op tafel te krijgen. Hoewel ze inmiddels al een aantal toezeggingen hebben, is het nog niet zeker dat dat gaat lukken.

De tijd loopt, want het bestemmingsplan ligt inmiddels ter inzage.

Eén van de denktankleden van de ASV gaf hierop de volgende reactie:

“Ik vind deze Db’s nogal verontrustend hoog.

Wij mogen daar als schippers nog niet van dromen, maar het wordt wel over ons uitgestort. Ik ben van mening dat het niet de bedoeling kan zijn om in een overnachtingshaven zoveel lawaai los te laten op rustende mensen.

Dat is ook in het verleden onze stellingname geweest. Als het eenmaal draait, ga je niks meer veranderen. Maar goed, het spel is gespeeld.”

Brief aan gemeente Zwolle

Geachte lezer,

De gemeente Zwolle heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het opknappen van de aanmeerplaatsen voor de binnenvaart. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling.

Vanuit onze leden ontstaat echter de vraag naar een betere stroomvoorziening. Het huidige systeem is verouderd.

Op dit moment zijn er alleen stroomkasten die 220 volt aanbieden en alleen stroom afgeven na inworp van muntgeld. Graag zouden wij zien dat de gemeente de stroomkasten vervangt waardoor aanbieding van zowel 220 volt als 380 volt aangeboden wordt en de voorziening geactiveerd wordt middels het zogenaamde “parkline” systeem. Zo kan het schip voor een langere periode van de stroomvoorziening gebruik maken zonder dat er constant muntgeld in de kast geworpen moet worden. Daarnaast heeft het als bijkomend voordeel dat de kasten ook niet meer geleegd hoeven te worden en het risico op diefstal naar nul gaat.

Veel gemeenten werken al met dit systeem. Ook is een extra stroomkast op het steiger in de Prinses Margriet haven zeer wenselijk, aangezien veel stroomaansluitingen op schepen zich op het achterschip bevinden en men met het voorschip naar de kade behoord aan te meren. Er zijn nog meerdere zaken misschien te bedenken die voordelen bieden, maar dat kan wellicht in een gesprek of telefonisch besproken worden.

Wij zien uw antwoord graag tegemoet.

Met vriendelijke groet

Gerberdien le Sage, Voorzitter Algemeene Schippers Vereenging (ASV)

Tel. 0031-610977114

********

Antwoord van Zwolle op een brief van de ASV mbt verkrijging van krachtstroom:

“Ook wij hebben geconstateerd dat er meer behoefte is aan krachtstroom in de Margriethaven.

We zijn op meerdere plaatsen in de stad bezig met het verbeteren en waar nodig opwaarderen van onze stroomvoorzieningen. Hierbij nemen we ok de Margriethaven mee. Een concrete planning voor deze haven is er nog niet.

Op dit moment kan ik u nog niet zeggen wanneer we hier naar gaan kijken. Maar het heeft dus wel onze aandacht. Ook nemen we dan mee dat betalingen dan via het gemeentelijk betaalsysteem gaan worden gedaan (dus geen contacten meer).”

Plantool Terneuzen

Wat vindt de schipper van de werking van plantool Terneuzen?

Diverse berichten bereiken de ASV waaruit zou blijken dat niet alleen schippers ontevreden zijn, maar dat ook de sluiswachters van Terneuzen niet bepaald blij zouden zijn met het feit dat zij bestookt worden met boze teksten door schippers die vinden dat plantool Terneuzen niet of bijzonder slecht werkt.

Aan de andere kant zijn er weer schippers die wel goed kunnen werken met dit systeem.

Wij denken dat het belangrijk is te inventariseren hoe de schipper dit systeem ervaart.

Belt u 0800 8002 dan wordt u rechtstreeks doorverbonden met het hoofdkantoor in Utrecht waar men alle klachten bundelt.

De ASV zou het erg op prijs stellen als u uw ervaringen wilt delen op ASV facebook zodat we in gesprekken met het Ministerie en/of de politiek aansprekende voorbeelden hebben. Via het e-mailadres info@algemeeneschippersvereeniging.nl kan natuurlijk ook.