Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

ILT en IenW

Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart


 Impressie aanbieding petitie 

 Link naar het filmpje met de toespraak tot de Kamerleden 

Op 5 december 2017 om 13.30 uur waren politici van alle kleuren aanwezig in de Statenpassage bij de uitreiking van de petitie Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart. De ASV was met een voltallige bezetting aanwezig, waarbij naast het bestuur (Paul Markusse, Gerberdien le Sage, Esther Lubbers, Dorothe Grooten Wendt), de woordvoerder (Sunniva Fluitsma) en de oudgedienden Ger Veuger, Tineke Veuger en David Twigt, aanwezig waren.

A.H. (Agnes) Mulder (CDA) nam de petitie na een welkomstwoordje in ontvangst. Verder waren aanwezig , C.M. van Brenk (50), L. van Tongeren (Groen Links), R.J. (Remco) Dijkstra (VVD), R.R. van Aalst (PVV), M.F. Sienot (D66), anderen (SP) waren helaas verhinderd maar betuigden telefonisch hun steun aan de petitie. Voor die interesse zijn we de politici bijzonder erkentelijk.

Sunniva Fluitsma mocht als woordvoerder de petitie aanbieden en richtte zich op de toehoorders met het uitspreken van het feit, dat we hebben gemerkt dat de politici zich wel degelijk bewust blijken te zijn van de problemen wat betreft hoogtes van boetes en wijze van handhaven. Er zijn veel prima moties voorgesteld van allerlei verschillende woordvoerders, echter niet al die moties zijn aangenomen en de moties die wel zijn aangenomen lijken niet tot nauwelijks te worden uitgevoerd. Fluitsma heeft de aanwezigen op het hart gedrukt zeker in het aankomende AO (Algemeen overleg) hier scherp op in te gaan.

Ook heeft de ASV woordvoerder benadrukt wat de problemen zijn, die schippers ondervinden bij het feit, dat we het hebben over bestuurlijke boetes, ILT die als slager het eigen vlees keurt en de grote verschillen, die er zijn in controledruk tussen vervoerders over de weg versus vervoerders over de waterwegen. De ASV heeft de achtergronden, die hebben geleid tot de petitie aan te bieden, bij het aanbieden van de petitie toegelicht.

Inhoud document aanbieding petitie:

 • Exorbitante boetes binnenvaart: wat bedoelen we?
 • Aanvraag petitieaanbieding: waarom deze petitie?
 • Evaluatie boetebeleid door ILT
  • Tijdspad: uitstellen evaluatie door ILT
  • WAT gaat er geëvalueerd worden?
  • MET WIE gaat er geëvalueerd worden?
  • HOE gaat er geëvalueerd worden?
  • Wat gaat er mis?
  • Een sfeerimpressie over de evaluatie van het boetebeleid
 • Klacht ASV bij ILT over boetebeleid
 • Voorbeelden van vragen gesteld in de Tweede Kamer over dit beleid
 • Persberichten wat betreft de klopjacht op de binnenvaart
 • Verslag overleg met ILT over het boetebeleid
 • Wat is een bestuurlijke boete?
 • Bestuurlijke boetes roepen veel vragen op:
 • Opiniestuk bestuurlijke boete “Universiteit van Amsterdam” en Erasmusuniversiteit Rotterdam
 • Catalogus Boetebedragen voorbeeld(Overheid.nl)

Het bleek dat er veel interesse was voor voorbeelden uit de praktijk dus daar sloot de aanbieding van het zwartboek goed bij aan.

Na de petitie; het zwartboek

Naast de petitie heeft de ASV een zwartboek aangeboden, waarbij er een poging gedaan is te inventariseren hoe schippers dat beleid ervaren vanuit hun dagelijkse praktijk. Wij hebben hen opgeroepen mee te werken aan een zwartboek. De wijze waarop dat gebeurd is, is te vinden in het aan de politici geleverde zwartboek.

Deze zaken gebundeld in dit zwartboek vindt u in diverse vormen, waaronder:

 • de aangeleverde casussen voor ILT.(pag 6 tot 47)
 • Klacht van de ASV (pagina 52)
 • Uitspraken van hoorzittingen en dergelijke (vanaf pagina 48)

Wij beseffen dat dit geen uitputtend, compleet beeld is. Maar we hopen een indruk te geven van datgene wat de gebruikers van de vaarwegen tegenkomen wat dit beleid betreft.

Het Zwartboek kan middels aangeleverde casussen worden gebruikt om te inventariseren waar de specifieke problemen zitten, zodat het beleid daarop bijgesteld kan worden.

Wij hebben hiermee tot doel de Minister IenW, de ILT en beleidsmakers op de hoogte te stellen van het feit, dat de wijze waarop de regelgeving nu wordt toegepast (m.n. de hoogte van de boetes en de extreme controledruk ) tot nog meer onbegrip kan/zal leiden voor de wijze waarop er met deze sector omgegaan wordt.

Wij willen daarmee de Kamer een middel in handen geven om de Minister van koers te laten wijzigen.


Sinterklaasgedicht

Hoewel de spreektijd maar 5 minuten bedroeg werd de ASV toch in de gelegenheid het Sinterklaasgedicht voor te dragen, zodat, hoewel het een zwaar en serieus onderwerp is en blijft, dit moment met een applaus en een lach afgesloten kon worden.

Tenslotte

De aanwezigheid van zoveel woordvoerders binnenvaart, maar ook het feit dat er oprecht geluisterd is, geeft ons hoop en wij waarderen daarom zeer de wijze waarop deze politici ons, de schippers in de binnenvaart, tegemoet getreden zijn. Er was ruimte voor een geanimeerd en geïnteresseerd gesprek na de uitreiking van de petitie voor alle aanwezigen.

Helaas was er een strak schema van ons alweer opvolgende petitie aanbieders, maar dat er oprechte interesse was, was duidelijk.

Dank aan de schippers.

De ASV is de schippers dankbaar, die de moeite hebben genomen de petitie te tekenen. De collega’s, die de moeite hebben genomen het zwartboek in te vullen, casussen aan te leveren.

Het betrof tenslotte

Petitie: Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

Wij
Gebruikers van de Nederlandse vaarwegen voor het vervoer over water van goederen en passagiers

constateren

 1. Een onevenredig grote controledruk op de binnenvaartsector.
 2. Dat extreem hoge, gefixeerde boetes worden opgelegd voor relatief kleine vergrijpen.
 3. Dat bij bezwaar maken de drempels te hoog zijn en de beoordelaar (ILT) niet onafhankelijk is.
 4. Dat omstandigheden zoals "goed zeemanschap" (storm, tij) of onvoorziene zaken (ligplaatsen) onvoldoende meewegen in het boetebeleid.
 5. Dat dit de binnenvaart benadeelt t.o.v. het wegtransport.

en verzoeken

 1. De hoogte van de boetes proportioneel te maken in verhouding tot het behaalde economische voordeel of de mate waarin de veiligheid in gevaar gebracht is.
 2. Een verbod in te stellen om via AIS schepen op te sporen ter controle.
 3. Een volledig onafhankelijke, laagdrempelige (beroeps)procedure te hanteren.
 4. De hoeveelheid controles te beperken (in verhouding met controles wegvervoer).
 5. "Goed zeemanschap" leidend te laten zijn voor het beleid.

2161 ondertekeningen.

Stap af van het systeem bestuurlijke boetes in de binnenvaart en voer opnieuw het bekende strafrechtsysteem in.


Stop de klopjacht, stop onredelijk boetebeleid binnenvaart

Op 6 december 2017 vindt er een ILT “strategisch brancheoverleg” plaats waarbij de ASV heeft aangedrongen de op handen zijnde evaluatie boetebeleid te bespreken. Als reactie op de vraag van de ASV om in de evaluatie ook mee te nemen, dat ILT met dit beleid de Rechten van de Mens schendt en dat de bestuurlijke boetes op zich een discussiepunt zouden kunnen zijn, is dit het antwoord van ILT:

“De in de reactie aangegeven punten over de rechten van de mens en de keuze om bestuurlijk te handhaven worden niet in het onderzoek meegenomen. De rechten van de mens zijn gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. In het onderzoek wordt wel meegenomen of in elke fase recht wordt gedaan aan de rechtsbeginselen, bijvoorbeeld of de inspecteur de juiste bevoegdheden gebruikt. De keuze voor de bestuurlijke handhaving van de Binnenvaartwet is een politieke keuze geweest.”

Voor het evaluatieonderzoek boetebeleid is aan drie bureaus een uitvraag voor een offerte gedaan. Uit de ontvangen offertes zal ILT op basis van vooraf vastgestelde criteria (Door wie vastgesteld? De ASV heeft geen vraag gehad daarover mee te denken) een keuze maken. Het gekozen onderzoeksbureau krijgt de aangeleverde informatie: dat wil dus zeggen de casussen die ASV en uiteindelijk (sinds 24 november doorgestuurd naar o.a. de ASV) ook BLN hebben aangeleverd.

Kennelijk wordt er dus ALLEEN naar de aangeleverde casussen gekeken, geheel in strijd met de aangenomen motie, waarbij gesproken werd over “samen met de sector evalueren”. Dit is o.i. niet samen met de sector evalueren. ILT evalueert op de wijze zoals het haar goed uitkomt.

Zoals eerder aangegeven bevat het onderzoek twee deelonderzoeken:

een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van de boetebedragen met andere modaliteiten; een onderzoek naar de werkwijze van het toezicht op de Binnenvaartwet tot het onherroepelijk vaststaan van de boete. Centraal hierbij staat de vraag of in elke fase recht wordt gedaan aan de rechtsbeginselen, bijvoorbeeld of een inspecteur de juiste bevoegdheden gebruikt. Wij zullen in het kader van dit onderzoek het onderzoeksbureau ook opdracht geven om interviews af te nemen in de sector. Daarbij worden vragen gesteld over de beleving van het toezicht, maar ook over de kennis van de betrokkenen, de mate van organisatie en redenen van (niet) naleving.

ILT verwacht, dat het vergelijkend onderzoek uiterlijk 1 mei 2018 is afgerond en het onderzoek naar de werkwijze uiterlijk 1 juli 2018.

MOTIE VAN WANTROUWEN?

Diverse malen hebben we meegemaakt hoe ILT (onderdeel van IenW) niet de waarheid spreekt. Zo heeft ILT gezegd, dat men alvorens de hoge boetes in te voeren, hierover overleg heeft gehad met de sector. Dat vertelt de Minister tegen de Kamer. Het blijkt dat er helemaal geen overleg is geweest met de verschillende organisaties, die de sector vertegenwoordigen.

Uitstellen uitvoeren motie 119

Vervolgens wordt de aangenomen motie (119), waarin wordt besloten dit boetebeleid te evalueren keer op keer genegeerd. De ASV spreekt ILT hierop aan in de overleggen.

Als uiteindelijk de motie op de agenda staat, wordt het deel dat over de evaluatie gaat vergeten door ILT. Al met al loopt de evaluatie hierdoor enorme vertraging op.

Vervolgens zegt ILT dat er geen casussen zijn aangeleverd en er dus niets te evalueren valt. ASV meldt dat men 3 mails heeft gestuurd met de vraag hoe casussen eventueel aangeleverd moeten worden. Bovendien heeft de ASV een klacht neergelegd en zegt de ASV, dat men naast de casussen de andere zaken wil bespreken, zoals in de petitie opgevoerd. ASV stelt voor een format te bedenken waarop de casussen aangeleverd kunnen worden.

Nog meer onwaarheden

Tijdens het Algemeen Overleg meldt de Minister, dat er een format ligt waarop de sector de casussen in kan dienen en dat de sector daar tevreden mee is. De sector had tot dat moment nog geen format gezien. De ASV vraagt onmiddellijk na het AO om dat format te mogen ontvangen. Dat wordt na enige weken aangeleverd. De ASV doet daarop een tegenvoorstel waar geen reactie op komt van ILT. De ASV levert de casussen dan maar aan via haar eigen tegenvoorstel en deelt wederom mee dat de evaluatie breder getrokken zou moeten worden dan de casussen.

Nog meer uitstel

In voorbereiding op het ILT Strategisch brancheoverleg van 6 december 2017 stelt ILT voor om dit overleg te schrappen, omdat er geen agendapunten zouden zijn. De ASV deelt mee dit overleg wel degelijk wil voeren, omdat we het over de evaluatie willen hebben.

Uiteindelijk verschijnt er 29 november 2017 een agenda met daarop het agendapunt evaluatie, waarbij opeens helemaal niet meer aan motie 119 wordt gerefereerd.

In agendapunt 3 lezen we:

`Evaluatie Boetebeleid’
In het vorige Strategisch overleg is afgesproken, dat een format voor de aanlevering van individuele casus zou worden rondgestuurd zoals toegezegd door de minister. Hier is invulling aan gegeven. Hierop is een aantal casussen ingestuurd.

Tevens is besproken, dat er een brede evaluatie zou komen van het boetebeleid. Dit ook op verzoek van de Kamer in motie 167 “verzoekt de regering, te onderzoeken of de boetetarieven in de binnenvaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet uit de pas lopen, in dit onderzoek de werkwijze van ILT te betrekken en Kamer hierover te informeren”. De offerteaanvraag voor het onderzoek is inmiddels aan meerdere partijen gestuurd. Annet Bronnewasser geeft een korte toelichting.

De ASV heeft gedurende de overleggen, net als ILT zelf (zie de hieraan voorafgaande verslagen inclusief de ingebrachte agendapunten vanuit de ASV), in de hieraan voorafgaande periode gerefereerd aan onderstaande motie.

Betreffende de motie 119:

Nr. 119 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN JACOBI

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sinds 2015 door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een systeem van vaste boetes wordt gehanteerd en dat het hierdoor frequent voorkomt, dat op zich te goeder trouw handelende schippers voor kleine overtredingen excessief worden beboet;

overwegende dat er daardoor weinig begrip wordt gevoeld voor het huidige geïntensiveerde handhaven van de regels;

verzoekt de regering om, rondom de bemannings- en arbeidstijdenregels een instructie te geven aan de ILT om zogeheten «anticiperend te gaan handhaven» en in overleg met de branche de regels te evalueren, en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert
Jacobi

DAT is de evaluatie waar over gesproken is, aangevuld met motie 167. Maar het kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn, dat wij alleen naar de tarieven kijken. Tenslotte gaat het ook om de wijze van bekeuren, de pakkans en dergelijke. Voor die tarieven hadden wij geen casussen in hoeven dienen, die staan keurig in een lijstje.

Kortom…… zouden wij dat kunnen, dan zou het bij zoveel onwil, tijd worden om een motie van wantrouwen in te dienen tegen ILT.