Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Politiek

Overleg met PVDA en SP

“Er moet wat gebeuren want die schepen worden NU gesloopt”

Dit zei Lutz Jacobi tijdens het overleg wat ze had met de ASV op 19 mei. De vraag was ‘wat kunnen we nog doen’? Want een motie is volgens Jacobi “een vriendelijke vraag” en wat de minister daarmee doet is maar de vraag, gezien de ervaringen opgedaan met de reeds aangenomen moties. De bewuste donderdag werd er daarom gesproken over de aangenomen motie Graus die maar niet uitgevoerd wordt. Ook de SP gaat zich beraden: ‘wat kunnen we nog doen om de minister te dwingen stappen te zetten die de diversiteit van de binnenvaart beschermen’? Oftewel: hoe kan men afdwingen dat een essentieel deel van de binnenvaart NIET gesloopt wordt?

Na de VVD in de persoon van Betty de Boer is er nu een tweede regeringspartij die zich er hard voor wil maken om hier iets aan te doen. En dat terwijl er diverse oppositiepartijen zijn die zich ook al duidelijk uitgesproken hebben tegen de gang van zaken zoals het nu gaat en voor het behoud van de oudere,(specifiek de kleinere) binnenvaart. Ook met dit overleg werd weer duidelijk dat de SP zich voordurend blijft inzetten maar het zo langzamerhand ook niet meer lijkt te weten. Aan de andere kant….de motie Graus waarin gevraagd wordt schepen beneden de 86 meter te vrijwaren van de CCR regelgeving met terugwerkende kracht is tenslotte niet voor niets aangenomen. De oppositiepartijen hoeven kennelijk niet overtuigd te worden. Dus buigt de SP zich inmiddels weer over het schrijven van een nieuwe motie. De ASV is blij dat dit onderwerp, ondanks de lastige problematiek waarmee het gepaard gaat, toch weer op de agenda geplaatst kon worden. Er is door de ASV gezegd….zolang er nog 1 schip vaart wat dit betreft zolang gaan we door. Gelukkig blijft de politiek de binnenvaart hierin steunen. We zijn benieuwd naar de motie die de SP aan het voorbereiden is. Zou er toch nog een kans zijn voor de diversiteit van de Nederlandse vloot?

Aan non-verbale communicatie is er bij Lutz Jacobi geen gebrek. Het ongeloof spat van haar gezicht als de ASV op 19 mei uitlegt in welke mate de boetes in de binnenvaart verhoogd zijn. Zij ziet onmiddellijk overeenkomsten in andere sectoren waarin de kleine zelfstandige benadeeld wordt door regelgeving ten opzichte van grote bedrijven. Het feit dat het ILenT de sector in zijn geheel gepasseerd heeft alvorens met de adviezen voor deze hoge boetes te komen kon in haar ogen geen goedkeuring verdragen. ‘Daar moeten we echt iets aan doen, dat kan zo niet. En vriendelijk vragen heeft geen zin”. Dus besluit Jacobi dat het het beste is ervoor te zorgen dat heel die regelgeving maar teruggedraaid wordt. Daarna zou het ILenT maar eens om de tafel moeten gaan met de hele sector en van daaruit met een gedragen voorstel moeten komen over het boetebeleid. Gezien de ervaringen uit het recente verleden heeft de ASV het volste vertrouwen in het feit dat de PvdA hier ook echt actie op gaat zetten.

Politiek, politiek

Naar aanleiding van het Algemeen overleg in de Tweede Kamer heeft de ASV het volgende naar de politiek gestuurd.

Het AO Scheepvaart van april komt er weer aan terwijl er op dit moment ook net een interessant rapport van Panteia is verschenen.
De ASV heeft naar aanleiding van het rapport dat Panteia recentelijk heeft uitgebracht een aantal vragen.

 Het rapport is opvraagbaar via deze link:  Dringend behoefte aan nieuwe beunschepen

Het rapport zelf; Toekomst en vernieuwing vloot zand en grindvervoer

Mogelijke vragen ten behoeve van het AO scheepvaart.

Is de minister op de hoogte van het feit dat Panteia een rapport heeft uitgebracht getiteld “toekomst en vernieuwing vloot zand en grindvervoer” waaruit het tekort aan (kleinere) beunschepen aangekondigd wordt?

Is de minister op de hoogte van het feit dat uit het betreffende rapport blijkt dat als gevolg van de crisis het aantal schepen enorm is uitgedund?

Is de minister het met mij eens dat hiermee een omgekeerde modal shift aan de gang is vervoer over water gaat naar vervoer over de weg?

Is de minister het met mij eens dat dit in strijd is met de Europese voornemens uitgedrukt in het Witboek Transport waarbij er gestreefd wordt naar verschuiving van vervoer over de weg naar vervoer over water (en spoor)?

Is de minister ook op de hoogte van het feit dat de files op de weg almaar toenemen en de EVO als oplossing kennelijk alleen betere afstemming binnen de vrachtwagensector kan bedenken?

Is de minister ook op de hoogte (vanuit hetzelfde rapport van Panteia) dat er door het verdwijnen van de categorie kleinere schepen vele bestemmingen onbereikbaar worden voor vervoer over water, ergo de files nog meer zullen toenemen zoals ook al aangegeven door de ASV d.m.v. het pamflet “kleine binnenvaart de moeite waard”?

Heeft de minister ook kennisgenomen van het feit dat  de vaart naar bestemmingen zoals Tilburg, Eindhoven, Helmond maar ook Den Haag, Hillegom, Doetinchem, Coevorden en de Noordoostpolder (en nog veel meer) op korte termijn zal verdwijnen, als overheden geen maatregelen treffen om de scheepvaart op deze vaarwegen te stimuleren?

Welke maatregelen zou de minister hieromtrent voor willen stellen?

Is de minister het met mij eens dat we inmiddels duidelijk hebben dat de positie van de particuliere binnenvaart aan zo’n druk onderhevig is dat meer markttransparantie een eerste voorwaarde is om de markt een gezonder speelveld te geven? (gezien het feit dat uit het betreffende rapport blijkt dat als gevolg van de crisis het aantal schepen enorm is uitgedund)

Is de minister het met mij eens dat er na al die jaren van overleg nu werkelijk iets tot stand gebracht moet worden wat die transparantie garandeert, zodat er meer een level-playingfield kan ontstaan tussen verlader, bevrachters en schippers in de binnenvaart?

Is de minister op de hoogte van het feit dat in hetzelfde rapport geconstateerd wordt dat  het aflopen van overgangsbepalingen in het ROSR alsmede de milieu-eisen in Rotterdam op korte termijn een verdere afname zal bewerkstelligen terwijl het ladingaanbod gelijk zal blijven, dan wel toenemen.

Is de Minister ook van het feit op de hoogte dat de CCR in haar eigen rapport “schepen van de toekomst” (2002) schrijft:
“Bij het saneren van de bestaande situatie ware te vermijden dat bepaalde vlootsegmenten naar verhouding zwaarder getroffen worden dan andere.”
En “Daarom dienen criteria als evenwichtigheid en proportionaliteit (met betrekking tot de verhouding tussen een grotere veiligheid en vereiste inspanning) mede uitgangspunt te zijn van te treffen maatregelen en hun uitwerkingen.”

Is de Minister met mij van mening dat inmiddels blijkt dat bepaalde vlootsegmenten (de kleine binnenvaart) wel degelijk zwaarder getroffen wordt, zoals ook al bekend had mogen zijn vanuit het Duitse rapport uit 2001 waaruit duidelijk werd dat voor kleinere, oudere schepen het voldoen aan ROSR regelgeving financieel onhaalbaar is en technisch niet uit te voeren is.

Op welke momenten heeft de Minister dit bij de CCR ter sprake gebracht?

Welke stappen gaat de Minister zetten om het restant van de kleine binnenvaart te behouden?

Welke stappen heeft de Minister gezet om de aangenomen motie Graus (33450, nr. 17, was nr. 8)  uit te voeren?

Op welke termijn wil de Minister de aangenomen motie Graus (33450, nr. 17, was nr. 8)  uiterlijk uitvoeren?

Aangenomen motie Graus:

Vergaderjaar 2013-2014
Vergaderingnummer 37

Datum vergadering 17 december 2013
Gepubliceerd op 7 maart 2014
De voorzitter:
De motie-Graus (33450, nr. 8) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
De Kamer, gehoord de beraadslaging,
verzoekt de regering, bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) aan te dringen om de (nieuw)bouweisen die men voornemens is in te voeren voor de binnenvaartvloot, niet te laten gelden voor schepen kleiner dan 86 meter,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 17, was nr. 8 (33450).

In stemming komt de gewijzigde motie-Graus (33450, nr. 17, was nr. 8).

De voorzitter:
Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, Bontes, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Vragen voor het AO

(Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de binnenvaart) 21 april 2016

Naar aanleiding van het feit dat de ASV de belangen van de binnenvaart optimaal wil behartigen sturen wij voorafgaand aan een AO voorstelvragen door naar de diverse politieke partijen. U kunt zelf controleren wat de partijen ermee doen.

Sunniva Fluitsma

Vragen voor het AO (Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de binnenvaart) 21 april ’16

Ligplaatsen onder andere Boven- IJssel ;
In het verleden zijn er mede op aandringen van de CCR uit veiligheid overwegingen, Vluchthavens langs de gehele Rijn gesitueerd .
Deze vluchthavens om de 30- 40 km. hadden in tijden van hoogwater en ijsgang berging mogelijkheid voor de binnenvaart. Deze vluchthavens zijn voor een deel omgevormd tot jachthavens of overslaghavens .
Mede door het verbod nog ten anker te liggen op de Rijn en Waal is er een groot tekort aan berg havens gekomen, ook in Duitsland. De hoogwater verwachtingen worden alleen maar naar boven bijgesteld en nu is het zo dat schepen gelukkig mee omhoog drijven maar je moet ze ook ergens buiten de rivier kunnen bergen.

 • Is de minister met ons van mening dat dit een punt van aandacht is ook in het overleg binnen de CCR?
 • Is de minister bekend met het feit dat de ligplaatsen in de Boven-IJssel onderdeel uitmaken van het project Rivierklimaatpark IJsselpoort en dat bij hoogwater deze bypass, als hij gaat mee stromen ter hoogte van deze ligplaats weer in de IJssel uitmond?
 • Wat heeft dit in de beleving van de minister voor consequenties voor de veiligheid van deze ligplaats ?

Ligplaatsenbeleid ;
Het lijkt ondertussen landelijk beleid om overal ligduur beperkingen in te voeren aangegeven met borden met 1 x24 uur of 3 x 24 uur, zonder dat er plaatsen worden gecreëerd waar, langer gelegen mag worden en zonder inspraak van schippers. Ook in havens nemen ligplaatsen af of wordt beperkt met borden. Mijn idee zou zijn om via kamervragen de Minister op te roepen om tot een landelijk beleidskader te worden waaraan het regionale ligplaatsenbeleid zich moet conformeren, zowel rekening houdend met “vlot en veilig” als het sociale aspect. Dat laatste is met het oog op de toekomst ook erg belangrijk: binnenvaart is het Unique Sellingpoint van de Nederlandse zeehavens en een goede, flexibele beschikbaarheid van schepen en personeel hoort daarbij. Zonder zelfstandigen kan dat niet en de gezamenlijke overheden moeten daarom overleggen en samenwerken om tot een landelijk ligplaatsenbeleid te komen dat recht doet aan beide zaken.

 • Is de minister met ons van mening, dat er een landelijk beleidskader moet komen met voorwaarden waaraan het regionale ligplaatsen beleid zich moet conformeren, zowel rekening houdend met “vlot en veilig” als het sociale aspect .
 • Is de minister het eens, dat ligplaatsen op palen zonder steiger, ten koste gaat van de sociale beleving van schippers en zij dit ook als onveilig beschouwen bij eventuele calamiteiten? 
 • Is de minister zich bewust van het feit, dat er schepen zijn die geen werk kunnen vinden, of bijvoorbeeld op lossing wachten,om de 3 (of 2 of 1) dagen een nieuwe ligplaats moeten zoeken, omdat de borden dit zeggen en RWS hier erg op controleert? En dat dit extra gasolie en dus emissies kost? 
 • Is de Minister het met ons eens dat juist RWS de instantie is die ervoor zou moeten zorgdragen dat binnenvaartschepen op diverse plekken verspreid over het land gedurende langere tijd kunnen liggen als ze daartoe genoodzaakt zijn?

Toekomstperspectief bediening sluizen en bruggen

 • Is de minister op de hoogte dat de binnenvaart veel hinder ondervindt van het feit dat er op steeds meer plekken in Nederland spertijden worden ingevoerd bij bruggen en sluizen om het verkeer over de weg gedurende de spits doorgang te verlenen ten koste van de binnenvaart die dan urenlang gestremd is?
 • Is de Minister ook op de hoogte van diverse rapporten van panteia die uitwijzen dat deze stremmingen de doorvoer van het wegverkeer nauwelijks bevordert maar ondertussen wel een heel hoge kostenpost voor de binnenvaart oplevert?
 • Is de minister het met mij eens dat hier een vervoersmodaliteit die we zeggen te willen ondersteunen benadeeld wordt ten opzichte van haar concurrent? (vrachtverkeer over de weg)
 • Is de minister bereid om dit beleid te herzien, in ieder geval voor zover het haar mogelijkheden betreft wat de vaarwegen, sluizen en bruggen vallend onder het beheer van RWS betreft?
 • De  Spooldersluis in Zwolle wordt uit bezuinigingsoverwegingen iedere dag van 10.00 uur tot 12.00 uur gestremd
 • Is de minister met ons van oordeel dat als dit op de snelweg A28 bij Zwolle zou gebeuren dat ze vandaag nog af mocht treden ??

Duurzame binnenvaart ;

 • -Is de minister op de hoogte van de LNG motoren die voorgedragen worden als milieuvriendelijk deze motoren dit helemaal niet zijn ?
 • Dat deze motoren een naverbrander hebben waar methaan wordt opgevangen en methaanslib ontstaat. Dat dit methaan zeer verontreinigd is en slecht voor mens en milieu is en er geen oplossing voor is om dit te verwijderen of te vernietigen?
 • Dat deze naverbrander na een bepaalde tijd vervangen dient te worden, zwaar verontreinigd is en dat hier nog geen andere oplossing  voor is gevonden ?
 • Dat men hiervan op de hoogte is ,maar er niet over mag praten?
 • Dat op uitstoot van methaan nog niet gemeten wordt?

Controles, Boetes en AIS; Het IL&T wil via AIS controles doen in een systeem van A tot E categorie om schepen op te sporen . Blijkbaar is de huidige situatie zo , dat schepen moeilijk vindbaar zijn voor reguliere controlesen dat IL&T de AIS gebruikt voor het lokaliseren of opsporen van schepen die vervolgens beboet kunnen worden als er bij de controle iets mis blijkt te zijn.

 • - Is de minister het met ons eens dat deze werkwijze niet past binnen de afspraken die hierover met de binnenvaart gemaakt zijn , betreffende het gebruik van AIS ? 
 • Is de minister op de hoogte dat de boetes in de binnenvaart zodanig verhoogd zijn (soms vertienvoudigd), dat ze buiten proportioneel zijn en niet meer in verhouding met de overtredingen, en de verdiensten in de binnenvaart, waardoor dit beleid op veel weerstand stuit in de sector? 
 • Is de minister op de hoogte van het feit dat hierbij de sector niet betrokken is geweest (CBRB en BBZ worden genoemd door het ILenT maar die hebben alleen over de passagiersvaart gesproken), en dat de minister middels haar antwoorden de suggestie heeft gewekt dat dit wel zo zou zijn.
 • is de minister op de hoogte van het feit dat de ILent en de sector hierover in gesprek zijn maar dat het ILenT nu zegt dat dit het beleid van de Minister is waar zijn geen invloed op uit kunnen oefenen?
 • Wil de minister in overleg treden met de sector en de hoogte van de beboeting herzien? 

Markttransparantie binnenvaart ;

 • Is de minister op de hoogte van het plan Markttransparantie genaamd Agora?
 • Is de minister voor meer markttransparantie in de binnenvaartsector, om de markt stabieler te krijgen?
 • Is de minister het er over eens dat het noodzakelijk is dat de binnenvaart weer een gezondere bedrijfstak wordt?
 • Is de minister positief over het idee dat schippers middels een veiling met een marktmeester zo een meer evenwichtige positie krijgen in de markt?
 • Is de minister het erover eens dat zo’n veiling systeem er zorg voor zou kunnen dragen dat
 • Er minder gevaren wordt met lege schepen omdat men beter kan afstemmen waar men kan laden en lossen doordat de markt transparanter is?
 • Er dus minder uitstoot zal zijn (door minder “lege”kilometers)
 • Er een betere afstemming kan plaatsvinden met andere modaliteiten omdat de schepen en het werk zichtbaar is,
 • Er minder extreme prijsfluctuaties zullen plaatsvinden waardoor er voor alle partijen meer rust in de markt komt
 • Er dus een stabielere markt zal ontstaan die meer kansen geeft voor de binnenvaart, zowel de schippers, als verladers, als ladingontvangers: men weet waar men aan toe is en kan daar investeringen, productie en vraag op afstemmen ,
 • De binnenvaart als vervoersmodaliteit “bereikbaarder” zal worden voor verschillende verladers omdat de site voor iedereen toegankelijk en helder is.
 • De binnenvaart daarmee beter gepromoot kan worden wat tegemoet komt aan de wens tot modal shift?
 • er daarmee minder kans is daarmee dat bedrijven (zoals op dit moment het geval is) “onder water” komen te staan of failliet zullen gaan waardoor de sector instabiel wordt, en onvoldoende gedifferentieerd?
 • Er meer kansen komen om door een stabielere markt de schepen up-to-date te houden, wat ten goede komt aan de veiligheid en milieu?


 • Is de minister op de hoogte van het plan om, in België, middels subsidie nieuwe schepen te bouwen?
 • Is de minister het met ons eens dat dit concurrentie vervalsing is voor de binnenvaart,die de laatste 8 jaren te kampen heeft met ernstige overcapaciteit .