Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch

Maximale afmetingen Wilhelminasluis Zaanstad aangepast

Onderstaand bericht betreffende de aangepaste maximale afmetingen van de Wilhelminasluis in Zaandam ontvingen wij van de Omgevingsmanager – Realisatie Infrastructurele projecten Noord Holland:

Hierbij informeer ik u dat de maximaal toegestane afmetingen voor scheepvaartverkeer door de Wilhelminasluis te Zaandam zijn aangepast. De afmetingen voor scheepvaartverkeer die regulier mag passeren zijn aangepast tot maximaal 86 meter lengte en 9,50 meter breedte (CEMT-klasse IV). Met een vooraf aangevraagde bijzondere transportvergunning kan hiervan (beperkt) worden afgeweken. Zie hiervoor bijgevoegde tekst van het bericht aan de scheepvaart dat onlangs is gepubliceerd via de officiële kanalen.

Deze wijziging is noodzakelijk omdat bij passage van grote duwbakken regelmatig (ernstige) trillingen voelbaar zijn geweest in een naastgelegen flatgebouw wanneer het schip het geleidewerk bij het sluishoofd raakte. In een enkel geval heeft dit zelfs tot schade geleid. Per direct is daarom bovenstaande beperking ingesteld. Provincie Noord-Holland onderzoekt daarnaast in samenwerking met de gemeente Zaanstad en aannemer Heijmans welke maatregelen op korte termijn genomen dienen te worden om deze trillingen in de toekomst te voorkomen. Op korte termijn zullen wij u hierover berichten.

Er bestaat op dit moment nog geen zekerheid over het moment waarop de uitvoeringswerkzaamheden aan de Wilhelminasluis worden hervat.

Zodra meer informatie bekend is, informeren wij u hierover.

BERICHT AAN DE SCHEEPVAART
Ter beperking van het gevaar van aanvaring van het nieuwe noordoostelijke landhoofd van de Wilhelminasluis te Zaandam maken GS van Noord-Holland het volgende bekend:

  • de toegestane afmetingen van het scheepvaartverkeer die het Wilhelminasluiscomplex regulier mag passeren is aangepast tot maximaal 86 meter lengte en 9.50 meter breedte;
  • de maximale toegestane scheepsafmetingen met bijzonder transportvergunning is 110 meter x 10 meter voor duwstellen en 110 meter x 10.50 meter voor alleenvarende motorschepen;
  • de maximale diepgang bedraagt KP -2.80 meter;
  • bij een maximale waterverplaatsing van 2000 m3 wordt de maximale diepgang beperkt tot KP -2.65 meter;
  • schepen die met een vergunning bijzonder transport op grond van artikel 1.21 Binnenvaartpolitiereglement het sluiscomplex passeren moeten zijn voorzien van een actieve boegbesturing, die bediend moet worden vanuit de stuurhut of een voorboot met voldoende trekkracht.

Op afstand bediende sluizen: URK wil stoppen met op afstand bedienen Urkersluis

De gemeente Urk heeft de provincie Flevoland in een brief gevraagd om te stoppen met het op afstand bedienen van de Urkersluis. Volgens de gemeente is het belangrijk dat er weer een brugwachter komt.

De gemeente heeft de brief geschreven, omdat er een schip klem kwam te zitten onder de brug van de sluis. De brug ging volgens de schipper niet omhoog toen de sluis vol liep. Die liep hierdoor flinke schade op.

Samen met Bedrijvenkring Urk (BKU) heeft de gemeente ook gezegd het niet eens te zijn met plannen voor de inperking van de scheepslengte. Op dit moment mogen schepen tot maximaal 49,5 meter door de sluis varen. Na een eventuele inperking van de provincie is die lengte 47 meter. De gemeente en BKU zijn bang dat de beperking slecht is voor de bedrijven rondom de sluis.
De provincie Flevoland moet ongelukken als in de Urkersluis niet aangrijpen om een lengtebeperking in te voeren voor schepen, die door sluizen mogen. Dat zegt Koninklijke BLN-Schuttevaer, de belangenvereniging voor binnenvaartschippers. Volgens Schuttevaer ligt er op dit moment een voorstel van de provincie voor een lengtebeperking voor schepen.

Afgelopen vrijdag raakte een schip beklemd tussen het dek van de brug bij de Urkersluis. Dat ongeluk zou niet mogelijk zijn als het schip korter was geweest. Het brugdek hoeft dan namelijk tijdens het schutten niet omhoog als het water stijgt, omdat het schip precies in de sluis past. Via het cameratoezicht bij de bediening op afstand is dat moeilijk in te schatten.

Grote financiële gevolgen
De vereniging vindt het onaanvaardbaar dat schippers nu het slachtoffer dreigen te worden van het feit dat sluizen en bruggen op afstand worden bediend. De lengtebeperking zou voor zowel schippers als bedrijven die gebruikmaken van de scheepvaart, grote financiële gevolgen hebben.

Sluiswachter terug of een elektronisch oog
De belangenvereniging ziet dan liever een sluiswachter op locatie terug. Die kan ter plekke de boel beter inschatten. Maar tegelijkertijd begrijpt Schuttevaer dat dit duur is. De vereniging zegt dat er ook aan extra veiligheidsmaatregelen gedacht kan worden, zoals een elektrisch oog dat ziet of een schip al voorbij de brug is. Zo kan worden voorkomen dat er al water de sluis in loopt.

Tegen het voorgenomen besluit over de maximale lengte van schepen kunnen nog tot volgende maand zienswijzen worden ingediend.

ASV dient zienswijze in ten aanzien van Schutlengte en brugbediening bij sluizen

Gedeputeerde Staten van Flevoland zijn voornemens om de toegestane schutlengtes van schepen in provinciale sluizen aan te passen. De zienswijze van de ASV heeft betrekking op de economische gevolgen van de maatregelen die de provincie Flevoland treft ten aanzien van de Noordersluis, Zuidersluis en Urkersluis.

Inleidend deel:
Provincie Flevoland is voornemens op de maximale schutlengte bij de Noordersluis, Zuidersluis, Vaartsluis en Urkersluis terug te brengen met enkele meters. Dit doet de provincie uit veiligheidsoverwegingen. Zoals de provincie wellicht weet, zijn veel schepen gebouwd op afmetingen van vaarwegen en dan specifiek sluizen.

En zo zijn er ook een groot aantal schepen die hun afmetingen zodanig hebben opgerekt, dat zij in staat zijn om de sluizen van de Flevopolder te kunnen passeren. Het plotsklaps terugbrengen van de maximale afmetingen vermindert de economische inzet van deze schepen (immers minder bestemmingen te bereiken) en leidt derhalve tot inkomstenderving. Ook zullen bedrijven die gebruik maken van aanvoer via de sluizen minder schepen tot hun beschikking hebben. Dit leidt tot hogere prijzen voor de aanvoer van grondstoffen, in een markt die toch al veel prijsdruk kent van het wegverkeer. U riskeert door het terugbrengen van de maximale schutlengten dan ook een aanzienlijke negatieve modal shift.
Ten aanzien van het aanbrengen van een aanvaarbeveiliging in de Zuidersluis te Almere en het feit dat hierdoor de maximale lengte van schepen naar de Flevopolder naar 67 meter vergroot kan worden (2 meter meer dan oorspronkelijk en 4 meter meer dan in het voorliggende plan) merken wij op dat dit voordeel wegvalt zolang ook in de Vaartsluis geen grotere afmetingen toegestaan worden. Wil een schip de haven van Lelystad (de belangrijkste overslaglocatie in de polder) bereiken, dan moet bij de Zuidersluis naar binnen schutten, doorvaren via Zeewolde en Biddinghuizen naar de Kampersluis, en daar terugschutten om op het peil van de Lage Vaart te komen. U kunt zich voorstellen dat dit een onrendabele omweg is.

Specifiek deel:
De Urkersluis
De Urkersluis vormt zo ongeveer de enige toegang van schepen tot de Noordoostpolder. Alternatieve routes via de Friesesluisen de Voorstersluis kennen reeds een schutlengtebeperking tot 39,5 meter en vormen daardoor voor het merendeel van de beroepsvaart geen aantrekkelijk alternatief om de binnenhavens te Emmeloord te bereiken. Hier wordt jaarlijks 42.461 ton overgeslagen (CBS), dat door 13 schepen is binnengebracht. Schepen doen hier vaak meerdere reizen op dezelfde bestemming; in totaal gaat het om 75 reizen. Zeven schepen zijn hierbij langer dan de voorgestelde 46 meter schutlengte; in totaal deden zij 67 van de 75 geladen reizen. Twee schepen hebben in totaal zelfs 24 reizen uitgevoerd van en naar Emmeloord, beide met afmetingen van 49,5 meter. Dit betreft circa de helft van alle reizen die zij doen. Het verminderen van de maximale schutlengte zal voor deze schepen dan ook bedrijfsbeëindiging betekenen. Vrijwel alle vervoer naar de Noordoostpolder zal zodoende per as gaan in de toekomst. Zie hiervoor ook het rapport naar het toekomstperspectief van Beunschepen en meer in het bijzonder de figuur 7.4.
De omzet van binnenschepen in deze klasse bedraagt € 100.000 per jaar.

De Noordersluis:
De Noordersluis vormt de belangrijkste toegang tot de Flevopolder. Schepen met een lengte tot 65 meter en met een breedte tot 8.0 meter konden gebruik maken van de sluis. In totaal is dat in 2014 886 keer gebeurd, waarvan 160 keer door een schip met een lengte groter dan de toegestane 63 meter. Een schip, met een lengte van 64 meter, deed de sluis 133 keer aan (van de 151 reizen in totaal in dat jaar). Ook dit schip zal als gevolg van uw maatregelen significante inkomstendelving ondervinden. Ook hier bestaat de kans voor een negatieve modal shift, daar het aantal schepen dat de bestemmingen Lelystad en Dronten kan bereiken sterk afneemt.

De Zuidersluis
De Zuidersluis vormt de toegangsweg tot de losplaatsen in Almere en Zeewolde. Schepen met een lengte tot 65 meter en met een breedte tot 8.0 meter konden gebruik maken van de sluis. In totaal is dat in 2014 1405 keer gebeurd, waarvan 168 keer door een schip met een lengte groter dan de toegestane 63 meter. Hierbij gaat het om twee extra schepen die de sluis bijzonder vaak aangedaan hebben.

Algehele conclusie
In totaal treffen de maatregelen bij de Noorder en de Zuidersluis 15 schepen die in totaal 235 van hun 1235 reizen door de sluizen kwamen. Gegeven een omzet van deze schepen à gemiddeld 150.000 per jaar, bezorgt u hen een inkomstenderving van € 428.138 in totaal en gemiddeld € 28.543 per schip. Ook hier bestaat de kans voor een negatieve modal shift, daar het aantal schepen dat de bestemmingen Almere en Zeewolde kan bereiken sterk afneemt.

De maatregel bij de Urkersluis treft 13 schepen die in totaal 73 reizen van de 619 in totaal op Emmeloord varen. Bij een gemiddelde omzet van dit soort schepen à € 100.000 per jaar, komt dit neer op een schadepost van € 153.312 in totaal en gemiddeld €11.793 per schip.

Wij verzoeken u met klem om:

  • Af te zien van de de schutlengtebeperking voor de Urkersluis.
  • Een eventuele schutlengtebeperking bij de Noordersluis is wat ons betreft alleen gerechtvaardigd vanaf het moment dat een aanvaarbeveiliging is aangebracht bij de Zuidersluis. Hierbij moeten schepen wel één sluis extra nemen en een langer stuk over krap vaarwater varen; maar dit is omgerekend naar tijd en kosten te overzien.

Door af te zien van de schutlengtebeperking komt de bevoorrading van de industrie niet ingevaar. Dit behoudt banen en werkgelegen in de provincie Flevoland.

Positief bericht bouw nieuwe sluis Terneuzen

Er is ons menigmaal meegedeeld, dat de middensluis kort na aanvang van de bouw buiten werking wordt gesteld. Het ziet er nu heel anders uit. Sassevaart houdt tijdens de bouw de Middensluis aanzienlijk langer open, namelijk tot medio 2021. Dit is mogelijk door de aanleg van een tijdelijk doorvaartkanaal. Hierdoor kan het scheepvaartverkeer langer dan verwacht gebruikmaken van drie sluizen. Dit komt de doorstroming ten goede. Dat het komt door onze bemoeienis dat de sluis nu langer in bedrijf blijft, valt niet te bewijzen, maar het zal er best wel aan bijgedragen hebben.