Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Wat u verder nog moet weten

Hof van Twente - Webportaal

Een van onze denktankleden heeft informatie ingewonnen over de gang van zaken betreffende haven-, kade en opslaggelden.

Uit de begroting van 2017 van de Gemeente Hof van Twente:

Haven-, kade- en opslaggelden kunnen worden geheven voor het gebruik van water, havens, kaden, sluizen, bruggen, kranen, dokken, enz. die in beheer of in onderhoud zijn van de gemeente of voor het genot van door de gemeente verleende havendiensten. Wettelijk is geregeld dat het kostendekkingspercentage maximaal 100% mag zijn. In het Bestuurlijk Havenoverleg is voor 2017 afgesproken om duurzame scheepvaart te stimuleren.

Dit kan gerealiseerd worden door de tarieven te differentiëren op basis van het Green Award certificaat.

Het basistarief havengeld wordt verhoogd van € 0,12 naar € 0,135 per m3 waterverplaatsing.

Voor schepen met een bronzen, zilveren of gouden Green Award certificaat gelden kortingspercentages van respectievelijk 5%, 7,5% en 10% op het basistarief.

De kade- en opslaggelden worden rond de 2% verhoogd.

Omdat de vijf samenwerkende (haven) gemeenten één uniforme verordening havengelden hebben, wordt afgeweken van de geldende inflatiecorrecties in die gemeenten.

Handleiding gebruik webportaal - havenbedrijftwente.nl

www.havenbedrijftwente.nl 

Nederlandstalig

Engelstalig

Duitstalig

Franstalig

Afvalparken Vlaanderen

Nederland kan nog wat leren van onze Vlaamse buren.
Wij ontvingen onderstaand bericht:

MILIEUSTRAATJES

De Vlaamse Waterweg wenst de inzameling van scheepsafval op een gestructureerde en selectieve manier te laten verlopen.

Vanaf heden kan de binnenvaart, voor de afgifte van restafval, papier en karton, PMD en glas in de milieustraatjes op volgende locaties terecht:

Sluis Asper
Sluis Dendermonde
Sluis Lembeek
Sluis Menen
Sluis Merelbeke
Sluis Kerkhove
Sluis St.-Baafs-Vijve
Sluis Viersel
Zeesluis Wintam
Sluis Wijnegem
Sluis Olen
Sluis Ham
Sluis Hasselt
Sluis Herentals

De Vlaamse Waterweg zal op korte termijn ten behoeve van de binnenvaart een sorteerwijzer voor deze afvalstromen verspreiden.

Op de andere sluizen wordt de afvalafgifte voor de binnenvaart afgebouwd.

Bovenstaande afvalstromen kunnen ook op het afvalpark t.h.v. Sluis Evergem en vanaf begin februari 2018 op het nieuwe afvalpark t.h.v. Sluis Ham worden afgegeven.

Daarnaast kan op deze afvalparken ook grofvuil, metaal, hout, vet- en oliehoudend scheepsbedrijfsafval (excl. bilgewater), batterijen, wit- en bruingoed, vlak glas, lampen en solventen afgegeven worden.

Ook hiervoor zal De Vlaamse Waterweg nog een infobrochure met sorteerwijzer verspreiden.

Voor meer informatie klik hier

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Ynke Ooijkaas van van Dijk advocaten heeft het onderstaande aan de ASV gestuurd.

Een stukje over de Algemene Verordening Gegevensbescherming die per 25 mei a.s. toegepast wordt.

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in mei 2016 in werking getreden. Deze verordening ziet onder andere op bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en kunnen organisaties aangesproken worden op niet-naleving van de AVG. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt vanaf dan niet meer.

De reden voor de herziening van de privacywetgeving is onder andere de drastische verandering omtrent het internetgebruik van de afgelopen jaren. De AVG is dus meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG zal onder andere zorgen voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en voor dezelfde bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

AVG voor natuurlijk personen
Versterking en uitbreiding van privacyrechten zal onder andere terug te zien zijn in het feit dat er (nieuwe) voorwaarden komen voor organisaties om geldige toestemming te krijgen van mensen om hun persoonsgegevens te verwerken. Zo moeten organisaties kunnen bewijzen dat zij geldige toestemming hebben gekregen. En moet het voor mensen net zo makkelijk zijn om hun toestemming in te trekken als om die te geven.

Naast versterking van de bestaande rechten krijgen mensen door de AVG een aantal aanvullende rechten. Zo hebben personen straks niet alleen het recht om een organisatie te vragen hun persoonsgegevens te verwijderen, maar kunnen zij ook eisen dat de organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens van de betreffende organisatie hebben gekregen.

AVG voor organisaties
Voor (alle) organisaties komen er meer verantwoordelijkheden in die zin dat de organisaties moeten kunnen aantonen dat zij zich houden aan de wet. Dit wordt de verantwoordingsplicht genoemd. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat de organisatie met documenten moet kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen.

Tegelijkertijd biedt de AVG organisaties meer instrumenten die helpen bij het naleven van de wet. Een voorbeeld van zulke instrumenten zijn modelbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens. Verder hoeven organisaties het verwerken van persoonsgegevens niet meer te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, kunnen organisaties verplicht zijn een Data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren en kunnen organisaties verplicht worden een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.

Havengeld Nogent sur Seine

Onderstaande brief over het in rekening brengen van havengeld en kosten door de Port de l’Aube in Nogent sur Seine werd door de ASV ondersteund:

Goede dag,

n.a.v. de veelvuldige contacten over het in rekening brengen van havengeld en kosten voor drinkwater en elektriciteit (indien van toepassing) aan spitsen, komend uit Nederland en België is onze opstelling als volgt:

Onze transporten stimuleren de positie van de Port de l’Aube op het vlak van rentabiliteit, brengen vervoer over water positief in beeld en verbeteren het milieu ter plaatse en in de regio.

Wij vervoeren de ladingen tegen een heel bescheiden tarief in vergelijking tot bestemmingen in de regio’s Champagne-Ardennes, Aisne en Oise.

In Frankrijk is het voor de schippers een hoge uitzondering, havengeld of kosten voor drinkwater in rekening gebracht te krijgen, terwijl er bovendien in het pand van Nogent geen bruikbare openbare ligplaatsen beschikbaar zijn voor het grote aantal schepen, wat hier laadt of lost of daarop ligt te wachten.

De tarieven, die door havenbedrijf UNM worden opgelegd, houden geen rekening met de afmetingen van schepen, de hoeveelheid ingenomen drinkwater of gebruikte elektriciteit en zijn erg overdreven.

Wat betreft de elektriciteit hebben ze tot gevolg, dat schippers hun generatorsets laten draaien, wat onnodige CO2-uitstoot tot gevolg heeft. Bovendien betalen we in Frankrijk al vaartrechten voor de vaarwegen, waar deze in België verwaarloosbaar zijn en in Nederland niet bestaan. In België betalen we enkel havengeld in de zeehavens ad. +/- €30,-- voor 2 of zelfs 3 weken, vergelijkbaar met Nederland, waarin gratis drinkwater en voor elektriciteit geen kosten of een bedrag per kW/u., vergelijkbaar met de kosten voor een walbewoner.

Dit overziend vinden we het in rekening brengen van havengeld onaanvaardbaar en, voor wat betreft het gebruik van drinkwater en elektriciteit elke rekening onaanvaardbaar, die geen rekening houdt met de verbruikte hoeveelheden aan een normaal tarief.
We zijn nooit in kennis gesteld van het toepassen van deze tarieven, ze zijn nergens gepubliceerd en hebben ook nooit bestaan tot ca. 2017.

Het is spreekt van zelf dat, als een schip na leegkomst aan de kade blijft liggen, het de havenactiviteiten niet mag belemmeren, maar wij verzoeken u elke rekening, anders dan voorgesteld in deze mail, met Giocanti te regelen.

Hoogachtend,

Het bestuur van de ASV,
Voor deze, S. Fluitsma, woordvoerster.

Ter informatie; aan alle schepen ongeacht de afmetingen wordt 25,- per dag in rekening gebracht. Schepen die slechts een dag stroom hebben gebruikt hebben daarover een rekening ontvangen van 50,- .