Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch

Wijziging scheepsdiepgang op het Noordhollandsch Kanaal

Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 16 maart 2017,

nr. 2017- 920798/920830 , tot wijziging van de diepgang van schepen op het Noordhollandsch Kanaal.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
overwegende,

dat wij op grond van artikel 2 van de Scheepvaartverkeerswet het bevoegd gezag zijn voor het Noordhollandsch Kanaal;
dat wij ingevolge de Scheepvaartverkeerswet bevoegd zijn om de scheepvaart te reguleren in het belang van onder meer het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer en het in stand houden van scheepvaartwegen, alsmede het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

dat de hiervoor bedoelde belangen kunnen worden behartigd door het vaststellen van de lengte, de breedte, de hoogte boven water, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid en de snelheid van het schip of het samenstel van schepen, zodanig dat deze verenigbaar zijn met de karakteristiek en met de afmetingen van de vaarweg en van de kunstwerken;

dat wij bij besluit van 9 december 2014, nr. 502006/502021 (provinciaal blad 2015, nr. 12) de maximale diepgang van schepen op het gehele Noordhollandsch Kanaal hebben vastgesteld op 2,85 meter;

dat wij deze beperking wensen op te heffen en de toegestane maximale diepgang, behorend bij de Cemt IV-klassificering van het Noordhollandsch Kanaal, op 3 meter willen vaststellen;

dat wij het ontwerpbesluit voor het kenbaar maken van zienswijzen hebben toegezonden aan:

 • Koninklijk Nederlands Watersport Verbond te Nieuwegein;
 • Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB;
 • Verbond Nederlandse Motorbootsport;
 • Koninklijke BLN-Schuttevaer, regiovertegenwoordiger van Noord-Holland;
 • Algemeene Schippers Vereeniging;
 • BBZ, Vereniging voor Beroepschartervaart;
 • EVO Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport te Zoetermeer;

dat wij het ontwerpbesluit tevens ter inzage op de website van de provincie Noord-Holland voor het kenbaar maken van zienswijzen;

dat Koninklijke BLN-Schuttevaer in een zienswijze heeft verzocht de diepgang op het gedeelte van het kanaal van de Koopvaardersschutsluis tot De Stolpen ter verruimen tot boven de voorgestelde 3,0 meter, dit in verband met de grotere diepgang van zeegaande zandschepen;

dat wij over een grotere diepgang dan 3 meter op het gedeelte Koopvaardersschutsluis-De Stolpen met de Port of Den Helder in gesprek zijn, een en ander in verband met het gebruik van de onlangs in gebruik genomen Kooyhaven;

dat wij naar aanleiding van dat overleg en de zienswijze van Koninklijke BLN-Schuttevaer in een later stadium een grotere diepgang dan 3 meter voor het gedeelte Koopvaardersschutsluis-De Stolpen in overweging zullen nemen;

dat de Algemeene Schippers Vereeniging in haar zienswijze heeft gesteld dat:

 • een diepgang van 3 meter midden in de vaargeul geen probleem zal zijn, maar dat twee schepen met een diepgang van 3 meter elkaar slechts moeizaam zullen kunnen tegemoetkomen en zij wijst daarbij met name op de passage door Alkmaar;
 • de vergroting van de diepgang onnodig is op het traject vanaf het IJ tot sluis Purmerend, omdat daar geen binnenvaartbestemmingen liggen en de maximale lengte daar 65 meter is;
 • 3 meter diepgang op het Noordhollandsch Kanaal enkel zinvol is als ook op de Zaan, het Alkmaardermeer, de Markervaart en de Tapsloot de maximale diepgang naar 3 meter gaat;

dat wij ten aanzien van onderdeel a. van de zienswijze van de Algemeene Schippers Vereeniging van mening zijn dat:

 • schepen op het Noordhollandsch Kanaal in de praktijk als gevolg van een gering aanbod varen als in een enkelstrooks profiel;
 • de kans dat twee maatgevende schepen van ieder 9,50 m breed en 3 meter diepgang elkaar tegemoetkomen zeer klein is;
 • voorgaande overwegingen ook gelden voor de passage door Alkmaar;
 • wij het onderwaterprofiel monitoren en zo nodig op grond van de monitoring alsmede op grond van signalen uit de sector zullen ingrijpen om knelpunten op te lossen;

dat wij ten aanzien van onderdeel b. van de zienswijze van de Algemeene Schippers Vereeniging van mening zijn dat:

 • de lengte van motorschepen weliswaar is beperkt tot 64 meter in verband met de kolk van de Willem I-sluis en de sluis Purmerend;
 • de toegestane scheepslengte en -breedte op het kanaaldeel van het Afgesloten IJ tot Purmerend respectievelijk 86 m en 9 m bedragen teneinde het bevaren van dit kanaaldeel door samenstellen van schepen mogelijk te maken;
 • er geen redenen zijn om voor het gehele Noordhollandsch Kanaal niet een diepgang van 3 meter in te stellen;

dat wij ten aanzien van onderdeel c. van de zienswijze van de Algemeene Schippers Vereeniging van mening zijn dat:

 • het toestaan van 3 meter diepgang op het Alkmaardermeer, de Markervaart Zuid en de Tapsloot alleen zin heeft als de beheerder van de Zaan, de gemeente Zaanstad, de maximale diepgang op de Zaan overeenkomstig vaststelt;
 • dat bovenstaande relevant wordt als de Wilhelminasluis in Zaandam is gerenoveerd;

dat wij gelet op het bovenstaande van mening zijn dat de diepgang van 3 meter voor het gehele Noordhollandsch Kanaal kan worden vastgesteld;

dat wij onze beslissing hebben getoetst aan de door de Scheepvaartverkeerswet beschermde onderstaande belangen:
a. het verzekeren van de veiligheid en het vlotte verloop van het scheepvaartverkeer;
b. het in stand houden van scheepvaartwegen en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
c. het voorkomen of beperken van schade door de scheepvaart aan de waterhuishouding, oevers en waterkeringen of werken gelegen in of over scheepvaartwegen;

en mede aan het belang van het voorkomen of beperken van:
d. hinder of gevaar in het scheepvaartverkeer voor personen die zich anders dan op een schip te water bevinden;
e. schade door het scheepvaartverkeer aan de landschappelijke of natuurwetenschappelijke waarden van een gebied waarin scheepvaartwegen zijn gelegen;

dat met de verwijdering/plaatsing van de verkeerstekens de hierboven onder a. en b. genoemde belangen worden gediend en niet worden geschaad;

dat er, voorzover bekend, geen sprake is van andere relevante belangen die het nemen van dit besluit in de weg staan;
gelet op de Scheepvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement;

besluiten:
I. de ‘Bijlage scheepsafmetingen’ van ons besluit van 9 december 2014, nr. 502006/502021 (provinciaal blad 2015, nr. 12) in onderstaande zin te wijzigen: de scheepsdiepgang op de vaarwegen 1a tot en met 1d (Noordhollandsch Kanaal, van het Afgesloten IJ tot de Koopvaardersschutsluis) wordt vastgesteld op 3 meter;
II. te bepalen dat het besluit van kracht wordt één dag na de dag van uitgifte van het Provinciaal Blad.

Haarlem, 16 maart 2017.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 21 maart 2017
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Kort verslag route overleg Noord Holland

6 maart 2017

Aanwezig: mensen van BLN, Pleziervaart, EVO, Provincie, Prorail, Trigion, Jachthavenbeheerders, ASV.

Voor mij (Piet Bennik) was het de eerste keer, veel hulp gehad van Andries, mijn dank hiervoor.

Bruggen die vervangen worden en of gerepareerd:
Er is een nieuwe brug op de vaart Stolpe-Schagen en die heet “de twee zwanen”.
Brug Knollendam gaat van beheer Zaanstad naar de Provincie. Voor de spoorbrug binnen Den Helder wordt gekeken naar een bestelmogelijkheid i.v.m de bedieningstijd verandering. Dit is met name voor de zandschepen van Spaansen, die willen nogal eens om 17.00 uur erdoor.
Er wordt ook nog eens gekeken naar het openingsbeleid van de spoorbruggen bij storm. De laatste storm was de Zaan gewoon bevaarbaar maar de spoorbrug was dicht vanwege een nieuw stormbeleid van de spoorwegen.

Verder veel dingen voor pleziervaart.

Inbreng Andries:
Doorvaartgeld Den Helder en Haarlem afschaffen.
Auto-afzetplaats Alkmaar creëren.
Kolhorn omslag: verontdieping aanpakken.
24 uur van te voren melden om bruggen te laten draaien naar Kolhorn.
Knooppunten vaarweg nu ook op Stentec.

Trigion:
Storingen en of klachten:
Bellen met 0800 0200 600 of mailen naar servicepunt@noord-holland.nl
Dit omdat er 80% nieuw personeel op de bruggen zit, kan er wel wat fout gaan.

RWS:
Presenteerde een nieuw systeem voor vaarwegbeheerders om meldingen door te geven.
Dit om verkeerde meldingen zoals in het verleden te voorkomen. Snellere verwerking en niet meer via lange omwegen met ruis op de lijn.

Volgende vergaderdata: 1 juni en 28 september


Verslag Bijeenkomst Werkzaamheden Zutphen

7 maart 2017

Verslag door Ger Veuger.

Aanwezig
voor ASV: Ger Veuger en Jannes Ooms
Voor BLN-Schuttevaer: Fiona Oomen

Wat houden de werkzaamheden in? :

 • Een grote renovatie van de bruggen en ook nog van de kade’s in Zutphen.
 • Wat betreft de bruggen: het hele project duurt 16 weken,
 • Gedurende die tijd is er één-richting verkeer
 • Begeleiding door een regelvaartuig dat de gehele periode aanwezig en stand by zal zijn.
 • Het beweegbare deel gaat 14 dagen helemaal dicht van 25-07 tot 08-08-2017, ook als het hoogwater is!

Op het laatste heb ik nog al heftig op gereageerd maar er is niets aan te doen, het zou 3 jaar duren voor er weer zo’n trein-vrije periode voorbij kan komen. Protest over een binnenvaart-vrije periode mocht niet baten.

Deze discussie, was feitelijk 2 jaar geleden al gevoerd en was vastgelegd met instemming van R.W.S. Oost Nederland.
BLN-Schuttevaer was er toen ook nog niet bij betrokken.

Als het water laag is wat statistisch heel waarschijnlijk is, dan is er niks loos maar als er 13 meter aan Lobith staat heb je een probleem.

Voor de rest hebben ze dat goed geregeld met op diverse plaatsen waarschuwingsborden over welke kant van de rivier vrij is.

Wat betreft de ligplaatsen :

 • De 110 meter boven de brug is gedurende de gehele periode van brugwerkzaamheden niet beschikbaar in verband met de verminderde breedte.
 • De andere kade verder naar boven is in tweeën gedeeld, tijdens de werkzaamheden aan de kade zal er altijd één beschikbaar zijn en vrij voor de scheepvaart, maar Passagiers schepen hebben voorrang (ze worden wel aangekondigd)

Dus in de zomer maanden moeten we ons er niet veel van voorstellen.

Verder:
Baggeren bij de palen beneden de brug om de waterdiepte op orde te brengen zit er niet in (had eerder aangegeven moeten worden).Is dus niet gebeurd.
De Industrie haven is gedurende de werkzaamheden havengeld-vrij, de kade in de haven is 110 meter en de diepgang is gelijk aan de diepgang van de kade.