Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Ligplaatsen

IJsselkade Zutphen

Geachte mevrouw,

Wij hebben uw brief van dd. 15-12-2016 ontvangen met uw reactie en vragen over de Herinrichting van de IJsselkade in Zutphen.

Hieronder wil ik puntsgewijs ingaan op uw vragen.

Planning:
Zoals de planning er nu uitziet, zal half maart begonnen worden met het verleggen en vernieuwen van de kabels en leidingen op de rijbaan van de IJsselkade. Hiervoor wordt een rijrichting afgesloten. Dit duurt ongeveer tot en met juni/ juli.

Daarna zullen de civieltechnische werkzaamheden beginnen, met onder meer de vervanging van de primaire kering over het stuk Bult van Ketjen/ IJsselpaviljoen en het vervangen van de damwand van de lage kade van de Bult van Ketjen tot en met de uitmonding van de Berkel. Afhankelijk van het hoge water en eventueel onwerkbaar weer is de duur van het werk ongeveer een jaar.

Ligplaatsverbod
Tijdens de werkzaamheden wordt een nieuwe damwand aangebracht van de Bult van Ketjen t/m de monding van de Berkel. Tijdens deze periode zal tussen de Bult van Ketjen en de Berkelmonding niet afgemeerd kunnen worden. Daarnaast vindt gelijktijdig groot onderhoud van de Oude IJsselbrug plaats waarbij een verbreding van het voetpad aangebracht wordt. Rijkswaterstaat zal in verband met de veiligheid ca. een maand een ligplaatsverbod opleggen bij de locatie voor het IJsselpaviljoen. De industriehaven is in deze periode mogelijk een optie om aan te meren. De locatie voor de passagiersschepen wordt ngo nader bekeken met de havenmeester

Auto afzetten op de kade
In de nieuwe situatie blijft het mogelijk om een auto af te zetten op de kade. Deze kan dan ook de kade verlaten. Let wel dit is dan een voetgangersgebied. Vervolgens is parkeren mogelijk op de IJsselkade mits de auto’s in de parkeervakken worden geplaatst. De parkeervakken zijn in de nieuwe situatie gesitueerd langs de rijbaan van de IJsselkade.

Veranderingen gemeentelijke verordeningen
Mogelijk dat voor bovenstaande de gemeentelijke verordening aangepast moet worden. Dit wordt op dit moment onderzocht.

Reservering ligplaats voor passagiersschepen
Tijdens de werkzaamheden zal bebording aangebracht worden om alternatieve ligplaatsen aan te geven. De werkzaamheden zullen onderling worden gecoördineerd, zodat reeds gereserveerde schepen geen hinder onder vinden.

Bebording en bereikbaarheid havenmeester
Op de bordenlangs de kade wordt verwezen naar de website van de gemeente Zutphen. Hier staat het nummer van de Havenmeester op.

Elektronisch bord
In de tweede fase bij de ligplaats voor het IJsselpaviljoen zal een elektronisch(matrix) bord worden geplaatst t.b.v. de scheepvaart.


Bijschrift brief ASV ligplaatsenbeleid Duitsland

Langs de Rijn ziet de ASV de situatie qua ligplaatsen steeds verder verslechteren. Als voorbeeld noemen wij de vernieuwde kade in Wesel waar ruimte vrij moet blijven om als autoafzetplaats te kunnen gebruiken (wellicht dat in de toekomst de autoafzetplaats op de punt van het WDK hierdoor gaat verdwijnen) en er borden staan dat er buiten laden en lossen niet gelegen mag worden.

De ASV wil dat dit onderwerp bij beleidsmakers (CCR en Duitse overheid) hoog op de agenda komt te staan en blijft. Om die reden brengt de ASV een brief in herinnering die maart vorig jaar aan beleidsmakers,binnenvaartorganisaties en pers (Nederlandse en Duitse) is verstuurd.


ASV stelt het ligplaatsenbeleid Duitsland aan de kaak

Het vinden van een ligplaats, bijvoorbeeld voor een overnachting, geldt sinds de laatste jaren als een van de moeilijkste opgaven voor binnenvaartschippers die de Rijn bevaren. Bedrijven die in dagvaart of semicontinue exploitatiewijze de Rijn willen bevaren, hebben grote moeite om binnen de toegestane vaartijd een geschikte ligplaats te vinden. De problemen worden het grootst ervaren op het traject stroomopwaarts vanaf Keulen tot Iffezheim.

Het gebrek aan geschikte ligplaatsen is dusdanig schrijnend, dat het een vrijwel onmogelijke opgave is om in exploitatiewijze A1/A2 stroomopwaarts een Rijnreis te maken zonder daarbij de vaartijden uit het vaartijdenbesluit te overtreden. Zelfs afvarend, wanneer er met aanmerkelijke hogere snelheden gevaren kan worden, blijkt het lastig om tijdig een ligplaats te vinden. Binnenvaartschippers worden hierdoor veelvuldig bekeurd voor het overtreden van het vaartijdenbesluit. Wij stellen ons de vraag of dit wel gerechtvaardigd is, gezien het grote gebrek aan geschikte afmeermogelijkheden langs de Rijn.

Niet alleen schepen in dagvaart of semi-continue exploitatiewijze hebben baat bij adequate voorzieningen om te overnachten, ook het fatsoenlijk exploiteren van een schip in continue exploitatiewijze wordt ernstig bemoeilijkt door de geringe mogelijkheden om de bemanning te wisselen. Daar waar de scheepvaart in de afgelopen jaren vooral gegroeid is, zowel qua tonnage als de gemiddelde scheepsgrootte, is het aantal voorzieningen langs de Rijn sterk teruggelopen. Het aantal vluchthavens langs de Rijn is sterk afgenomen. Ligplaatsen zijn opgeofferd ten gunste van jachthavens en woningbouw. Het gebrek aan fatsoenlijke voorzieningen om een schip af te meren, leidt derhalve tot ernstige veiligheidsrisico’s. Een treffend voorbeeld hiervan was de situatie tijdens de maanden durende stremming als gevolg van het omslaan van het motortankschip Waldhof in januari 2011 en dergelijke situaties kunnen ook ontstaan ten tijde van hoogwaterperioden of stremmingen en blokkades als gevolg van ijsvorming op de Rijn.

De Duitse deelstaten langs de Rijn (Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Hessen en Baden-Württemberg), hebben via de DüsseldorferListe grootste plannen met betrekking tot de Rijn ingediend bij het Duitse verkeersministerie. Men streeft naar verdieping van de Rijn, verdubbeling van de sluizen op de Moezel en uitbouw van de West-Duitse kanalen. Over fatsoenlijke afmeervoorzieningen wordt, vreemd genoeg, geen woord gerept. Hierdoor lijkt uitbreiding van het aantal ligplaatsen ook voor de komende jaar een utopie. De definitieve besluitvorming over dit investeringsbesluit van het Duitse verkeersministerie vindt plaats in de tweede helft van dit jaar.

Gegeven het feit dat het hebben van voldoende adequate afmeervoorzieningen van cruciaal belang is voor de dagelijkse bedrijfsvoering van alle binnenvaartondernemers op alle soorten schepen, wil de Algemeene Schippers Vereeniging de Rijnvaartcommissie oproepen om haar invloed aan te wenden en bij alle relevante overheden (Europese Commissie, Duits Verkeersministerie en de Deelstaten) te pleiten voor voldoende ligplaatsen.

Hoogachtend, Sunniva Fluitsma
Voorzitter ASV

Positief nieuws over het Merwedekanaal

In 2014 heeft de provincie Zuid-Holland een verkeersbesluit genomen ter regeling van het scheepvaartverkeer op het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal. De wijze waarop het ligplaatsenbeleid vanaf dat moment werd gehanteerd heeft tot heel wat consternatie geleid. Er werden boetes uitgedeeld, waarbij wij alles in het werk gesteld hebben om dit aan de kaak te stellen: kranten, radio, televisie werden ingezet. Bovendien kwam er een rechtelijke uitspraak dat er geen boetes meer opgelegd mochten worden tot een definitieve uitspraak over het verkeersbesluit zou vallen. Het beleid heeft na al die aandacht tot een aanzienlijk aantal bezwaarschriften geleid, onder andere van de ASV.

Naar aanleiding van deze bezwaarschriften heeft er een hoorzitting plaatsgevonden waaruit de conclusie getrokken werd dat de indieners van het bezwaar tegen het besluit goede argumenten hadden en de ASV heeft gekregen waar we om vroegen: het verkeersbesluit werd teruggedraaid.

Dat betekent dat de provincie Zuid-Holland destijds in de beslissing op bezwaar heeft moeten besluiten het op 1 april 2014 gepubliceerde besluit te herroepen. Hierdoor trad de regeling uit het verkeersbesluit van 3 november 1998 weer in werking.

Kern van dit besluit is:

  • Een algemeen afmeerverbod op het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal;
  • 10 ligplaatsvakken: hoofdzakelijk voor beroepsvaart, maar ook voor recreatievaart;
  • Gebruik ligplaatsvakken: max 7 aaneengesloten dagen, daarna mag een vaartuig niet binnen een straal van 500m opnieuw een ligplaats innemen;
Dit verbod geldt niet in de maanden juli en augustus en tussen kerst en nieuwjaarsdag. Dan mag onbeperkt gebruik worden gemaakt van de ligplaatsvakken.

Daarnaast is in de beslissing op bezwaar opgemerkt dat de provincie ter voorbereiding op een nieuw verkeersbesluit voor het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal een nader onderzoek naar de situatie op deze vaarwegen zou verrichten en dat er overleg zal plaatsvinden met de meest betrokken belanghebbenden.

Inventarisatie gebruik ligplaatsvakken 2015 en 2016
In de vaarseizoenen van 2015 en 2016 is het gebruik van de ligplaatsvakken op het Merwedekanaal geïnventariseerd. Uit deze cijfers blijkt dat er voor de beroepsvaart voldoende capaciteit is, ook tijdens de zomerperiode (vrij afmeren in de maanden juli en augustus). Er zijn de afgelopen twee jaren dan ook geen echte misstanden waargenomen. Evenmin heeft de provincie vanuit de beroepsvaart signalen bereikt dat het huidige verkeersbesluit niet werkt.

Met betrekking tot de recreatievaart is opgevallen dat met name het ligplaatsvak voor de recreatievaart ter hoogte van de gemeente Meerkerk in de maanden juli en augustus vol ligt. Veel van deze schepen blijven langere tijd liggen, waardoor passanten er geen gebruik van kunnen maken. Er wordt nagedacht over een oplossing hiervoor.

Op maandag 30 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden over een nieuw te nemen verkeersbesluit voor het Merwedekanaal en het Verbindingskanaal waarbij de ASV samen met de provincie over het bovenstaande van gedachten heeft gewisseld. Er is nog geen definitief besluit maar gezien de conclusies zoals de Provincie ze nu lijkt te trekken stemt dat de ASV bijzonder hoopvol.