Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch

Alweer inkrimping schuttijden voor de binnenvaart

Inkrimping openingstijden laagseizoen Buitensluis Schiedam

In het pittoreske stadje Schiedam staat de glasfabriek die tot volle tevreden door de binnenvaart wordt bevoorraad met producten als zand, kalk etc.
Deze schepen hebben altijd gebruik kunnen maken van de normale openingstijden van de schutsluis Buitensluis.

Nu is het de bedoeling dat  er per 1 januari 2017 door de gemeente Schiedam een inkrimping van openingstijden in het laagseizoen (1 november t/m 31 maart)en in het hoogseizoen voor pleziervaart (1 april t/m 31 oktober) uitgebreid wordt. Hierdoor zijn  de beroepsschippers in het laagseizoen  weer verplicht hun vaarschema,s anders in te delen, en kan het voorkomen dat hierdoor producten niet op tijd geleverd kunnen worden.
De Algemeene Schippers Vereeniging heeft contact opgenomen met de gemeente Schiedam en werd verwezen naar een beleidsmedewerkster/accountmanager van toerisme (!).

Hoe ze het verzinnen dat de binnenvaart bij het toerisme hoort is best wel een apart. Deze beleidsmedewerkster/accountmanager begreep niet dat het om beroepsvaart ging. De ASV stelde het voorbeeld dat deze 7 tot 10 schepen die wekelijks gebruik maken van de Buitensluis gelijk staan aan ca. 280 geladen vrachtwagens per week.

De ASV verduidelijkte dat al vrachtwagens alleen tussen 9.00 en 17.00 mogen rijden, die ook bezwaar zouden gaan maken.
Nu begreep deze beleidsmedewerkster wat het probleem was waarom er bezwaar wordt gemaakt vanuit de schippersorganisatie ASV.

Inmiddels heeft een schipper ook voorgesteld om op afroep buiten de openingstijden de sluis te bedienen. Dit voorstel is met de beleidsmedewerkster besproken. Zij zegde de ASV toe dat het met het college te zullen bespreken. Ze meldde hierbij dat de schippers niet de enige waren die bezwaar maken, gelukkig is de glasfabriek zelf ook in verweer gekomen, zij zagen ook dat er meerdere problemen bijkomen met deze openingstijden.

De beleidsmedewerkster van Schiedam heeft beloofd dat er met de ASV en glasfabriek binnenkort (binnen een week) contact zal worden opgenomen over de voortgang.

We houden het nauwlettend in de gaten.

Onbemand varen?

Een van onze denktankleden heeft het volgende ingebracht wat we graag met u willen delen:

Ik zie op het vlak van onbemand varen, het aansturen die kant op van overheidszijde, of het van Europa komt of zoals nu nog door CCR (en dus moet NL hiermee instemmen) al een hoop ellende op ons af komen. 
Hier nog wat puntjes waarmee we kunnen vuren. Het lijkt een jongensdroom, vervoer dat onbemand gaat en wat gaat de overheid hier in pompen om dit mede mogelijk te maken, naast het feit dat ze het ons waarschijnlijk op gaan dringen?

De tien BIT-regels- 
1. Stel een zakelijke rechtvaardiging op waar alle belangrijke onderdelen om een besluit gedegen te kunnen nemen in voorkomen.

2. Toon de meerwaarde van het project aan voor de eindgebruiker en de samenleving.

3. Zorg voor draagvlak bij alle betrokken partijen, inclusief de eindgebruikers, en toets op organisatorische, bestuurlijke en technische haalbaarheid.

4. Reorganiseer en standaardiseer eerst de werkprocessen die met ICT worden ondersteund en ga pas daarna automatiseren.

5. Breng de technische, organisatorische en bestuurlijke risico’s en risicomaatregelen in kaart en elimineer «doormodderen» op voorhand.

6. Zorg ervoor dat de verantwoordelijkheid voor het budget én de opdracht bij één persoon liggen.

7. Faseer de ontwikkeling van het ICT-project zo efficiënt mogelijk en probeer daarbij per fase direct bruikbare producten op te leveren.

8. Sluit aan op de standaarden bij de rijksoverheid en toon de technische haalbaarheid aan.

9. Toon aan hoe er van het begin tot het einde van een project voor gezorgd wordt dat kritiek en tegengeluiden mogelijk zijn en ter harte genomen worden. Openheid en transparantie zijn  hierbij het uitgangspunt.

10. Neem een heldere aanbestedingsstrategie op in de zakelijke Rechtvaardiging.

Esther Lubbers

Sluis Waalwijk

Op afstand bediende sluis Waalwijk: WEER bezuiniging RWS ten koste van de binnenvaart

Voorstel beperking schutlengte Sluis Waalwijk
De gemeenteraad in Waalwijk bespreekt op donderdag 10 november een voorstel om de maximale schutlengte van de sluis naar de gemeentelijke haven te beperken van 86 meter tot 82 meter.
Beperking van de schutlengte is volgens burgemeester en wethouders van Waalwijk noodzakelijk omdat de sluis op afstand geschut zal worden vanuit Tilburg. Op dat moment wordt de sluis overgedragen aan Rijkswaterstaat en die is dan verantwoordelijk en houdt het protocol “veilig schutten” aan. Daarbij moeten alle vijf de sluisdeuren worden gebruikt en dat kost ruimte in de kolk van de sluis. De beperking heeft gevolgen voor de maximale lengte van de schepen die vanaf de Bergsche Maas naar de haven van Waalwijk willen, bijvoorbeeld om zand of grind te lossen.

Minder binnenvaart
Alle beleidsmakers en politici blijven zeggen dat ze de binnenvaart een warm hart toedragen, maar ook nu weer lijkt er te worden gekozen voor MINDER binnenvaart. Omdat RWS wil bezuinigen op de bediening heeft men het schutten op afstand ingevoerd,nu betaalt de particuliere schipper het gelag. Schepen groter dan 82 meter zullen niet meer geschut worden. Een keuze die schippers die hier vaak jarenlang varen, en er zelfs de (maximale) afmetingen van hun schip op hebben aangepast hun omzet kost. Ook een keus die voor de bedrijven langs de waterkant “vervoer over water’ weer duurder maakt. Tenslotte weet iedereen dat meer tonnen voor de wal per ton goedkoper is voor de klant. Kortom: alweer wordt de binnenvaart belemmerd.

Schadeclaims
Het gemeentebestuur van Waalwijk verwacht schadeclaims als de schutcapaciteit van de sluis in de Zomerdijk in Waalwijk wordt beperkt van 86 naar 82 meter. De ASV hoopt van harte dat schippers ook de moeite zullen doen om die schadeclaims in te dienen. Kennelijk is de enige boodschap die begrepen wordt de boodschap van de harde euro’s. 10 november wordt de havenverordening besproken bij de commissie Ruimte.


Mogelijke stremming sluis II Tilburg

De volgende vraag van Rijkswaterstaat kwam bij de ASV binnen:

Namens de kanaalgebonden bedrijven in Tilburg onderzoekt RWS de mogelijkheid om de eventuele herbouw van sluis II in Tilburg te versnellen. Zij willen zo snel mogelijk met de grotere Klasse IV-schepen kunnen varen. Een eerste inschatting is dat voorbereidings- en bouwtijd nog 4 tot 5 jaar in beslag neemt. De huidige sluis II is geschikt voor Klasse II.
Een van de mogelijkheden is om de huidige sluis II voor langere tijd te stremmen, denk aan een half jaar tot een jaar. Een eerste raadpleging van betrokken bedrijven wees uit dat daar draagvlak voor bestaat (‘minste van twee kwaden’). Vanuit Rijkswaterstaat willen we deze gedachte daarom ook polsen bij andere gebruikers van het Wilhelminakanaal Tilburg.

De vraag is hoe ASV staat tegenover een stremming voor lange tijd. En wat voor periode acceptabel zou zijn. Mede op basis van uw reactie weten wij dan hoe we het vervolggesprek in kunnen gaan.

Antwoord ASV:
De ASV heeft bij haar denktankleden geïnventariseerd wat de reacties hierop waren en die als volgt doorgestuurd:

Opmerkingen:

 1. U spreekt over “bedrijven” die vinden dat uw voorstel de beste is van twee kwaden. Ook de schippers hebben een “bedrijf” en ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ZIJ de prijs moeten betalen. Of hebben de “bedrijven” toegezegd omvaartgeld te zullen betalen? Wellicht weet u hoe het ervoor staat in de binnenvaart en de prijzen gaan alleen maar naar beneden, en die zullen hierdoor ook niet stijgen. Dat betekent dus dat de schippers moeten omvaren dus zijn zij degene die hier een zware stem in zouden moeten hebben.
 2. Een ander belangrijk punt is dat hierdoor in geval van stremming of iets dergelijks langs de andere route (op de Zuid Willemsvaart) er geen vaarweg meer leidt naar de bedrijven aan de wal. Dat maakt de binnenvaart kwetsbaarder dan nu het geval is.
 3. En dan zitten wij natuurlijk met een extra probleem. U vraagt aan schippers met een kleiner schip een extra aderlating ten behoeve van de schippers die dan sneller met een groter schip hier kunnen varen. U vraagt of men mee wil werken aan de eigen omzetderving, want die grotere schepen gaan het werk wegvaren van de kleinere.
 4. Ik wil u er op wijzen dat er op dit moment ook al een discussie gaande is betreffende de spertijden van de Beekse Brug waarvan inmiddels aangetoond is dat de filevorming (vooral) met de verkeerssituatie te maken heeft en nauwelijks met de brugopeningen. Toch wil vooral de gemeente Laardijk de spertijden nog uitbouwen. Hoe denkt u dat het gaat worden als er nog meer schepen geconfronteerd worden met die zinloze spitssluitingen, want dat gaat dan de route worden.
 5. We weten dat er vreselijke fouten zijn gemaakt door diverse Instellingen o.a. RWS, maar dat ter zijde. De belasting betaler zal de dupe zijn, of t.z.t. worden. Ik vind dat je nu deze vaarweg niet langdurig kunt stremmen omdat er een evt. tijdwinst behaald kan worden om het kanaal in de klasse 1V te krijgen. Er zijn achter sluis 2 vele bedrijven die al zo lang wachten dat er ook daadwerkelijk door de overheid maar eens wat vergoedingen betaald moeten worden, lijkt mij. Dus mij lijkt het niet aan te bevelen of als ASV steun te verlenen, om de vaarweg langdurig te sluiten.
 6. Als je de schipper vraagt wat de beste oplossing zou kunnen zijn ligt het er aan welk schip hij exploiteert, een 60 meter of een 86 meter.
 7. OK en dan sluiten ze het voor een half jaar en dan gaat er ergens aan de brug van Beek en Donk iets heel fout. Dan mogen we dus over Panheel naar Helmond / Lieshout? in een gunstig geval over Loozen?
 8. Na het bekend worden van de plannen voor de uitbreiding van het Wilhelmina kanaal rond Tilburg is er al door een van de omwonenden gemeld dat  er grote problemen zouden ontstaan met het grondwater. Deze man heeft gelijk gehad.
 9. In het Brabants Dagblad van 2-6-2016 staat dat de extra kosten zijn beraamd op 65.8 milj voor de herbouw van sluis 2 en de afbouw van het huidige werk. Het rijk betaalt 46.6 milj. Zowel de provincie als de gemeente Tilburg dragen 21 milj bij.  4 tot 5 jaar vertraging voordat er een minister een lintje kan komen knippen . Dan nu vragen wat de binnenvaart vindt van een sluiting van 6 maanden of 1 jaar (lekker ingeschat toch) je moet niet raar opkijken als het 2 jaar wordt.
 10. Er is maar een antwoord mogelijk denk ik: wij vertegenwoordigen de belangen van de binnenvaart. Hoe kun je aan ons die vraag stellen? Of worden wij ook financieel gecompenseerd door het rijk, provincie en gemeente Tilburg. Die rekening kunnen we toch niet neerleggen bij de verladers zodat onze concurrentiepositie onder druk komt met als mogelijk gevolg meer vrachtwagenbewegingen op het toch al verstopte wegennet in Noord Brabant.

Tot zover de eerste reacties, ik houd u op de hoogte wat vervolgreacties betreft

Met vriendelijke groet,
Sunniva Fluitsma

Hierop heeft de ASV geen antwoord meer mogen ontvangen

Beekse Brug

Vergadering spertijden van de Beekse brug.

Datum vergadering: 21-11-2016 Te Den Bosch

Aanwezig ter vergadering :
Relatie Manager RWS, Hermesgroep (bus onderneming), Provincie Brabant, RWS Hoofd verantwoordelijke Brabant, ASV (Marten Valkema en Paul Markusse), vertegenwoordiger BLN

Marten Valkema deelt een notitie uit aan de overige partners, en zijn bevindingen van een reis, waarbij hij de Beekse brug moet passeren.

De huidige situatie van sperringen worden aangehaald, en wat de consequenties zijn van deze handhaving. Alles is op een tabel beschreven en duidelijk zichtbaar. Maar uit alles blijkt nu toch dat de verkeer opstoppingen ter plaatse veroorzaakt worden door andere factoren als brugopeningen. Na de brug is er een mogelijkheid voor verkeer om links af te buigen, maar als het niet direct mogelijk is en het voertuig moet wachten, dus het achter hem volgende verkeer  ook tot stilstand moet komen, is er een flink aantal voertuigen die een opstopping creëren. Dit is uit de tabellen die zijn gemaakt duidelijk waarneembaar. Ook zien we in de data dat bij 21 brugopeningen in de ochtendspits geen file veroorzaakt, er bij 7 openingen net voor de spits ook geen file te zien is. Ook in avond spits zijn er geen opmerkelijke verkeer opstoppingen bij brugopeningen geconstateerd.

Wij vonden gezien deze rapporten dat de sperringen wel konden worden afgeschaft, maar er wordt graag naar cijfers en tabellen gekeken en gewerkt dat er nu het volgende is afgesproken. Er word een spertijd van 120 minuten gehanteerd met 3 x een brugopeningen in sper, evenredig verdeeld zowel in de ochtend als ‘s avonds. Dat houdt dus in dat een schip voor passage nooit langer dan 40 minuten oponthoud gaat ondervinden.

De precieze opening in spertijd moet nog worden afgestemd met de busonderneming daar deze een nieuwe dienst regeling gaat hanteren per december. Voor de plezier vaart worden tijdens de spertijden geen openingen gegeven, maar mogen wel de brug passeren in de zelfde opening van  een beroep schip. Over het hele jaar is er een kleine verhoging van beroeps vaart te zien, maar een afname van pleziervaartuigen.

Door Marten werd er uitdrukkelijk op gewezen dat een brugopening voor passage plaats vindt voor 2 schepen van tegenovergestelde richtingen zo veel mogelijk moet worden, dit blijkt uit metingen ook dat de brug langer open staat als bij 2 na elkaar openingen.

De bus onderneming vertelt over zijn track en tracing apparaat, dat ook uit leesbaar moet zijn bij RWS, dus gebruikt kan worden bij een brugopening voor het schip, en er op een schip een AIS apparaat aanwezig is en ook gebruikt zou kunnen worden. BLN bracht dit in, wetende dat het weerstand kon verwachten. Als eerste zijn de gegevens daar ter plaatse zeer onbetrouwbaar, liet Marten weten, en ook Paul denkt dat het AIS apparaat niet voor deze doeleinde gebruikt mag worden, dus alleen wat er in de wet opgesteld is door de minister.

Afgesproken is dat RWS  deze aankomende maanden gaat bijhouden, opneemt in de tabellen, en dan weer bij elkaar komen om er over te kunnen oordelen. Per 11 december komt er een nieuwe busdienstregeling, en worden dus de tijden genoemd van openingen in de sper.

Het was een zakelijke bijeenkomst waar in duidelijk waarneembaar was elkaar zoveel mogelijk van dienst te kunnen zijn, en dat willen we graag behouden.

De volgende evaluatie is afgesproken op 8 februari van 12.30 uur tot 14.00 uur bij RWS te Den- Bosch.

Op afstand bedienbare bruggen en sluizen

Het bezuinigen op personeel kost de binnenvaart geld:

Zo was er op zaterdag 1 oktober een storing waardoor alle vijftien provinciale sluizen en beweegbare bruggen van de provincie Flevoland gestremd waren voor het scheepvaartverkeer.

Schippers moeten met de bedieningscentrale in Lelystad bellen als ze willen dat de sluis op afstand bediend wordt, maar sinds zaterdagavond was contact niet mogelijk.

In juli waren er ook al problemen met de communicatiesystemen.

Nog meer problemen provincie Flevoland:
Vanaf 30 september geldt voor de scheepvaart bij Noordersluis in Lelystad per direct een hoogtebeperking. Dat meldt de provincie. 

De beperking is het gevolg van een technische storing. De weken hieraan voorafgaande is groot onderhoud gepleegd aan de brug over de sluis. Er werd een gerenoveerd brugdeel in de Noordersluis gehesen. Het is niet bekend waardoor de storing is ontstaan.

De Haven van Amsterdam stelt voortaan de klant centraal!

PORT of Amsterdam: oftewel de haven van Amsterdam bericht ons 

Vanuit ons programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’ is er contact met jullie geweest over de verbeteringen die wij als haven door zouden willen/moeten voeren om onze faciliteiten en service voor/naar de binnenvaart te verbeteren.
Naast alle praktische verbeteringen waar nu aan gewerkt wordt, zoals walstroom en autoafzetplekken, is communicatie ook een belangrijk onderdeel binnen het programma. Ook vanuit communicatie stellen wij voortaan de klant centraal.

Directe klant en belangenverenigingen vóór eigen branding
Vanuit het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’ hanteren we nu de volgende communicatielijn omtrent externe publicaties:

1. intern dan extern
2. klant direct dan
3. belangenverenigingen dan
4. PoA- kanalen (klant indirect) en dan pas
5. vakbladen en evt. overige online platforms

Jullie kunnen zien dat we de eigen branding naar achter schuiven en de communicatie met de directe klant en de belangenverenigingen voorop stellen.
Jullie als belangenverenigingen volgen na de klant en bij dezen informeer ik jullie dan ook graag over het bericht welke vanmiddag naar de directe klanten is verzonden.

Eerste publicatie volgens nieuwe lijn
Onderaan dit bericht treffen jullie een e-mail welke vanmiddag (viertalig) aan onze directe binnenvaartklanten is verzonden.
Het bericht is nog eenmaal via Outlook verstuurd, maar in de toekomst zullen publicaties plaatsvinden middels een Port of Amsterdam binnenvaartnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ontwikkelen we momenteel en is naar verwachting 1 december gereed.

Testgroep vanuit belangenverenigingen
Tijdens de kick off rondvaart van het programma ‘Binnenvaart | Klant Centraal’ spraken we over het opzetten van (jonge) testgroepen binnen de belangenverenigingen.
Op deze wijze kunnen we bepaalde ontwikkelingen, ook op communicatief gebied(!), testen voordat we er de wijde wereld mee in gaan. Ik blijf dit een goed idee vinden en benader jullie hier op een later moment weer over.

Onderwerp: aanpassingen applicatie Binnenhavengeld Amsterdam

Samenwerking is de motor tot vernieuwing en verbetering binnen de binnenvaart in de Amsterdamse havenregio. Havenbedrijf Amsterdam streeft er continu naar om het gebruiksgemak en de dienstverlening rond de binnenvaart te verbeteren. Het optimaal faciliteren van u als binnenvaartondernemer staat daarbij centraal.

Het vernieuwen en verbeteren van onze faciliteiten en service doen wij niet enkel vóór de binnenvaart, maar ook graag samen mét de binnenvaart. Eerder dit jaar informeerde wij u al over de versoepeling van ons aangiftebeleid. Een wijziging welke tot stand is gekomen n.a.v. verschillende signalen uit en gesprekken met de binnenvaartsector. De gesprekken met de sector hebben tevens tot andere verbeteringen geleid. Middels dit bericht informeren wij u dan ook graag over een van deze verdere verbeteringen: de laatste aanpassingen rondom onze applicatie Binnenhavengeld bhg.portofamsterdam.nl.

De functionele aanpassingen in de applicatie Binnenhavengeld zijn per 14 november 2016 van kracht en betreffen:

 • Het zelf kunnen wijzigen van de verblijfsduur van uw opgave, dan wel het annuleren van de opgave.
 • het verlaten van het factureren/incasseren tot op dag 28 na de gekozen ingangsdatum van de opgave.

Daarnaast is er in het kader van gebruiksgemak ook het een en ander veranderd aan de vormgeving en lengte van de opgaveprocedure.

Zelf wijzigen/annuleren van uw opgave
In de oude situatie had u al de mogelijkheid om een ingediende opgave te (laten) wijzigen. Dit kon u echter nog niet zelf doen. Klanten die gebruik wilden maken van de wijzigingsoptie, dienden hiervoor contact met ons op te nemen. Wijzigen was daarnaast alleen mogelijk voor het omzetten van een 14 dagen briefje naar een 28 dagen briefje. Het omzetten van het briefje had vaak tot gevolg dat de (mogelijk) eerder ontvangen vroegboekkorting kwam te vervallen. Deze omzetprocedure werd door klanten als omslachtig ervaren en er was onbegrip voor het vervallen van de vroegboekkorting.

Om onze binnenvaartklanten beter te faciliteren en bedienen, hebben wij het nu mogelijk gemaakt dat u binnen onze applicatie Binnenhavengeld zelf uw opgave kunt wijzigen, dan wel annuleren. Het wijzigen/ annuleren wordt mogelijk voor alle soorten briefjes waarbij de volgende principes van toepassing worden:

 • Het omzetten dient te gebeuren binnen uiterlijk 28 dagen na het oorspronkelijke aankomstmoment.
 • Bij het omzetten naar een andere verblijfsduur is het oorspronkelijk gekozen aankomstmoment niet te wijzigen.
 • Een oorspronkelijk toegekende vroegboekkorting blijft bij een omzetting van kracht, mits het gaat om 7, 14 of 28 dagen briefjes.
 • Een klant kan ook kiezen om een opgave compleet te annuleren mits tot 28 dagen na oorspronkelijk gekozen aankomstmoment.

Facturen/incasseren 28 dagen na ingangsdatum opgave
In de oude situatie ontving u vrijwel direct een factuur na het indienen van uw opgave. Dit betekende dat u in feite vaak “vooruit” betaalde. Daarnaast zorgde het snelle factureren/incasseren ervoor dat er, in het geval van een “omzet-verzoek”, gecorrigeerd moest worden d.m.v. een creditfactuur. Na ontvangst van de creditfactuur werd een herziende factuur toegestuurd. Ook deze procedure werd door klanten als omslachtig ervaren.

Om u beter van dienst te zijn, hebben wij onze facturatie-/incasseringsproces aangepast. Deze gaat nu van start op 28 dagen na de gekozen ingangsdatum van uw opgave. U hoeft dus niet meer vooruit te betalen en ontvangt daardoor geen creditfacturen meer voor mogelijk doorgevoerde omzettingen.

Minder stappen, meer duidelijkheid
De opgaveprocedure is ingekort. Bij het indienen van een nieuwe opgave loopt u nu twee stappen door in plaats van drie. Daarnaast hebben we de vormgeving van enkele functionaliteiten aangescherpt, zodat het voor de gebruiker duidelijker is wat er staat/dient te gebeuren.

Service en dienstverlening verder verbeteren
Zoals eerder vermeld, streven wij ernaar om het gebruiksgemak en dienstverlening rond het binnenhavengeld verder te verbeteren. Zo komt er op korte termijn een “app” om de toegang tot het opgaveprogramma nog makkelijker te maken. Zodra deze beschikbaar is, maken wij dit u als eerste kenbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over het Amsterdamse binnenhavengeld kunt u terecht op: www.portofamsterdam.nl/bhg.

Heeft u liever direct contact met een van onze medewerkers, dan kan dit telefonisch via 020-5234623 of per e-mail via
binnenhavengeld@portofamsterdam.nl.

Met vriendelijke groet,

Havenloket
Havenbedrijf Amsterdam

Verslag WBA 14 juni 2016

Ligplaatsbeleid.
Er is een te kort aan ligplaatsen in Amsterdam, daarom word er steeds gekeken waar en aan welke ligplaatsen behoefte is. Daarom word er binnen de regio ”geschoven” tussen de ligplaatsen.
Ligplaats Tolhuis kan benut worden door de binnenvaart mits er contact is geweest met de havendienst. Het is niet meer vrij van havengeld zoals vroeger, Havenbedrijf huurt het namelijk van de RWS.
Het havenbedrijf heeft grote plannen met de Surinamekade, er komen steigers t.b.v. 135 meter schepen. De bewoners aldaar zijn er fel tegen gekant.

Havengelden
Het heffen van havengelden is drastisch veranderd, hierdoor zijn er veel klachten binnen gekomen en veel boetes uitgedeeld.
Er zijn nu drietal opgaves mogelijk.

 • Vroeg boeken: Opgave doen voor ligplaats nemen 5% korting geld voor 7, 14 ,28 dagen briefjes.
 • Normaalboeken: Ligplaats nemen en binnen 14 dagen na aankomst opgave doen normaal tarief.
 • Laatboeken: Ligplaats nemen en opgave doen tussen de 14 en 28 dagen normaal tarief plus 5% uitsteltoeslag.
Op termijn wil men gebruik maken van de AIS gegevens, uiteraard met wederzijdse goedkeuring. Daarnaast word nog steeds onderhandeld of Zaanstad ook onder Amsterdams havengeld gaat vallen.
De bonden hadden nog wel de opmerking dat havenbedrijf had aangegeven dat het in overleg is gegaan en dat wij hieraan onze goedkeuring hadden gegeven, maar dat is niet zo.

Passagiersschepen beleid.
Hier word een duidelijk en helder beleid voor gemaakt om de veiligheid op het IJ te verhogen. Zodat niet iedereen met passagiers uit de stad het IJ op mag varen.

Storingen Oranjesluizen.
De bonden maken zich zorgen om storingen van de Oranjesluizen en de effecten hiervan met name voor de grotere schepen. Een oplossing zou zijn doorvaren net als vroeger en betere software plaatsen. Of eventueel een tweede sluis bij bouwen.

IJ sprong.
De Gemeente Amsterdam wil een brug over het IJ, want het veer verkeer raakt overvol en kan het verkeer niet aan. Havenbedrijf Amsterdam houd dit echter tegen om nautische redenen, daarbij geeft het wel aan een brug te bouwen in het verlengde van de verbindingsdam en dan moet hij minstens 12 meter hoog zijn en een openingsklap hebben van 16 meter. Of ze moeten een tunnel verbinding maken zogenaamde IJpleintunnel.

Houthaven.
Er komt een aanvaringsbescherming in de Houthaven om binnenvaart en pleziervaart hier te scheiden.

Huisvuil.
Havenbedrijf Amsterdam wil in samenwerking met de Gemeente huisvuil containers te plaatsen, maar dit is afgeraden door andere Gemeenten. Omdat huisvuil gauw bedrijfsafval wordt en de verwerking dan van €70 per ton al gauw naar € 300 per ton gaat. Hier is nog geen oplossing voor.

Klanttevredenheidsonderzoek.
Hier zijn verbeter punten naar voren gekomen, omdat Amsterdam niet echt goed scoorde. Hier word een projectorganisatie opgericht. Dit om te onderzoeken hoe de klanttevredeheid verbeterd kan worden.

Piet Bennik

Verslag WBA 25 oktober

Op 25 oktober is er weer WBA overleg geweest in Amsterdam.

Havengeld
Het grote nieuws is dat de college van Zaanstad akkoord is voor het gelijk trekken van het havengeld met Amsterdam. Het zal nog wel een jaar duren eer dat het werkelijkheid is, maar de eerste stap is gezet. Ook is er gesproken dat het innen van het havengeld in Amsterdam verre van ideaal is. Hier zal verandering medio november in komen.

Ligplaatsen
In de wintermaanden kan in overleg met de havendienst ligplaats genomen kunnen worden bij het Tolhuis, echter hier is men wel havengeld plichtig. Echter was er nog wel de vraag om in het weekend toch vrij te liggen. Hier komt in het volgende WBA een besluit over.

Binnenvaart centraal
Dit project loopt en we verwachten dat er positief word gereageerd op de inbreng van de organisaties over de faciliteiten, zoals walstroom tarief gelijk aan rest van Nederland, auto steiger Afrikahaven, auto afzet plaats veranderen is oostelijk havengebied. Extra drinkwater tappunten en milieu straat bij de auto afzet plaats Westhaven en Haparandedam.

Stand van zaken eisen passagiersschepen op het IJ
De divisie Havenmeester introduceert een goed, werkzaam en doorzichtig exploitatievergunningenbeleid voor het havenwater van Amsterdam, waardoor sturingsmogelijkheden worden toegevoegd om veiligheid voor de scheepvaart en opvarenden te verhogen. Het exploitatievergunningenbeleid moet worden gedragen door de ”gebruikers” en hen de nodige zekerheid geven voor de exploitatie van hun schepen.

Er zal worden gewerkt met een publiekrechtelijke vergunning afgegeven door de havenmeester namens het college van B&W. Verder is het de bedoeling dat uitgifte op de minst bezwarende wijze plaats zal vinden voor de ondernemer die een exploitatievergunning wenst te krijgen en daarvoor een aanvraag wil indienen. De administratieve lastendruk voor de ondernemer dient daarom laag te zijn en blijven.

Voor het binnenwater van de gemeente Amsterdam geldt al langer een exploitatievergunningenbeleid. Deze exploitatievergunningen worden uitgegeven namens het college van burgemeester en wethouders door Stichting Waternet. De handhaving van dit vergunningstelsel wordt door Stichting Waternet verzorgd. Uitgangspunt voor het beleid voor het havenwater is dat de wijze van aanvraag en uitgifte van exploitatievergunningen havenwater zal aansluiten bij de exploitatievergunningen binnenwater. Bovendien is het de bedoeling dat dezelfde handhavingsmethodiek wordt gebruikt voor beide exploitatievergunningenstelsels, ofschoon beide voor een ander vaargebied gelden.

Storingen Oranjesluizen en Schellingwouderbrug
De binnenvaart organisaties geven aan zich zorgen te maken over het effect van de storingen. Bij grote wachttijden zou openzetten een oplossing kunnen zijn.

Piet Bennik