Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch

Alweer inkrimping schuttijden voor de binnenvaart – Vervolg

In de nieuwsbrief van december schreven wij over de inperking van de schuttijden van de Buitensluis Schiedam. Na telefonisch contact met de gemeente is toegezegd dat de tijden ongewijzigd blijven tot april.

Nu begrepen wij dat niet alleen de schippers in verweer waren gekomen, maar ook de glasfabriek in Schiedam.

De glasfabriek in Schiedam sluit echter per augustus 2017 (aldus Het Journaal). Dit kost de kleine binnenvaart ca. 100.000 ton aan transport per jaar. De glasfabriek sluit uit bedrijfseconomische redenen; mogelijk wordt een deel van de productie verplaatst naar Leerdam of Maastricht.

Bij ons is niet bekend of dit nog effect zal hebben op de schuttijden van de Buitensluis. We blijven het nauwlettend in de gaten houden.


Uw melding RWS

Even wat correspondentie met RWS.

Uw melding
Datum 2-12-2016

Waar ik mij aan stoor is dat we nu al geruime tijd bezig zijn met de ledverlichting op sluizen en bruggen met name in het noorden. We zijn nu zo’n kleine twee jaar bezig en geef regelmatig afwijkende storende verlichting door aan RWS en via KSV BLN, maar de resultaten zijn en blijven diep triest qua uitvoering. En we hebben schijnt ook nog steeds niets geleerd hiervan want zoals op de nieuwe brug te Dorkwerd staan gewoon wederom zeer verblindende verlichting als ook op de recent gerefitte Lorenztssluizen is het nog steeds een drama of te wel er is NIETS gebeurd.

Wanneer gaat de RWS die beloofde dat er verbetering zou komen mits wij schippers het aan zouden geven eens iets uitvoeren of moet er eerst weer een groots kranten artikel geplaats worden!!!

aanvulling nav telefoongesprek:
Mijn klacht gaat over de rode en groene ledverlichting op de bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat. Vooral als deze tegelijk branden is het effect verblindend. Ik heb contact gehad met Eddie H. van Rijkswaterstaat, over de brug bij Dorkwerd. Hij geeft aan dat Rijkswaterstaat nog niks aan deze verlichting kan doen omdat de aannemer de brug nog niet heeft overgedragen.

Mijn dringende verzoek aan Rijkswaterstaat is om iets te doen aan de te felle verlichting, specifiek aan de brug bij Dorkwerd en de Lorentzsluizen.
Wij hebben uw bericht in goede orde ontvangen. U ontvangt binnen 10 werkdagen een antwoord van ons.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

Onze reactie
Datum 18-1-2017

Dank voor uw melding en onze excuses dat de reactie wat later komt dan gebruikelijk.
Wij begrijpen dat er inmiddels telefonisch contact is geweest met u over de Lorentzsluizen.

Het onderstaande bericht geeft antwoord op de vraag over de Dorkwerderbrug.
In januari of februari gaat de aannemer onder de brug baggeren en kan de tijdelijke scheepvaartverlichting welke inderdaad niet dimbaar is worden vervangen door de reeds geplaatste 30cm LED-2 verlichting tevens wordt de signalering aangepast dat dan de brug aan beide zijden tegelijkertijd onderdoor vaarbaar is bij gesloten brug en door vaarbaar bij geopende brug. Deze ledverlichting zal ‘s nachts en in het donker worden gedimd. De verlichting op de brug zal verder worden teruggebracht naar de standaardwaarden voor wegverkeer.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

Uw melding
Datum 22-01-2017

Dat is een uitwijkend antwoord, maar voorlopig is en blijft de scheepvaart verblind. Als ook door nieuwbouw bij spoorbrug Zuidhorn. Wat voor verklaring heeft u dan voor Sluis Kornwerd en al die andere bruggen?
In de bijlage vindt u een lijst die wij al geruime tijd hebben opgesteld.

Uw melding
Datum 19-01-2017

Vanuit onze achterban krijgen wij klachten over hinderlijke verlichting vanaf de wal op de Noord Nederlandse kanalen. Deze verlichting kunnen de navigatie van binnenvaartschepen nadelig beïnvloeden en vormen derhalve een veiligheidsrisico.

Wij vragen u actie te ondernemen om de hinderlijke verlichting weg te nemen op de volgende locaties:

  • Winschoten Virol terrein verlichting.
  • Hoogezand Rabobank gevelverlichting.
  • Hoogezand verlichting nieuwe loods.
  • Groningen Simmeren schroot verlichting aan de loods.
  • Delfzijl Kabelfabriek.
  • Stroobos Campina parkeerplaats verlichting verblind voornamelijk varend vanaf de brug Blauwverlaat.
  • Spoorbrug Zuidhorn Bouwplaats nieuwe brug staat alleen de verlichting richting kanaal en niet vanaf het kanaal, maar je ziet totaal de spoorbrug zonder geel middenlicht totaal niet (vroeger waren de brughoofden wit geschilderd).
  • Leeuwarden Onttinnigsfabriek lampen aan de loods.
  • Harlingen Werkzaamheden Konimgsbrug bouwlamp op torenkraan

Onze reactie
Uw melding met betrekking tot de locatie ‘Stroobos Campina’ is uitgezet, u ontvangt hierover binnen 10 dagen een reactie.

Wij kunnen uw melding met betrekking tot ‘Delfzijl Kabel’ nog niet in behandeling nemen omdat wij meer informatie nodig hebben om te bepalen of de locatie onder Rijkswaterstaat valt. Kunt u een precieze locatie aangeven, en aan welk water de locatie ligt?

Rijkswaterstaat is niet verantwoordelijk voor de overige locaties in uw melding. Wij kunnen uw melding over deze locaties daarom niet afhandelen. In dit geval zijn derden verantwoordelijk. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de betreffende instanties.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat

Dit is nog maar weer een klein stukje over wat RWS zoal doet met het 0800-8002 nummer. Mijn volgende klacht zal dan ook zo zijn dat dus de klachtenlijn een afscheeplijn is. Het lichaam RWS werk dus in mijn optiek niet. En zo hebben we ook nog de meldingen m.b.t. de palen aan de binnenkant van Sluis Delfzijl

Piet Bennik in samenwerking met Marleen Buitendijk BLN-Schuttevaer

Zienswijze ASV vergroting maximale scheepsdiepgang

op het hele Noordhollandsch Kanaal (Afgesloten IJ – Koopvaardersschutsluis)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn voornemens om de maximale scheepsdiepgang op het hele Noordhollandsch Kanaal (Afgesloten IJ – Koopvaardersschutsluis) te vergroten van 2,85 m naar 3 m. De diepgang van 3 m hoort bij de genormeerde afmetingen van het Cemt IV-schip dat het kanaal kan bevaren.

U heeft onder andere de ASV gevraagd haar zienswijze te geven op het voorgenomen besluit.

De ASV denkt dat de vergroting van de diepgang onnodig is op het traject vanaf het IJ tot sluis Purmerend. Daar liggen geen binnenvaartbestemmingen en de maximale lengte daar is 65 meter. Het kan geen kwaad, maar heel zinvol is het niet.
De breedte in de geul van het kanaal is gedimensioneerd op 3,70 meter, buiten de geul (3B) is het 2,85 meter. Midden in de geul moet het naar ons weten nog aanmerkelijk dieper zijn. In die zin kan 3,0 meter diepgang prima, al vraagt de ASV zich af hoe dat gaat bij het passeren van twee geladen schepen op 3,0 meter diepgang. Met max. 3.70 ontwerpdiepte en een krap profiel denkt de ASV dat dat toch iets moeilijker gaat.
Ook belangrijk is het om te weten wat de diepgangssituatie is bij de kunstwerken, met name de passage door Alkmaar lijkt ons wel wat kritiek.
Verder is de ASV ervan overtuigd dat een 3,0 meter op het Noordhollandschkanaal enkel zinvol is als ook op de Zaan, het Alkmaardermeer, de Markervaart en de Tapsloot de maximale diepgang naar 3,0 meter gaat. Dat is momenteel nog altijd 2,85 meter voor zover wij weten.

Toch een aantal puntjes uit het huidige afmetingenbesluit dat reeds is vastgesteld.:

Ringvaart Haarlemmermeer zien wij een maximaal onderwateroppervlakte van het schip in het dwarsprofiel van 17,25 m² respectievelijk 19 m² voor het oostelijke en westelijke deel. Dit was in het afmetingenbesluit in 2004 niet aanwezig. Wij nemen aan dat het baggeren in 2012-2013 van de Ringvaart er voor heeft gezorgd dat de bevaarbaarheid verbeterd is. De ASV acht een dergelijke beperking onnodig complicerend en ook niet nodig gezien de afmetingen van de Ringvaart en haar kunstwerken.
Aansluitend op de motivatie om voor het Waardkanaal een diepgang van 2,70 meter vast te stellen bij een waterdiepte van 3,30 meter, vragen wij ons zelfs af of de diepgang op de Ringvaart van de Haarlemmermeer (West, Zuid, Oost) niet opgehoogd kan worden naar 2,60 meter (conform CEMT klasse II) of 2,70 meter zelfs. DE ASV meent dat de Amstel in de komen de jaren gebaggerd moet gaan worden. Wij vinden de “afwaardering” van de Amstel tussen de Kromme Mijdrecht en de Tolhuissluis dan ook onverstandig en onnodig complicerend. De ASV neemt aan dat het wenselijk is dat ook hier grotere binnenvaartschepen vanuit het noorden moeten kunnen varen om het baggeren mogelijk te maken.

Tot zover de zienswijze van de ASV per 10 december 2016