Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

IL&T

AIS en CvO

ILenT overleg: (Tijdelijke) Certificaten (ILenT)
Donderdag 10 november hebben Ger Veuger en Paul Markusse namens de ASV deelgenomen aan een overleg met het ILenT.
Daarbij kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde.

Certificaatverlenging
In het vorige strategisch brancheoverleg is gesproken over de problemen met het verlengen van (tijdelijke) certificaten. Er is sprake van onduidelijkheden en onjuistheden op de certificaten zelf. ILT is in in gesprek met erkende instellingen. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de problemen.

De tijdelijke certificaten
worden zoveel mogelijk terug gedraaid, dat betekent dat men niet meer met tijdelijke certificaten wil werken. ILT wil van de tijdelijkheid af. Er is voldoende duidelijkheid in de voorwaarden. In het verleden zijn tijdelijke certificaten afgegeven die nu niet meer afgegeven zouden worden. ILT wordt hier scherper in.

Uitzonderingen worden gemaakt voor gevallen waarbij het bestuurlijk niet anders kan zoals met de waterinjectiemotoren (die nog niet door de CCR goedgekeurd zijn) Voor de toevoeging van waterstof is nog geen aanbeveling. Als gevolg daarvan kan alleen een tijdelijk certificaat af gegeven worden. Het afgeven van tijdelijke certificaten bij innovaties die nog niet in wetgeving zijn gegoten moet mogelijk blijven.

Onduidelijkheid in het CvO
Ten aanzien van de onduidelijkheid over Rijn – Communautair - en terug gaf ILenT de volgende uitleg:
Als je van Rijn naar Communautair gaat kun je niet terug naar Rijn, dan wel alleen onder nieuw schip.
Maar je kunt wel naar Communautair PLUS R dat is ook gewoon Rijn attest.
Maar in de nieuwe vorm die we na 2018 allemaal krijgen is het bestaande Rijn Attest voorbij alles wordt dan Communautair met of zonder R. De voorwaarden die hierbij gehanteerd worden zijn de dan geldende regeling inclusief de dan geldende overgangsbepalingen.

ILenT overleg: Informatie gestuurd toezicht: opsporing en vervolging m.b.v. AIS! Donderdag 10 november hebben Ger Veuger en Paul Markusse namens de ASV deelgenomen aan een overleg met het ILenT.
Daarbij kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde.

Informatie gestuurd toezicht: opsporing en vervolging m.b.v. AIS! Het is de intentie van de ILT om AIS informatie te gebruiken zodat de schepen die volgens de informatieanalyse in aanmerking komen Op basis van inspectieresultaten van de verschillende diensten wordt een statistische berekening gemaakt over de kwaliteit van de individuele schepen. Het resultaat hiervan is een indeling in categorieën A t/m E of onbekende schepen. De afdeling Handhaving Binnenvaart is gestart met het onderzoeken van de categorie E schepen. Onderzocht wordt bijv. wat een schip tot een categorie E schip maakt? De categorieën worden in Inspectieview, aan alle gebruikers van dit systeem, aangeboden. Inspectieview is het gezamenlijke systeem waarin inspecteurs kunnen zien wie het laatst aan boord van een schip is geweest en met welk resultaat. Tevens zijn de kenmerken van het schip en de afgegeven certificaten te zien. In inspectieview zijn begin volgend jaar de inspectieresultaten te zien van ILT, RWS, Politie en de havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam. Het is de intentie van de ILT om AIS informatie te gebruiken zodat de schepen die volgens de informatieanalyse in aanmerking komen voor een inspectie ook daadwerkelijk gelokaliseerd kunnen worden. AIS gegevens zullen niet gebruikt worden als enige vorm van bewijsvoering voor de handhaving; het gaat uitsluitend om de laatste stap in de voorbereidende analyse: waar is het schip. De ILT vindt deze wijze van gebruik passend binnen de afspraak die ten tijde van de invoering van verplichte AIS in de Binnenvaart met de Tweede Kamer is gemaakt, namelijk dat AIS niet voor de handhaving wordt gebruikt. Deze zienswijze is aan de minister voorgelegd.

De ASV heeft tijdens het ILenT overleg onmiddellijk (net als in het voorgaande overleg) aangegeven dat opsporing en vervolging is verboden tegen de afspraak met de Minister en dat dit er volgens de ASV wel degelijk onder valt.

Volgens het ILenT valt dit niet onder opsporing en mag dit wel. Ze hebben het aan de Minister voorgelegd ter beoordeling.
Waar gaat ILenT op selecteren? Op 10 onderwerpen en in 5 categorieën uit gewerkt A tot E.

Categorie A wordt om de 3 jaar gecontroleerd
B om de 2 jaar
C ieder jaar
D om de 9 maanden
en behoor je tot groep E dan ben je iedere 6 maanden de ...

Waar gaan ze op selecteren ? AIS feeds dat wil zeggen via AIS de bewegingen van de schepen bekijken zodat ze kunnen zien waar veel schepen varen. (Flauw verhaal vonden de aanwezigen namens de ASV)

 • RWS informatie over scheepsbewegingen, vaargebied frequentie, bekendheid bij andere diensten Gemeenten Politie of anderen.
 • Scheepstype.
 • Leeftijd Schip.
 • Gevaarlijke Stoffen.
 • Zwaarte van overtredingen.
 • Verlopen certificaten.
 • Segment beschrijving.
Hier is uiteraard wel wat over gezegd maar de tijd was op dus we kwamen er niet klaar mee.

Prioriteiten handhaving 2017: 

 • Vaargedrag
 • Scheepsafvalstoffen
 • Communicatie en werking AIS
 • Vaar en rusttijden
 • Inventariseren arbeidsinspectie
 • en ZWEMVESTEN. 

Wat verder ter tafel kwam:
Foto maken met telefoon van ID kaart ( waar bv ook je BSN nummer op kan staan ) mag dat zomaar? De ASV denkt van niet, tenzij er een aanwijzing is van het plegen van een overtreding. ILenT gaf duidelijk aan dat die vraag al was binnen gekomen en dat het onderzocht werd.  

Piloot Zeeland wel dan niet goedgekeurd?
Een vraag van een van onze leden wiens piloot afgekeurd werd maar een praktisch identiek type met nota bene dezelfde gebruiksaanwijzing wel goedgekeurd is: Het antwoord , dat ligt aan de leverancier als die op die jaargang geen goedkeuring heeft aangevraagd dan is er op die jaargang geen goedkeuring. Dit is het zelfde verhaal als  destijds met de Radar die hebben ze massaal niet meer aangeboden voor keuring en toen waren ze niet meer goedgekeurd. Want die jongens willen ook wel eens wat nieuws verkopen.

Consequentie handhavingsbeleid:
De ASV heeft de hele zaak nog even breed proberen te trekken ten aanzien van de gehele controle politiek wat er toe geleid heeft dat een bedrijf als Jan Plezier uit Meppel het bijltje er bij neer gooit met als reden de steeds verder gaande eisen controles en boetes die worden opgelegd en je bedrijfsvoering bijkans onmogelijk maken Naast de sluitingstijden van kunstwerken waardoor het haast niet meer te doen is.
De reactie was uiteraard nog al lauw.

 Met dank vanuit de denktank en het AS bestuur aan Ger Veuger en Paul Markusse

Evaluatie Boetecatalogus

Donderdag 10 november hebben Ger Veuger en Paul Markusse namens de ASV deelgenomen aan een overleg met het ILenT.
Daarbij kwamen onder andere de volgende zaken aan de orde:

Evaluatie Boetecatalogus (ILenT) In 2015 is ruim 5331 keer geïnspecteerd. In 27% van de gevallen wordt een waarschuwing gegeven en in 8,5% van de gevallen is door de inspecteur besloten een boeterapport op te maken. Dit zijn de rapporten van de verschillende diensten (oa. RWS, Havenbedrijven, ILT, Politie)
Waarvoor worden de meeste boeterapporten opgemaakt? Vaartijdenboek niet ingevuld, bemanningstekort, rusttijden en het niet voldoen aan technische voorschriften.

Met de introductie van de prioriteringscategorieën zal ILT meer gaan onderzoeken of overtredingen ook op andere schepen van een reder voorkomen.

Bij de technische overtredingen zijn na de verhoging van de maximale boetes, de boetebedragen die worden opgelegd niet significant omhoog gegaan stelt het ILenT.
Maar de ASV krijgt alarmerende berichten van exorbitant hoge boetes.

Volgens het ILenT geeft de betreffende Inspecteur de feiten en de omstandigheden weer in het boeterapport op basis waarvan de op te leggen boete wordt bepaald.

Maar wordt er rekening gehouden met de bedrijfsvorm? Bij een eenmansbedrijf of VOF gaat een boete van 3.000,- wegens overtreding van de vaartijdenwet rechtstreeks uit de privemiddelen, waar bij een BV of NV het door "het bedrijf" betaald wordt.

Men zegt dat de inspecteur wel de omstandigheden meeneemt in het oordeel en dat daarmee de bedragen niet maximaal zijn conform handhavingsbeleid. Inspecteurs worden hierin opgeleid en bespreken de individuele casus in vakgroep overleggen.

Krijgt de werkgever en de werknemer de boete? Dit is nog onvoldoende duidelijk uit het systeem te halen. De praktijk is wel dat de werkgever meestal de boete van de werknemer betaalt.

Reactie ASV: Technische overtredingen
De ASV heeft bij het ILenT aan de orde gesteld dat 54% van de technische overtredingen voortkomen uit controles op controles: dat toch niet de bedoeling kan zijn.
ILenT blijft echter van mening dat dit noodzakelijk blijft.
ASV heeft voorgesteld het net zo aan te pakken als de APK keuring: dat je ter plaatse naloopt met de keuring waar de expert dan ook nog bij is. Dat doet ILenT nu ook wel steekproefsgewijs en daar kan geen bekeuring uit voortkomen voor de schipper. Het gaat er dan over of de expert het goed heeft gedaan.

Boetes en beroepsmogelijkheden ILenT
Ten aanzien van de boetes en de beroepsmogelijkheden heeft de ASV gevraagd wat de beroepsprocedure is. De gewone rechter komt er niet aan te pas, je hebt te maken met de bestuursrechter omdat het niet privé is maar bedrijf. Als je bezwaar maakt komt het bezwaar eerst bij ILenT terecht, dan bij de bestuursrechter en daarna bij de Raad van Staten.

In het proces kan voor de opgelegde boete een zienswijze (bezwaar) worden ingediend. Van de boeterapporten die in behandeling worden genomen door het boetebureau, wordt in 20% van de gevallen een zienswijze ingediend wat in 25% van deze gevallen resulteert in het afzien van een opgelegde boete.
Dat betekent dat het zeker loont om een zienswijze te schrijven. Een zienswijze is in feite gewoon een verweerschrift. Gewoon doen!

Hoogte boetes:
verlaagd na kritiek uit de bedrijfstak Van de bedragen die worden genoemd in catalogus bestuurlijke boetes zijn de toegepaste percentages volgens het ILenT verlaagd na overwegingen die voort kwamen na de kritiek uit de bedrijfstak.