Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Terneuzen

Reactie ASV

op de uitspraak van de Raad van State betreft de Nieuwe sluis van Terneuzen:

Zoals bekend verondersteld mag worden heeft de ASV er alles aan gedaan om de wijze waarop de nieuwe sluis van Terneuzen tot stand komt, het ligplaatsprobleem wat daar ontstaat en het feit dat er geen aparte spuisluis komt aan de orde te stellen.

Inmiddels is duidelijk dat alle beroepen (ook van andere partijen) zijn afgewezen of niet-ontvankelijk verklaard.
Raad van Staten - uitspraken

De uitspraak ligt in de lijn van de diverse uitspraken van overheidsorganisaties, ministers, RWS en dergelijke, die we de laatste tijd ervaren. De illusie word gewekt, dat je als burger nog inspraak hebt in beleidsvoornemens. Wat er ook aan steekhoudende argumenten naar voren wordt gebracht, het blijft een illusie. Dat heet in onze wereld democratie.

Argumenten tellen niet
Het is dieptreurig dat er besluiten genomen worden waarbij argumenten niet lijken te tellen en de belangen van minder sterke spelers (de schippers en particuliere bedrijven aan de wal) kennelijk niet (zwaar) wegen. Alweer wordt het vertrouwen in ons rechtssysteem geschaad. Zoals een van onze bestuursleden zei: zo maak je van een normale schipper een tegendraadse burger.

Niet voor niets
De ASV vindt desondanks dat al het werk niet voor niets is geweest. We hebben er duidelijk op gewezen, dat er verkeerde beslissingen worden genomen, die tegen het belang van de binnenvaart ingaan. Hieraan kunnen en zullen we later altijd nog refereren.
Belangrijk is hard te maken welke schade de binnenvaart ondervindt bij iedere stremming van de sluizen i.v.m met teveel of te weinig water.
Het is wellicht een mogelijkheid een meldpunt te openen waar men de verlette tijd, de geleden inkomstenderving, het niet kunnen voldoen aan de afspraken die met verladers/ontvangers gemaakt zijn etc. kan melden bijvoorbeeld d.m.v  een speciaal e-mail adres. Vervolgens kunnen we deze gegevens regelmatig publiceren en ook doorsturen naar het ministerie. Ook kunnen we ter discussie stellen of het feit dat er Europese subsidiegelden binnengehaald worden met het argument “binnenvaartsluis” wel voor een zeesluis bestemd mogen worden, zeker indachtig het feit dat de binnenvaart er geen voordeel, maar wel schade van ondervindt. Kortom: volgende stappen moeten bepaald worden. Op de ledenvergadering op 1 oktober zal de ASV diverse mogelijkheden bespreken. 

Terneuzen toch voorzien van spuikanaal

Na al het gedoe met zienswijzen en beroepsschriften is de ASV erachter gekomen dat er al een spuikanaal aanwezig is in Terneuzen. Weliswaar heeft het bijbehorende gemaal veel te weinig capaciteit met 8 kuub per seconde om het overtollige Franse en Belgische water te verwerken, maar het is er wel. Het kanaaltje loopt evenwijdig langs het kanaal Gent-Terneuzen Westelijk van de weg. Bij de Westsluis loopt het wat verder het land in om uiteindelijk ca. 300 meter voorbij de Westsluis via het gemaal in de West buitenhaven uit te komen.

De overheid kan dus de stremmingen die wij als binnenvaart gaan ondervinden geheel of gedeeltelijk voorkomen door dit spuikanaal aan te pakken door o.a. de capaciteit van het gemaal te vergroten. Zou de Nederlandse overheid niet naar deze mogelijkheid gekeken hebben omdat België en Europa daaraan niet financieel zullen bijdragen?

Als ASV zullen we het in ieder geval onthouden want, de Raad van State mag dan wel de bezwaren van tafel hebben geveegd, de stremmingen zullen ons tot last zijn en op kosten blijven jagen.

Stremming Oostsluis Terneuzen

ter informatie:

Rijkswaterstaat werkt dit najaar aan de Oostsluis in Terneuzen. Op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur start het wisselen van de sluisdeuren aan de kanaalzijde. De oude deuren worden vervangen door geconserveerde en gereviseerde deuren. Daarna krijgt de Oostsluis nieuwe besturing, worden de twee bruggen, de deuren aan het binnen- en het buitenhoofd en de spui- en nivelleerinstallatie omgebouwd en worden de sluis en de bruggen geschikt gemaakt voor het bedienen op afstand vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.

Verwachte wachttijden
De Oostsluis is door deze werkzaamheden gestremd van vrijdag 14 oktober 12.00 uur tot zondag 13 november 23.59 uur. Tijdens de stremming wordt de beroepsvaart geschut in de Westsluis en Middensluis. De recreatievaart kan mee in de Middensluis. Ondanks dat levert de stremming hinder op voor de scheepvaart. De gemiddelde wachttijd bedraagt naar verwachting 2 à 3 uur en kan bij grote drukte oplopen tot 10 uur. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om alles in goede banen te leiden, zoals afspraken over wachtplaatsen en extra scheepvaartbegeleiding door een van de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat.

Stremming start eerder vanwege onderhoud
Eerder ontving u van ons al informatie over de werkzaamheden in Terneuzen door het project Modernisering ObjectBediening Zeeland (MOBZ). Deze zouden starten op 17 oktober. Graag attenderen wij u erop dat de scheepvaartstremming nu zal beginnen op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur, omdat voorafgaand aan de MOBZ-werkzaamheden de deuren aan de kanaalzijde worden vervangen. Rijkswaterstaat combineert tijdens deze stremming zoveel mogelijk werk om zo de hinder te beperken. Het wisselen van de sluisdeuren vindt plaats in het kader van regulier onderhoud en wordt uitgevoerd door de firma Heijmans.

MOBZ
De ombouw van de sluizen naar “bediening op afstand” is onderdeel van het project MOBZ. Rijkswaterstaat verbouwt de bruggen en sluizen in Zeeland zodat die op afstand bediend kunnen worden vanuit twee nautische centrales. Een ervan staat in Terneuzen. Door te bedienen vanuit een nautische centrale kan Rijkswaterstaat het personeel, de bruggen en sluizen efficiënter inzetten. Ook is het zo mogelijk scheepvaart beter door een gehele corridor te begeleiden, waardoor reizen beter te plannen zijn. Alle werkzaamheden in het kader van MOBZ worden uitgevoerd door ENGIE.

Actuele informatie
Actuele vaarweginformatie tijdens de stremmingsperiodes: Scheldt Net, Vaarweginformatie of Sluisplanning. Meer informatie over het project MOBZ. Voor informatie over de maatregelen die worden genomen voor de scheepvaart, kunt u de BASS (Berichtgeving Aan de Scheepvaart Scheldegebied) raadplegen

Namens MOBZ