Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Nautisch

Spitstijden Beekse Brug geoptimaliseerd!

Op 7 Juli jl. hebben we gesproken over de bedieningstijden van de Beekse brug. De gemeente Laarbeek, Provincie Noord-Brabant, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Algemeene Schippers Vereeniging, busonderneming Hermes en Rijkswaterstaat, hebben de doorstromingsgegevens van de scheepvaart en het wegverkeer in kaart gebracht  in relatie tot de brugopeningen van de Beekse brug.

Hieruit blijkt dat sinds invoering van de vaste bedieningstijden de filelengte van het wegverkeer is afgenomen in de ochtendspits, omdat de scheepvaart gezien de vaartijden veelal vóór de spits de Beekse brug al is gepasseerd.

In de avondspits is er minimale afname te zien van de filelengte. Opvallend is hierbij de filelengte op de N615 richting Gemert rond 17.30 uur. Hierbij lijkt vooral de inrichting van het kruispunt de oorzaak van de filelengte.

In de laatste 2 maanden zijn ook de wachttijden bijgehouden van de scheepvaart. Voor de wachtende schepen was dit gemiddeld 20 minuten bij de Beekse brug.

Rijkswaterstaat gaat de brug bedienen om 07:38    08:18   16:34    17:14. Dit geeft de scheepvaart meer ruimte om op tijd op de plaats van bestemming te komen en geeft grotere kans dat de scheepvaart kan doorvaren. Doorvaren van  de scheepvaart zorgt voor kortere openingstijden van de Beekse brug. Tevens verbeteren rijtijden van de bus en het  wegverkeer. De bedieningstijden gaan in op 8 augustus 2016! De Provincie Noord-Brabant en de gemeente Laarbeek zijn in gesprek over de doorstroming van het verkeer op het kruispunt.

Sluiting Noordervaart

MAATSCHAPPELIJK BELANG (kleine) VAARWEGEN

n.a.v. de geplande definitieve sluiting Noordervaart (Nederweert-Beringe), ofwel: wat wij daarvan zouden vinden.

Heeft zo'n kanaal nog waarde, of kunnen we het beter "waardig" sluiten?

Breek me de bek niet open!!

In principe ben ik NOOIT voor sluiting van kanalen. Maar een doodlopend kanaal heeft altijd het extra nadeel,dat het ook voor doorgaande pleziervaart niet echt interessant is.
Waardig sluiten? Sluiten zal onontkoombaar zijn. Of dat waardig moet gebeuren?
Misschien op basis van historische achtergronden: Jammer, dat het laatste stukje van Panningen naar Venlo niet is gegraven zoals door Napoleon gepland als afsluitend onderdeel van "zijn" Seine-Nord verbinding. Toevallig recent een kopie van een antieke overzichtskaart vaarwegen uit die tijd opgeduikeld.

Maar waardig met RWS of KSV in de picture? Echt niet. RWS heeft jaren geleden de doodsteek gegeven aan dit kanaal door halverwege een klapbrug te vervangen door een dam met een rotonde. Hierdoor werd het regionale handelsgebied Beringe/Panningen al afgesloten van het vaarwegennet.

De maatschappelijke baten wogen, cq. wegen niet op tegen de maatschappelijke kosten?

Het is hier een klein voorbeeldje van hoe het eraan toe gaat en nog verder zal gaan met de kleine Franse kanalen:
Eerst pleeg je geen onderhoud, dan worden de vaaromstandigheden slechter en daarmee onrendabeler, vervolgens wordt er te weinig gebruik gemaakt van een kanaal, bedieningstijden beperkt, op personeel bezuinigd en daarna nog alleen voor waterbeheer (zie de Franse Maas) intact gelaten.

Wij zijn, ik denk eind tachtiger jaren, nog wel vanuit Frankrijk met tarwe naar Beringe geweest, op inderdaad 1,65m., eerst lichten in Weert.
Daarna midden negentiger jaren nog enkele sporadische keren naar de fa. Roost,omgeving Nederweert, met kunstmest.
Een halve dag varen vanaf Stein, maar 2 dagen van tevoren de sluismeester bestellen om binnengeschut te kunnen worden.
Het zal rond die periode geweest zijn, dat besloten is, om voor die rotonde een dam in het kanaal te leggen en daarmee Beringe af te sluiten van scheepvaart. Twee bouwmaterialenbedrijven en een veevoederbedrijf zijn vermoedelijk toen, na protest, met een vergoeding akkoord gegaan.
Daarna alleen nog aanvoer per as, met die kleine hoeveelheden al snel efficienter als per schip. Maar ook door die beperking in diepgang, want volgens mij was het ook daar, in de geest van Napoleon, oorspronkelijk 1,90m.

In verband met die afdamming heeft, voor zover ik weet, KSV nooit echt aan de bel getrokken. Voor RWS ging gewoon, zoals op heel veel plaatsen bij kleine vaarwegen, het wegtransport vóór.

Verhouding maarschappelijke kosten/opbrengsten? De Markt moet zijn werk doen, zoals de minister steeds stelt. En daarin grijpen we niet in. Dus het goedkoopste vervoer trekt aan het langste eind.

Kijk naar Weert: Een haven, die niet meer gebruikt wordt, boven sluis 16 nog één bruikbare kade voor bouwmaterialen (waar niemand meer lost), één kade is al opgedoekt, terwijl er een bedrijventerrein ligt met kraan. Wat te koop is, maar waar een nieuwe eigenaar dus geen water-overslag meer kan doen.
Twee grote industrie terreinen met grote bedrijven, ook in de bouwsector, maar alles per as.
Gelukkig nog een graansilo, die veel per schip doet. De haven van Budel wordt vernieuwd en ingericht voor container-overslag en zelfs bulk? Volgens ingewijden bij WPS alleen om België te pushen,om de IJzeren Rijn tot Budel de moderniseren.
Containeroverslag is door de beperkte brughoogte bij voorbaat onrendabel, in Budel nog erger als in Nederweert bij WPS.

Maatschappelijk belang? Hoe groot moeten de problemen op de weg nog worden eer dat als maatschappelijk belang eens door gaat wegen ten voordele van ook de kleine kanalen?

Voor wat betreft de fa. Roost: Daar spelen ook nog andere belangen: Ook wanneer je bij Roost lost, kan het niet rechtstreeks bij hen in de opslag, want de drukke Rijksweg zit ertussen.
Dus ook daar (een beetje) natransport.
De dichtstbijzijnde losplek is Nederweert: daar kunnen ze wel met 700 ton voor de wal komen, als het niet meer is met een kempenaar-koppelverband. Het is een kade van Wessem Port Services, die hebben eigen vrachtwagens en doen ook de aanvoer naar de scheepsbelading in Stein. Zullen het dus ongetwijfeld ook wel die 5 kilometer verderop naar Roost willen brengen, of rechtstreeks naar een klant. Of rechtstreeks vanaf Stein naar een klant....

Je zult sluiting dus niet tegen kunnen houden. Het mooiste zou zijn, als je bij RWS wisselgeld zou kunnen bedingen ten behoeve van klein vaarwater, maar wat?

Groetjes,
Jos.

Kanaal van Briare: Wateroverlast met verstrekkende gevolgen

In de nacht van 30 op 31 mei stortte de dijk op PK 38.550 (bij Montcresson) van het Kanaal van Briare in. Net als op vele plekken in Frankrijk kampte men met enorme wateroverlast en de slecht onderhouden dijk kon dit niet aan.
Net nu er een nieuwe start was gemaakt van het intensief gebruiken van deze vaarweg voor beroepsvaart lijkt het door achterstallig onderhoud en de ongunstig gezinde weergoden een spaak in het wiel gestoken te worden van de ambities van de regionale VNF en het daar opgestarte bedrijf AGREGATS du CENTRE.

Afgelopen jaar is er veel Franse media-aandacht geweest voor de hernieuwde ingebruikname voor de binnenvaart van het Kanaal van Briare. Hoewel het kanaal nog wel gebruikt werd als doorvaart door de binnenvaart was er nauwelijks sprake van laden en/of lossen in het kanaal. Er was dan ook veel enthousiasme toen er weer een laad-en loskade werd gerealiseerd bij Givry (in de buurt van Nevers) Het bedrijf AGREGATS du CENTRE had een concessie van 20 jaar in de wacht gesleept om zand en grind vanuit de Loire naar Bonneuil (Parijs) te vervoeren waarbij de retourvracht uit grond bestond.
Deze 5 dagen duren de reis loopt via de rivieren de Marne, de Seine, de Loing, en de kanalen lateral a la Loing (evenwijdig aan de Loing), het kanaal van Briare, en het kanaal lateral a la Loire.

Kortdurende vreugde
Eindelijk kwam er weer werk bij voor de spitsen die de laatste jaren zoveel werk zijn kwijtgeraakt. Men had het over 30 spitsen die constant aan het werk konden zijn. De realiteit was dat mede door het slechte onderhoud van de vaarwegen schepen elkaar moeilijk konden passeren waardoor het maximum van 15 spitsen eerder aan de orde was.
Maar 15 spitsen die constant werk hebben is een positieve ontwikkeling voor deze categorie.
De vreugde was echter van korte duur. Nadat afgelopen jaar het kanaal al een maand gestremd is geweest vanwege noodzakelijk onderhoud lijkt de huidige stremming van veel langere duur te zijn.
Volgens de VNF Direction Territoriale Centre-Bourgonge, charge de mission ‘transport’ is de termijn voor de reparaties ‘enkele maanden’. Dat het lang zal duren voor het weer gebruikt kan worden lijkt evident: Na de dijkdoorbraak heeft men enige noodreparaties uitgevoerd om erger te voorkomen.
Maar nu moet het hele kanaal langsgelopen worden om te kijken of er nog meer schade is, daarna wordt alles bestudeerd waarna besloten wordt hoe en wat men zal gaan repareren. Vervolgens moet er bepaald worden wie het werk gaat uitvoeren. Inmiddels loopt het tegen vakantietijd dus dat zal de zaak niet vlotter doen verlopen.

Desastreuze gevolgen
Dit alles zou wel eens desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de continuïteit van het vervoer over water via deze kanalen. De VNF heeft bedongen dat het vervoer over water plaats zal vinden maar die kan daar het bedrijf AGREGATS du CENTRE natuurlijk niet meer aan houden in deze omstandigheden. Wat betekent dat voor de toekomst? En wat zijn de gevolgen voor het bedrijf AGREGATS du CENTRE zelf? Voor de sluiswachters die hoopvol waren omdat “hun” kanaal weer volop gebruikt werd?
Al eerder werd duidelijk dat de VNF 70% gaat bezuinigen op onderhoud van de kleine vaarwegen. Het blijkt essentieel dat dit beleid snel wordt herzien.

Sunniva Fluitsma