Algemeene Schippers vereeniging

Voor en door schippers

Flitslampjes

Nieuwe wet Frans minimum loon

Vanaf 1 juli 2016 geldt nieuwe Franse regelgeving op het gebied van gedetacheerde werknemers in het vervoer. Deze maatregel is vastgelegd via de Wet Macron van 6 augustus 2015 en het Decreet 2016-418 van 7 april 2016.

Waar gaat het over? Invoering van een detacheringsverklaring met een maximale geldigheidsduur van 6 maanden. Deze verklaring moet op het schip aanwezig zijn.

Doel: Buitenlandse gedetacheerde werknemers die in FRA varen (uitgezonderd transitverkeer) zijn onderworpen aan een minimale basis van Franse arbeidsvoorwaarden, in het bijzonder het Franse minimumloon. De wet Macron bepaalt dat bedrijven zich moeten registreren, een vertegenwoordiger in FRA moeten aanwijzen en het Franse minimumloon moeten berekenen.

Het gaat hier dus om een implementatie van de Detacheringsrichtlijn. In de presentatie via deze link is meer informatie beschikbaar.

Voor de praktijk betekent dit dat iedere werkgever in het transport (het bedrijf dat het loon uitbetaald) van wie het personeel aan boord van een schip werkzaamheden verricht in Frankrijk zich moet registreren. Voor deze registratie kunt u o.a. terecht bij Transport In Nood b.v. www.transportinnood.nl Via het kopje “Aanmelding Frans minimumloon” ontvangt u na invullen van uw gegevens alle benodigde formulieren.

Zelfstandigen hoeven zich niet te registreren, echter moet wel een uittreksel van het KvK Handelsregister getoond kunnen worden.

Mocht u hier gebruik van maken willen wij u vragen ons hiervan op de hoogte te brengen ten behoeve van een beoordeling van de impact van deze wet op de binnenvaart. Bij voorbaat dank.

Petitie snelheidsbeperking zeevaart Westerschelde

Beste binnenvaart collega's,

Naar aanleiding van een voorval met zeevaart op de Westerschelde heb ik een aantal berichten gepost op social media, waar in korte tijd aardig veel op gereageerd is, ben ik benieuwd hoeveel collega's ik achter me kan krijgen om het steeds groter wordende probleem op de Westerschelde proberen op te lossen.

Dit betreft de snelheden waarmee de zeevaart, binnenvaart oploopt of tegen komt. Ook deze keer is het weer goed gekomen, maar dat gaat een volgende keer misschien niet op.

VAREN DOEN WE SAMEN!!! toch??

M. Oosdijk

Ondertekenen kan via deze link

Haven Rotterdam

CDNI-deel B
Het Havenbedrijf Rotterdam verzoekt de binnenvaart om zaken die niet goed verlopen met betrekking tot deel B van het CDNI-verdrag, afval van de lading, te blijven melden bij het Haven Coördinatie Centrum (HCC) hcc@portofrotterdam.com en de ASV. Aan de hand van meldingen kan beoordeeld worden of de bepaling omtrent het verwijderen en inzamelen van ladingafval op de juiste wijze worden nageleefd en waar nodig handhavend kan worden opgetreden.

Handhaving
De ASV heeft vanuit de leden klachten gekregen over momenten waarop Boa’s van het Havenbedrijf controle willen uitvoeren aan boord (bijvoorbeeld tijdens rusttijd van de bemanning of laden/lossen). Ook hier het verzoek uw klachten door te geven aan de ASV en het Haven Coördinatie Centrum. Dit graag met vermelding van datum, tijd en betrokken RPA-vaartuig.

Afgifte huisvuil
Op diverse locaties in Rotterdam staan containers voor de gratis afgifte van huisvuil. Mocht u echter een wacht- of ligplaats weten in Rotterdam en/of de Drechtsteden waar geen container staat, maar wel eentje nuttig zou zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de ASV zodat, indien mogelijk, het Havenbedrijf het netwerk kan uitbreiden. Wij willen er tevens aan herinneren dat een volle container gemeld kan worden via mailadres klachtenbuitenruimte@portofrotterdam.com . De bewuste container wordt dan z.s.m. geleegd

Werkzaamheden Oostsluis Terneuzen

Geachte heer, mevrouw,

Rijkswaterstaat werkt dit najaar aan de Oostsluis in Terneuzen. Op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur start het wisselen van de sluisdeuren aan de kanaalzijde. De oude deuren worden vervangen door geconserveerde en gereviseerde deuren. Daarna krijgt de Oostsluis nieuwe besturing, worden de twee bruggen, de deuren aan het binnen- en het buitenhoofd en de spui- en nivelleerinstallatie omgebouwd en worden de sluis en de bruggen geschikt gemaakt voor het bedienen op afstand vanuit de Nautische Centrale Terneuzen.

Verwachte wachttijden
De Oostsluis is door deze werkzaamheden gestremd van vrijdag 14 oktober 12.00 uur tot zondag 13 november 23.59 uur. Tijdens de stremming wordt de beroepsvaart geschut in de Westsluis en Middensluis. De recreatievaart kan mee in de Middensluis. Ondanks dat levert de stremming hinder op voor de scheepvaart. De gemiddelde wachttijd bedraagt naar verwachting 2 à 3 uur en kan bij grote drukte oplopen tot 10 uur. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om alles in goede banen te leiden, zoals afspraken over wachtplaatsen en extra scheepvaartbegeleiding door een van de patrouillevaartuigen van Rijkswaterstaat.

Stremming start eerder vanwege onderhoud
Eerder ontving u van ons al informatie over de werkzaamheden in Terneuzen door het project Modernisering ObjectBediening Zeeland (MOBZ). Deze zouden starten op 17 oktober. Graag attenderen wij u erop dat de scheepvaartstremming nu zal beginnen op vrijdag 14 oktober om 12.00 uur, omdat voorafgaand aan de MOBZ-werkzaamheden de deuren aan de kanaalzijde worden vervangen. Rijkswaterstaat combineert tijdens deze stremming zoveel mogelijk werk om zo de hinder te beperken. Het wisselen van de sluisdeuren vindt plaats in het kader van regulier onderhoud en wordt uitgevoerd door de firma Heijmans.

MOBZ
De ombouw van de sluizen naar “bediening op afstand” is onderdeel van het project MOBZ. Rijkswaterstaat verbouwt de bruggen en sluizen in Zeeland zodat die op afstand bediend kunnen worden vanuit twee nautische centrales. Een ervan staat in Terneuzen. Door te bedienen vanuit een nautische centrale kan Rijkswaterstaat het personeel, de bruggen en sluizen efficiënter inzetten. Ook is het zo mogelijk scheepvaart beter door een gehele corridor te begeleiden, waardoor reizen beter te plannen zijn. Alle werkzaamheden in het kader van MOBZ worden uitgevoerd door ENGIE.

Actuele informatie
Actuele vaarweginformatie tijdens de stremmingsperiodes: www.vts-scheldt.net, www.vaarweginformatie.nl of www.sluisplanning.nl. Meer informatie over het project MOBZ.

Voor informatie over de maatregelen die worden genomen voor de scheepvaart, kunt u de BASS (Berichtgeving Aan de Scheepvaart Scheldegebied) raadplegen

Namens MOBZ,
Wendy Westerlaken
Adviseur Omgevingsmanagement